ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»به سلیمان اینانج بیک فرستاده است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
خـوشم کردی ای قاصد خـوش پـیامدریـن چــنـد روزی کـه کــردی مـقــام
بـه نـزد مـن از بـس لـطـافـت همـیفـزون گشـتـت هر سـاعـتـت احـتـرام
هــمــی دانــد ایـزد کــه بــایــد مــراکـه بــاشـی ازیـنـسـان بـر مـن مـدام
ولــیـکــن هـمــی کــرد نـتــوان گــذرز احـــکــام ایــن چـــرخ آئیــنــه فـــام
پــریـشـان ازو کـم گـرایـد بــه جـمـعشــکــســتــه ازو کــم پــذیـرد لـحــام
دریـن کــوهــپــایـه مــرا روز و شــبهـــمـــی یــازد انـــدر دم انـــتـــقـــام
ز هـر گـوشــه انـگـیـزدم فــتــنـه ایکـه بــا جــان بــر آن کـرد بــایـد قـیـام
بــپــرانـدم هـمــچــو تــیـر از کــمــانبــر آهـنـجــدم هـمـچـو تــیـغ از نـیـام
گــهـم حــلـق بــا تــاب داده کــمـنـدگــهــم دســت بـــا آب داده حــســام
گـرازان بــه زیـر مـن ایـن نـرم و گـرمکـه در حـمله تـندسـت و در زخـم رام
هـمـه مـسـتــی او ز جــل و فـســارهــمــه شـــادی او ز زیــن و لـــگـــام
ز گرمی چو نیلم شده روی و دستز خشکی چو زهرم شده حلق و کام
تــن انـدر عـرق راســت مـانـد بــدانکـه بـر حـال مـن مـی بـگـرید مـسـام
نـــدانــم در آن گـــرد تـــاریــک رنــگکـه یـاران کـدامـنـد و خـصـمـان کـدام
شــب و روز در رانــدن و تـــاخـــتـــنخـور و خواب گشتـست بـر من حـرام
نـــه ایـــن تـــازیـــان را مـــرا و چـــرانـه ایـن بــخــتــیـان را نـشــاط کــنـام
بــه گـرد مـن ایـن شـیـر دل ریـدکـانکــه از رویـشــان مــه کــنــد نــور وام
بـــدنــهــا هــمـــه در دوتـــویــی زرهزنــخــهــا هــمــه در دوتــایـی لــثــام
بــدیـنـســان گــذارم هـمـی روزگــارو مأمــول عـــنــی مــنــیــع الـــمــرام
ولـا زلـت اســطــو کــلـیـث الـعــریـنعــلــی کــل خــصــم ابــدالــخــصــام
تـو قاصد همی جست خواهی سفرزمـین کـرد خـواهـی هـمـی زیـر گـام
ســـوی شـــهــر آزادگــان بـــاز گــردفـزونت مـرا دسـت و بـیشـسـت کـام
چــه گـویـی ز دل هـیـچ یـادم کـنـیچــو ایـن آرزو گـشــت بــر تــو تــمـام
چــو آنـجــا رسـیـدی رسـانـی ز مـنســلــیـمــان ایـنـانـج بــک را ســلــام
بــــزرگـــی کــــه از نـــامـــه او مـــرابـــرو عــاشــق و زار کــردی بــه نــام
تــو گـفـتـی کـه او آرزومـنـد تــسـتســخــن را ز نـظـم تــو ســازد نـظـام
نـه بــی نـام تــو لــفــظ او را مـجــالنـه بــی ذکــر تــو عــیـش او را قــوام
صـفـت های او گـفـتـه ای پـیش منکـه فـخــرالـزمـانـسـت و خـیـر الـانـام
کـریمیسـت کـاندر جـهان هیچ کـسنــدیـدســت چــون او کــریـم از کــرام
سـپـهریسـت گردنده بـر حـل و عقدسـحـابـیسـت بـارنده بـر خـاص و عام
شــکــارش هـمــه شــکــر آزادگــانکـه رادیـش دانـه سـت و حـریش دام
بــر جـود او کـم ز خـاک و گـل اسـتاگـر زر پــخـتــه سـت ور سـیـم خــام
کــفــایـت شــود چــیـره و کــامـگــارچـو در دست او خـوش بـخـندید جـام
هـمـی تــا بــه تــنـدر زنـد ابــر لــافجـهـانـش رهـی بــاد و گـردون غـلـام
بــه دســت نـکــوخــواه او خــار گــلبـه چـشـم بـدانـدیش او صـبـح شـامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.