ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تهنیت جلوس ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــــه عـــون ایـــزد روز رفـــتـــه از شـــوالبـــرآمــد ز فــلــک دولــت آفـــتـــاب کــمــال
گذشتـه پـانصد و نه سال تـازی از هجـرتزهـی مـبــارک مـاه و زهـی مـبــارک ســال
جـهان بـه عـدل بـیاراسـت آن بـزرگ ملـککه دین و دولت ازو یافـتـه سـت فر و جـمال
ابـوالـمـلـوک ملـک ارسـلـان بـن مـسـعـودکـه بــحـر کـوه وقـارسـت و کـوه بــحـر نـوال
ز هفـت چـرخ فلک او بـیافـت هفـت اقلیمکـــه یـــافـــت ز تـــایــیــد ایــزد مـــتـــعـــال
چه روز بـود که پـیش از زوال چـشمه مهرمـخـالـفـان را شـد عـمـر و جـان و جـاه زوال
چـهـارشـنـبـه بـود و چـهـار گـوشـه تـخـتگـرفــت نـصــرت و تــایـیـد و دولـت و اقـبــال
هـمـی ولـیـت بــهـم کـرد زر و گـوهـر و درهمی عدوت بـخـایید ریگ و سنگ و سـفال
تـو را بـه حـیلت حـاجـت نه و خدای معینشـده هـبـا و هـدر جـمـلـه حـیلـت مـحـتـال
خـدایـگـانـا تـا تـو بـه مـلـک بــنـشـسـتـیبــه فـرخ اخـتـر و پــیـروز روز و مـیـمـون فـال
همـای نـصـرت زی دولـت تـو گـشـت روانعـقـاب خـذلـان در دشـمـن تــو زد چــنـگـال
نه ایستاده بـه میدان هنوز خصم توراستتو گوی ملک به یک زخم سخت کردی هال
چـو کوه قـاف قوی شـد ز فـر رای تـو ملکچو رود دجله روان شد ز جود دست تـو مال
چه بـود ملک پس از سال پانصد از هجرتبـدان کـه پـانـصـد دیگـر چـنـین بـود در حـال
بـقـای دولـت عـالـی کـه در جـهان شـرفبـه بـاغ ملک چـو خـسـرو ملک نشـاند نهال
هلال ملک اسـت این پـادشـاه زاده و بـالبـر اوج شـاهی ایمـن ز هر خـسـوف و زوال
بـه هفـت کـشـور گـیتـی بـگـسـتـرانـد نورچـو بـدر گردد پـیش تـو این خجـستـه هلال
چـو ابـر گـاهی در بـزم بـر گـشـاید دسـتچــو شــیــر وقــتــی در رزم بــر فــرازد یــال
خــدای عــزوجــل چــشــم بــد بــگـردانـادز مـلـکـت ای مـلـک مـال بـخـش اعـدا مـال
چـنـان درآیـد در قـبــضـه تـو مـلـک جـهـانچـنان که قـیصـر و کـسـری شـوند از عـمال
اگـر بـرانـی شـاهـا بـه قـصـد بـصـره و رومکـنـد بــه پـیـش سـپـاه تـو رهـبــری اقـبــال
امید هر که جز از تـو امید داشت بـه ملکدروغ بـــود دروغ و مـــحـــال بـــود مـــحـــال
همیشه بـر کف تـو واجـبـست روزی خلقاز آنکه کلف تـو روزی دهسـت و خـلق عیال
سبب تویی که دهی خلق را همی روزیمـســبــب اسـت بــدان روزی ایـزد مـتــعـال
مـرادهـای تــو شـاهـا خـدای حـاصـل کـردکـه روز روز امـیـدســت و وقـت وقـت سؤال
همـیشـه تـا بـه چـمـن سـرو نـازد و بـالـدچـو سـرو در چـمـن مـمـلـکـت بـنـاز و بـبـالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.