ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ثنای آن شهریار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای اخــــتــــیـــار ایـــزد دادار ذوالـــجــــلــــالتاج از تو با شرف شد و تخت از تو با جمال
مــســعــود شــهــریــاری کــز فــر عــدل تــوبــر مـلـک روزگـار چـو نـام تـو شـد بـه فـال
کــرده نـهـال جــاه تــو را دســت مـمـلــکــتآورده بــار عـدل و ســخــا شـاخ ایـن نـهـال
گــویـد تــو را زمــانـه و خــوانـد تــو را فــلــکبـرجـیس بـا سعادت و خورشید بـی همال
غـران هـزبـر بـر کـنـد از حـشـمـت تـو چـنـگپــران عـقـاب بــفـکـنـد از هـیـبــت تـو بــال
شـبـع سـبـع گذشـت که جـان عـدوت خـوردزان پـس که بـود بـر تـن و بـر جـان او وبـال
آورد چـــنـــد مـــژده شـــمـــال امـــان تـــو رااز مـلـک بــی کــرانـه و از عــمـر بــی زوال
شــاهـا بــه حــال بــنــده مــادح نــگــاه کــنکـز روزگـار بــروی شــوریـده گـشــت حــال
تــا کـرده چــرخ مـوکــب دولـت ز مـن تــهـینـالـم هـمـی ز انـده چــون مـرکــب از دوال
شـصـت و دو سـالـگـی ز تـن مـن بــبــرد زورزان پـس کـه بـود در همه میدان مرا مجـال
اندک شـدسـت صبـرم و بـسـیار گشـتـه غماز انــدکــی دخــل و ز بــســیــاری عــیــال
آرام و خور به روز و شب از من جدا شدستاز هول مـرگ دشـمـن و از بـیم قـیل و قـال
ورچـه تـنـم بـه ضـعـف شـد از رنـج هـر زمـانآیـد هـمـی قـویـتـرم ایـن شـعـر بــا کـمـال
شــیـر مـصـاف رزمـم و پــر دل تــرم ز شــیـروز بــیـم یـاوه گـویـان بــد دل تــر از شـکـال
از چـنـد گـونـه بـطـلـان بــر مـن نـهـنـد و مـنزان بــیـگـنـه کــه بــاد زبــان حــســود لـال
من خـود ز وام ها که درو غـرقـه گشـتـه تـنبــا دهــر در نــبــردم و بــا چــرخ در جــدال
شــاهــا اگــر بـــخـــواهــد رای بـــلــنــد تـــواز کـار ایـن رهـی بــشـود وهـن و اخـتـلـال
از نـان و جــامـه چــاره نـبــاشــد هـمـی مـرااین هر دو می بـبـاید گر نیست جـاه و مال
در آرزوی آنــم کـــز مـــلـــک وضـــعـــیــتـــیآرد بـــه ربـــع بـــرزگــرم ده قـــفـــیــز گــال
کـدیـه نـبـود خـصـلـت بــنـده بـه هـیـچ وقـتهـر چــنـد شـاعـران را کـدیـه بــود خـصـال
هـرگـز نـبــود و نـیـز نـبــاشــد کــه بــاشــدماز مـنـعــمـی درآمــد و از مــکــرمـی مـنـال
جــز در مــدایــح تــو نــخــیــزد مــرا ســخــنجــز بــر مـواهـب تــو نـبــاشــد مــرا سؤال
گـــر ز ابـــر آب خـــواهــم و از آفـــتـــاب نـــورچــون بــنـگـرم نـبــاشـد نـزد خــرد مـحــال
چــون دیـگـران تــوانـگـر گـردم بــه یـک نـظــراز آن دهـن مــرفــه گــردم بــه یـک مــثــال
روزی خــلــق گــیــتــی انــدر نــوال تــســتپــایـنـده بــاد شـاهـا در گـیـتــی ایـن نـوال
تـا مـهر و سـرو بـاشـد و بـاشـد درین جـهـانزین بـر هوا شـعـاع و از آن بـر زمین ضـلـال
دیـدار تــو چـهـر مـهـر مـنـیـر از نـجــوم چــرخایـام تــو چــو فـصـل بــهـار از فـصـول سـالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.