ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»یکی از بزرگان را ستاید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
زهـی بــه مــهـتــری انـدر ز مـهـتــران اولچــو از کـواکـب کـیـوان چــو از بــروج حــمـل
کمال وصف تـو جـستـم خرد چـه گفت مرامــجــوی ثــانــی او چــون خــدای عــزوجــل
اگــر نــبـــودی اوصــاف تــو کــجــا هــرگــزشــرف گـرفــتــی ارواح نـاطــقـه بــه مـحــل
شـب سـیاه ز رأیت چـو روز گشت سـپـیدکه سنگ بـسـتـه ز لطفت چـو آب گردد حـل
فــروغ طــلـعــت تــو روشــنـایـی دل جــودغــبــار مـرکــب تــو تــوتــیـای چــشــم امـل
ز بــنـدگـان تــو کـم نـفـع تــر ز خـدمـت تـونـبــاشــد ایـرا بــاشــد عـطـای تــو مـرســل
چـو ثــبــت کـردم نـام تــو در جـریـده مـدحکـشـید کـلـکـم بـر نام هر کـه جـز تـو بـطـل
دمـاغ روح مـرا مـدح تــو غـذا و شـفـاسـتوگـرنه کـی بـر می جـان ز گـونه گـونه عـلل
کـه گـاه انـشـا مـعـنی و لـفـظ مـدحـت تـوبــه دسـت طـبــع بــرون آیـدی تـمـام عـمـل
خـبــر نـبـودی انـدیـشـه را کـه مـدحـت تـوبه مغز و کام دهد بوی مشک و طعم عسل
اگـر نـبــودی در گـوش طـبــع و خـاطـر مـنشـکـوه فـضـل تــو هـنـگـام نـظـم لـاتــعـجـل
ز بـس قـوافـی جـزل و ز بـس معـانی بـکرکـه گـاه نظـم شـود گـرد طـبـع من مـجـمـل
همی ندانم تـا چـون دهم سـخـن را نظـمکــدام بــنـدم کــه در مــدح تــو بــه کــار اول
رود ز بــهـر مـدیـح تــو هـر دو جــنـسـی راهـزار گــونــه خــصــومــت هـزار نــوع جــدل
اگـر مـیـانـه نـجــســتــی ز کــارهـا دانـشکه هر چـه بـگذشـت از اعتـدال شد مخـتـل
بـدان حـقیقت هر خدمتـی که ساخـتـمیهــزار بــیــتــی بــودی یـک قــصــیــده اقــل
تــو را بــه تــازی از بــهـر آن ثــنــا نــکــنـمکه هسـت یک یک از آن نوع ناقـص و معـتـل
بـه مـجـلـس تـو ثـنـای مـن آن چـنـان بـایدکـه از غـرایـب و بــدعــت بــدان زنـنـد مـثــل
عــزیـز بــودی نـزد تــو ایـن مـعــانـی بــکـراگـر نـبــودی ایـن لـفـظ هـای مـســتــعــمـل
بـه مـصـطـلـح همه الـفـاظ آن بـدل کـنمیاگــر نـیـفــتــدی الـفــاظ را فــســاد و خــلـل
در آن هـمــی نـگــرم کآفــریـدگــار جــهـانبــداشـت صـورت بــر جــای و روح کـرد بــدل
هـمـیـشـه تــا نـبــود خــاک را فـروغ اثــیـرهـمــیـشــه تــا نــبــود مــاه را عــلــو زحــل
بـــه آب دولــت تــو رنــگ داده بـــاد وجــوهبـه خـاک درگـه تـو سـرمـه کـرده بــاد مـقـل
به کام خویش رسم گر به من رسانی زودبــرسـم هـر سـال آن حــرف آخـریـن جــمـلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.