ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ایضا شکوه و ناله

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
از دو دیــده ســرشــک خــون بـــارمچـــون ز گــفـــتـــارهــات یــاد آرم
بــاز تــرســم کــه آگــهــی یــابــنــدبــه ســتــم خــویـش را فـرو دارم
مــن خــیــال تــو را کــجــا بـــیــنــمچـون هـمـه شـب ز رنـج بــیـدارم
بــر دو دیـده هـمــی بــه انـدیـشــههـر شــبــی صـورت تــو بــنـگـارم
بــا مــبــارک خــیـال تــو هــر شــبغــــم دل زار زار بـــــگــــســــارم
تـــا بـــریــدم ز تـــو رفــیــق غــمــمتـــا جـــدایــی ز عــز تـــو خــوارم
بـــه ســـر تـــو کـــه زنــدگـــانــی رازنــدگــانــی هــمــی نــپـــنــدارم
تـــا خــریــداریــم هــمــی نــکــنــیکــاســـد کــاســدســـت بـــازارم
مــنــکــر نــعــمــتــت نــدانــم شــدکـه شـنـیدسـت هر کـس اقـرارم
فـخـر جـویـم هـمـی بـه خـدمـت تـوور چه هست از همه جهان عارم
صد رها گر زمین تـهیسـت چـه شدچـو جـهـان پــر شـدسـت ز آثـارم
ور بـــبـــنــدم نــمــی تــوانــم رفــتمــی رود در زمـــانــه اشـــعـــارم
از غـم و رنـج بــر دلـم کـوهـیـســتتـا بـرین خـشـک تـنـد کـهـسـارم
خـــار انــدام گــشـــت پـــیــرهــنــممـوی مـالـیـده گـشـت دسـتــارم
روزیئی دارم انــدک و هــمــه ســالدر مـــیــان بـــلـــای بـــســـیــارم
گـــر نـــگـــیـــرم قــــرار مـــعــــذورمکـه درین تـنگ سـلـه چـون مـارم
نـــالـــم و نـــالـــه ام نـــدارد ســـودای عـجــب تــنـدرســت بــیـمـارم
از ضـعـیفـی چـنـان شـدم کـه ز تـندر دل مــن بـــبـــیــنــی اســرارم
آن به من می رسد ز سختی و رنجکــه بــه جــان مـرگ را خــریـدارم
چــیــره شــد بــر جــوانــیـم پــیـریقـار شـد شـیر و شـیر شـد قـارم
نـیـســت هـنـگـام آنـکـه گـویـم مـنبــه خــطــرهــا دلــیــر و عــیــارم
بـــر بـــلــاهــا چـــو بـــاد بـــرگـــذرمپـای بــر غـم چـو کـوه بــفـشـارم
تـا سـرشـتـه شـدم چـو گل بـه عناز آب دیـــده مـــیـــان گــــلــــزارم
جـان من نقطه ایسـت گویی راستزانـکـه سـرگـشـتـه تـر ز پــرگـارم
فـــلـــک از مـــن دریـــغ دارد خـــاکزو زر و ســیــم امــیــد کــی دارم
کــه بــه هـر قــلــعــه ای و زنـدانـیدر دو گـز بـیـش نـیـسـت رفـتـارم
هیچ کـس را هنـر گـنـاهی نـیسـترنـجــه زیـن گـنـبــد نـگـونـســارم
زان هـمـی عـاجـزم دریـن کـوشـشکه نه بـا چـون خـودی بـه پـیکارم
دشـمـن خـویشـتـن منم بـی شـکاز زمــــانـــه هـــمـــی نـــیـــازارم
دی نــرفــتــم بـــه رســم تــا امــروزبــه هـمـه مــحــنـتــی ســزاوارم
هــمــت مــن هــمــی ز دل خــیــزدمـن بــه هـمـت ز دل گــرفــتــارم
چــه کـنـم بــنـده ایـن فــضــولـی راواجــبــسـت ار ز غـم دل افـگـارم
شـایـد ار ز انـدهـان دو تــا پــشـتــموز دو دیـــده بـــه رخ فـــرو بــــارم
مــحــض دیــوانــه ام نــدارم عــقــلکـس نگـوید همـی کـه هشـیارمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.