ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود و تهنیت فتح اگره

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دو سـعـادت بـه یـکـی وقـت فـراز آمـد تـنـگیکی از گردش سـال و یکی از شـورش جـنگ
ما از این هر دو بـه شکر و بـه ثـنا قصد کنیمزانکه انده شـد و شـادی سـوی ما کرد آهنگ
مــاه نــوروز دگــر بـــار بـــه مــا روی نــمــودقــلــعــه اگــره درآورد مــلــک زاده بــه چــنـگ
کـشـوری بـود نـه قـلـعـه همـه پـر مـرد دلـیربـر هوا بـر شـده و سـاخـتـه از آهـن و سـنـگ
پــی او رفــتــه در آنــجــا کــه قــرار مــاهـیسـر او بــر شـده آنـجـا کـه بـنـات و خـرچـنـگ
گرد او بـیشـه و کـوه گشـن و سـبـز چـنانکگـــذر بـــاد و ره مــار درو نــاخـــوش و تـــنــگ
این چـنین قـلـعـه مـحـمـود جـهانـدار گـرفـتبـه دلـیری و شـجـاعـت نـه بـه مـکـر و نیرنـگ
پـشته ها کرد ز بـس کشته در و پـنجه جایجوی خون کرد به هر پشته روان صد فرسنگ
بــرده زنـجـیـر بـه زنـجـیـر از آن قـلـعـه قـطـارهمـچـنـانـسـت کـه بـر روی هوا صـف کـلـنـگ
ای امــیــری کــه بــرون آرد بــیـم و فــزعــتطـعـمـه از پـنـجـه شـیر و خـوره از کـام نهنـگ
بـاد را هـیچ نـبـاشـد گـه خـشـم تـو شـتـابکــوه را هـیـچ نـبــاشــد گـه حــلـم تــو درنـگ
ای تــو را فــر فــریـدون و نـهـاد جــمــشــیـدوی تـو را سـیرت کـیخـسـرو و رای هـوشـنـگ
ای بـه صـدر انـدر بـایـسـتـه تـر از نـوشـروانوی بـه حـرب اندر شایستـه تـر از پـور پـشنگ
چـرخ گـردنـده بــا پــایـه او رنـگ تــو پــسـتبــاد پــویـنــده بــر مــرکــب رهــوار تــو لــنــگ
زیــر پـــای ولــی و در دو کــف نــاصـــح تـــوخـاک چـون عـنـبـر سـارا شـود و بـیـد خـدنـگ
بــر تــن حـاسـد و بــد خـواه تــو و کـام عـدوخـز چـون خـار مغـیلـان شـود و شـهد شـرنگ
زود بـاشـد کـه ازیـن فـتـح خـبـر کـرده شـودبـه خـراسـان و عـراق و حـبـش و بـربـر و زنگ
این گلی بـود ز بـسـتـان فـتـوحـت خـوشـبـوشـاخـکـی بــود ز ریـحـان مـرادت خـوش رنـگ
زین سپـس نامه فتـح تـو سوی حضرت شاهدم دم آید هـمـی از مـعـبـر چـین و لـب گـنـگ
میل بـعضی ملکا سـوی نشاطسـت و طرباندرین فـصـل و سـوی خـوردن بـگماز چـو زنگ
زانکه بستان شده از حسن بسان مشکویزانـکـه صـحـرا شـده از نـقـش بـسـان ارتـنـگ
مـرغـزار و کـهـسـار از سـپــر غـم و خــیـریراست چون سینه طاوس شد و پـشت پـلنگ
اخـتــیـار تــو دریـن وقـت سـوی عـزم سـفـراز پــی قــوت دیـن و قــبــل حــمــیـت و نـنـگ
حــرب کــفــار گــزیـده بــدل مـجــلــس بــزمبــانـگ تــکـبــیـر شـنـوده بــدل نـغـمـه چـنـگ
تـا همی تـازد بـر مفـرش دشـت آهوی غـرمتــا هــمــی یـازد بــر دامــن کــه بــچــه رنــگ
تــو بــمــان دایــم وز فــر تــو آراســتــه بـــادتـاج و تـخـت شـهـی و افـسـر مـلـک و اورنـگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.