ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح علاء الدوله سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
همیشه دشـمن مالسـت شـاه دشـمن مالیـکـیـسـت او را در بـزم و رزم دشـمـن و مـال
عــلــاء دولـت ســلـطــان تــاجــور مـســعــودکـه تــافــت از فـلـک مـلـکـش آفـتــاب کـمـال
پــنـاه دولــت و دیـنـســت و دیـن و دولـت ازوگـرفـتــه عــز و بــزرگـی و دیـده عـز و جــلـال
نـهـاده بــر فــلــک مـفــخــرت بــه قــدر قــدمنـشـانـده در چـمـن مـمـلـکـت بـه عـدل نهال
هـــمــــای رامــــش در بــــزم او بــــرآرد پــــرهـژبــر فـتـنـه بــه رزمـش بـیـفـکـنـد چـنـگـال
نـهـاده روی بــه هـنـدوســتــان ز دارالـمـلــکبــه فـرخ اخــتــر و پــیـروز روز و مـیـمـون فـال
کـشــیـد لـشــکــر جــرار تــا بــه مـرکـز غــزوره فـراخ فـرو بــســت بــر جــنـوب و شــمـال
ز تـیـغ دسـتــان بــر کـوهـهـا گـرفـتـه طـریـقز بــاد پــایـان در دشــت هـا نـمـانـده مـجــال
جـبـال جـنگی در موکـبـش روان که بـه زخـمبــه روز مـعــرکـه از بــیـخ بــر کــنـنـد جــبــال
بـه پی شکسته همی ماهی زمین را پشتبـه یشـک خـسـتـه همه شیر آسـمان را یال
کـدام شـاهـسـت انـدر همـه جـهـان یکـسـرکــه از نــهـیـبــش گــیـرد قــرار و یـابــد حــال
خــدایـگــانــا یـک نـکــتــه بــاز خــواهـم رانــدکـه هـســت درگـه عـالـی تــو مـحــط رحــال
خــزایـن تــو گـشـاده سـت بــر هـمـه شـعـراجــواهـر تــو بــدیـشـان رسـیـده از هـر حــال
مـنـم کـه تـشـنه همـی مـانم و دگـر طـبـقـهرســـیــده انــد ز انــعـــام تـــو بـــه آب زلـــال
یـمـیـن دولـت ســلـطـان مـاضــی از غـزنـیـنبــه مـدح گـویـان بــر وقــف داشــتــی امـوال
غــضــایـری کــه اگــر زنـده بــاشــدی امــروزبـه شـعـر مـن کـنـدی فـخـر در هـمـه احـوال
بـه هـر قـصـیده کـه از شـهـر ری فـرسـتـادیهــزار دیــنـــار او بـــســـتـــدی ز زر حـــلـــال
بـگـویدی کـه بـه من تـا بـه حـشـر فـخـر کـند«هر آن که بـر سر یک بیت من نویسد قال »
همـی چـه گـوید بـنـگـر در آن قـصـیده شـکـرکــه مـی نـمــایـد از آن زر بــیـکــرانـه مــلــال
«بس ای ملک که نه لؤلؤ فروختم به سلم »بس ای ملک که نه گوهر فروختم به جوال »
خــدای دانــد کــانــدر پـــنــاه شــاه جـــهــانغـضـایری را مـی نـشـمـرم بـه شـعـر همـال
مـن آن کـسـم کـه گـه نـظـم هـیـچ گـویـنـدهبـه لفـظ و معـنی چـون من ندارد اسـتـقـلـال
گـهـی بــه نـثــر فـشـانـم و لـفـظ در ثــمـیـنگـهی بـه نـظـم نمـایم ز طـبـع سـحـر حـلـال
چـو یـافـتـم شـرف مـجـلـس شـهـنـشـاهـیگـذشـت از اوج ســر هـمـتــم ز کـبــر و دلـال
بــه گــوشــم آمـد فــرخــنـده دعــوت دولــتبــه چــشــمـم آمـد تــابــنـده صـورت اقـبــال
ولـیـک بــخـت بــه رغـبــت نـمـی دهـد یـاریجــهــان شــوخ هــمــی دارد آخــرم دنــبــال
کـه روز جــشــن مـرا جــود شــاه یـاد نـکــرداگـر ز بــخــت بــنـالـم کــه گـویـدم کـه مـنـال
کــه گــاه مـدحــت بــودم ز جــمـلــه شــعــرابـــه وقــت خــدمــت بـــودم ز زمــره عــمــال
نـه پــایـگـاه مـن از حـشـمـتــی فـزود شـرفنه دسـتـگـاه من از خـلـعـتـی گـرفـت جـمـال
چـــه گـــویــم آخـــر بـــا مــردمــان لـــوهــاورچــو بــاز گــردم و از حــال مـن کــنـنـد سؤال
ز ابــر و مـهـر چــو بــاران و روشـنـی طـلـبــمنـه الـتــمـاس کـجــسـت و نـه آرزوی مـحــال
شـهـا مـلـوک هـمـه نـاز شـاعـران بـکـشـنـدتــو آفـتــاب مـلـوکـی بــتــاب تــا صــد ســال
جـهـان پـنـاهی و بـرگ و نـوای خـلـق جـهـانسـخـای تـسـت پــس از فـضـل ایـزد مـتـعـال
هـمـیـشـه تـا نـدهـد جـرم مـاه تـابــش خـورهـمـیـشـه تــا نـشـود قـد ســرو قـامـت نـال
چـو مـهـر بـر فـلـک مـفـخـرت بـه فـخـر بـگـردچـو سـرو بـر چـمـن مـمـلـکـت بـه نـاز بـبــالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.