ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»توصیف اسب و مدح سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـــاد بـــاش ای هـــیـــون آخـــتـــه یـــالهــیــکـــل کــوه کــوب و هــامــون مــال
از پـــیـــت کـــوس خـــورده کـــوه ثـــبـــیــروز تـــکــت کــاخ خــورده بـــاد شــمــال
بـــوده بـــا رنــگ وقـــت تـــک هــمـــســـرکــرده بـــا شـــیــرگــاه صـــیــد قــتـــال
دیــده چـــون بـــادهــا فـــراز و نـــشـــیــبکــــرده بــــا ابــــرهـــا جــــواب و سؤال
نــه عـــقـــابـــی و رویــدت چـــو عـــقـــاباز دو پـــهــلـــو گـــه شـــتـــاب دو بـــال
تــــو تـــوانـــی رکـــاب شـــاه کـــشـــیـــدچــو شــود تـــنــگ دور چـــرخ مــجـــال
شـــهــریــار جـــهــان مــلــک مــســـعـــودکــه ازو یــافــت مــلــک عـــز و جـــلــال
مــــی رود هــــمــــرکـــــاب او نــــصـــــرتمـــی دود هـــم عــــنـــان او اقــــبــــال
اجـــــــل از بأس او نــــــمـــــــوده حـــــــذرامـــل از جـــود او گـــرفـــتــــه مـــثـــال
ای زمـــــانـــــه تــــــوان گــــــردون قــــــدرخـــســـرو بــــحـــر طـــبـــع ابـــر نـــوال
راه هــــایــــی ســـــپـــــرده ای کـــــه دروهــیــچ بـــی بـــدرقــه نــرفــت خــیــال
غـــارهــایــی هــمـــه ســـقـــر مـــانــنـــدکــوهـهــایـی هــمــه ســپــهــر مــثــال
بــــاد گـــشـــتـــی و ابــــر در شـــب و روزکـــه ز رانـــدن تـــو را نـــبــــود مـــلـــال
شــــاد بــــاش ای ســــکـــنـــدر ثــــانـــیدر جــهــان بــی نــظــیـری از اشــکــال
نــه عـــجـــب گــز ز بـــانــگ مــرکـــب تـــوچــــون بــــنـــالـــیـــد زیـــر زخـــم دوال
کــــــــژدم چــــــــرخ را بـــــــــریــــــــزد دمشــیــر گــردون بــیـفــکــنــد چــنــگــال
نــو عـــروســـی شـــود نــواحـــی هــنـــدچــون جــهـان را کــنـد زمــســتــان زال
بـــر تـــو ای شــاه جـــلــوه خــواهــد کــردعــالــم ایــن نــوعــروس دخــتـــر غــال
تـــو تـــمــاشــا کــنــان بـــه هــنــد خــرامخــوش و خــرم دل از هــمــه اشــغــال
شــاد و خــرم نــبــیـنـد مــشــکــیـن بــویمـی سـتــان از بــتــان مـشـکـیـن خـال
نــــارســــیـــده بــــه لــــاوهـــور هـــنــــوزکــنـدت فــتــح و نـصــرت اســتــقــبــال
لــشـــکــر تـــو کــه بـــر مــقــدمــه رفـــتســـی هــزاری بـــود هــمــه ابـــطـــال
راه در بــــر گــــرفــــتــــه انـــد چــــو بــــادروی داده ســــوی قـــفـــار و جــــبــــال
بــرگــشــاده چــو شــرزه شــیـران چــنـگبــرکــشــیــده چــو زنــده پــیـلــان یــال
بــــه هـــمـــه کـــام هـــا و نـــصـــرت هـــابـــــرســــانــــادت ایــــزد مــــتــــعــــال
فــــال زد بــــنــــده و بـــــبــــیــــنــــی زودفــــال ایـــن بــــنـــده مـــبــــارک فــــال
تـــو طــرب جــوی زانــکــه دشــمــن دیــنبـــه هــمـــه حـــال در هــمـــه احـــوال
همچو ماهیست خسته گشته به شستهمچو مرغی ست بسته گشته به بال
در تــــنـــش گـــشـــتـــه آتــــش ســـوزانشـــربــــتــــی گـــر خـــورد ز آب زلـــال
مــلــکــا نــیــســت هــیــچ خــصــم تـــو راور کسـی گفـت هسـت هسـت محـال
ور کـــســـی خـــصـــم گـــرددت شـــایـــدکــه کــنــنــدش بــدیــن گــنــاه نــکــال
تـــو ز شـــاهــان عـــصـــر بـــی مــثـــلــیخـــصـــم نــاچـــار بـــاشـــد از امــثـــال
گــر چــه شــاهــی خــلــاف تـــو ســپـــردنــکــنــی قــصــد او بـــه اســتــیــصــال
نــــکــــنــــد بــــاز رای صــــیــــد مــــلــــخنــکــنــد شــیــر عــزم زخـــم شـــکــال
شــاه شــاهــان تــویــی یــقــیــن و تــو راهــمــه شــاهــان نــیـنــد جــز عــمــال
پــادشـا نـیـسـت جــز تــو کـس کـه مـبــادپـــــادشــــاهــــیــــت را فــــنــــا و زوال
چـــون حـــرامــســـت مــلــک بـــر ظــالــمکــرد عــدل تــو بــر تــو مــلــک حــلــال
ظــاهــر ای شــاه خــاصــه ایـســت تــو راکـه بــه گـیـتــیـش کــس نـدیـد هـمـال
دیـــــده روشــــــن زمـــــانـــــه نـــــدیـــــدهـیـچ گــاهـی چــنـو بــه اســتــقــلــال
هـــمـــه بـــارش کـــفـــایــت آیــد از آنـــککـردی او را بــه دســت خــویـش نـهـال
دعـــوتـــی ســـازد از پــــی حـــشـــمـــتانــدر اطـــراف مــمــلــکــت هــر ســـال
تــــــــــو ز شـــــــــادی او و رامـــــــــش اوبـــزمـــی آراســـتـــه کـــنــی در حـــال
مــال بــخــشــی و خــواهــی از ســاقــیجــــام هـــای نـــبــــیـــد مـــالــــامـــال
جــــان ز بــــهــــر تــــو دارد ار خــــواهـــیجــان کــنــد پــیـش تــو نــثــار نـه مــال
تـــا کـــه مــهــر مــضـــی بـــتـــابـــد تـــابتــا کــه ســرو ســهــی بــبـــالــد بـــال
چـــشـــم روشـــن بـــه دولــتـــی کــه ازودور دارد خــــدای چــــشــــم کــــمـــال
ایـــزدت رهـــنـــمـــای و چـــرخ مـــعـــیـــندولــتـــت یــار و چـــرخ نــیــک ســگــالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.