ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش رئیس ابوالفتح بی عدیل و شکایت از گرفتاری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
عـمـرم همـی قـصـیر کـنـد این شـب طـویلوز انـده کـثــیـر شـد ایـن عـمـر مـن قـلـیـل
دوشـم شـبـی گذشـت چـگویم چـگونه بـودهـمـچـون نـیازتـیره و همـچـون امـل طـویل
کـف الـخـضـیب داشـت فـلک ورنه گـفـتـمیبـر سـوک مـهر جـامه فـرو زد مـگـر بـه نیل
از ســاکـنـی چــرخ و ســیـاهـی شــب مـراطبـع از شگفت خیره و چـشم از نظر کلیل
گــفــتــم زمـیـن نـدارد اعــراض مــخــتــلــفگــفــتــم هـوا نـدارد ارکــان مـســتــحــیـل
چـشـمـم مـسـیـل بـود ز اشـکـم شـب درازمـردم درو نـخـفـت و نخـسـبـند در مـسـیل
ایـن دیـده گـر بــه لؤلؤ را دســت در جــهـانبــا او چـرا بـخـوابـی بــاشـد فـلـک بـخـیـل
روز از وصـــال هــجـــر درآبـــم بـــود مــقـــامشـب از فـراق وصـل در آتـش کـنـم مـقـیل
چـون مور و پـشه ام بـه ضعیفی چـرا کشیدگردون بـه سلسله در پـایم چو شیر و پـیل
زنـده خــیـال دوسـت هـمـی داردم چــنـیـنکـاید همی بـرم شـب تـار از دویسـت میل
گــه بــگــذرد ز آب دو چــشــمـم کــلـیـم وارگه در شود در آتش دلم راست چون خلیل
نـه سـوخـتـه در آتــش و نـه غـرقـه انـدر آبگـویـی کـه هـسـت بـر تـن او پـر جـبـرئیـل
زر دست و سرخ دو رخ و دیده مرا به عشقز آن دو رخ مــنـقــش وز آن دیـده کــحــیـل
چــون نـوحــه ای بــرآرم یـا نــالــه ای کــنـمداودوار کــــوه بــــود مــــر مـــرا رســــیـــل
او را شـنـاسـم از هـمـه خــوبــان اگـر فـلـکدر آتــشــم نــهـد کــه نـیـارم بــر او بــدیـل
تــا کــی دلـم ز تــیـر حــوادث شــود جــریـحتــا کــی تــنـم ز جــور زمـانـه بــود عــلـیـل
هـرگـز چـو مـن نـگـیـرد چــنـگ قـضـا شـکـارهـرگـز چــو مـن نـیـابــد تــیـر قـدر قــتــیـل
یک چـشـم در سـعـادت نگـشـاد بـخـت مـنکـش در زمـان دسـت قـضـا درکـشـید میل
نـه نه بـه مـحـنـت انـدرم آن حـال تـازه شـدکـان سـوی هر سـعـادت و دولت بـود دلیل
پـــدرام و رام کـــرد مــرا روزگـــار و بـــخـــتخـواجـه رئیس سـیدابـوالـفـتـح بـی عـدیل
آن در هــنــر یــگــانــه و آن در خــرد تـــمــامآن در سـخـا مـقـدم و آن در نـسـب اصـیـل
افـــعــــال او گـــزیـــده و آثــــار او بــــلـــنـــداخــلــاق او مــهــذب و اقــوال او جــمــیــل
ای درگـه تــو قــبــلـه خــواهـنـدگــان شــدهکـرد ایـزدت بـه روزی خـلـقـان مـگـر کـفـیل
هـرگـز نـگـشـت خـواهـی از حـال مـکـرمـتزیرا کـه تـو بـه مـکـرمـت اندر نه ای بـخـیل
مـحـکـمـتـرسـت حـزم تـو از کـوه بـیـسـتـونصـافـی تـرسـت عـزم تـو از خـنجـر صـقـیل
طـبــع تــو در زمـسـتــان بــاغـی بــود خــرمفــر تــو در حــزیـران ظــلــی بــود ظــلــیـل
جـز بـهر خـدمـت تـو نـبـنـدم مـیان بـه جـهـدروزی اگـر گشـاده شـود پـیش من سـبـیل
بـــر مــرکــب هــوای تـــو در راه اشــتــیــاقسـوی تـو بـر دو دیـده روشـن کـنـم رحـیل
آنـم کـه دســت دهـر نـیـابــد مـرا ضــعــیـفآنـم کـه چــشـم چــرخ نـبــیـنـد مـرا ذلـیـل
هرگـز بـه چـشـم خـفـت در من مـکـن نگـاهور چـنـد بـر دو پـایم بـندیسـت بـس ثـقـیل
گوشـم بـدان بـود که سـلامم کـنی بـه مهرچـشـمم بـدان بـود که عطایم دهی جـزیل
تــا دیـدگــان و تــا دل و جــانـســت مــر مـرابـاشم تـو را بـه جـان و دل و دیدگان خـلیل
تــــا چــــرخ را مـــدار بــــود خــــاک را قـــرارتــا کــلــک را صــریـر بــود تــیـغ را صــلـیـل
بـادت بـزرگـیـی بـه هـمـه نـعـمـتـی مـضـافبـادت سـعـادتـی بـه همـه دولـتـی کـفـیلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.