ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تیمار خواری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـیر و تـیغـسـت بـر دل و جـگـرمغـم و تــیـمـار دخــتــر و پــســرم
هم بـدینسان گدازدم شب و روزغـــم و تـــیــمـــار مـــادر و پـــدرم
جـگرم پـاره اسـت و دل خـستـهاز غــــم و درد آن دل و جــــگـــرم
نه خـبـر می رسـد مرا ز ایشـاننـه بـدیشـان همـی رسـد خـبـرم
بــازگـشـتــم اسـیـر قـلـعـه نـایســود کـم کــرد بــاقــضــا حــذرم
کـمـر کـوه تـا نشـسـت منسـتبــر مـیـان دو دســت شـد کـمـرم
از بـلـنـدی حـصـن و تـنـدی کـوهمـنـقـطـع گـشـت از زمـین نـظـرم
من چـو خواهم که آسمان بـینمســر فــرود آرم و زمــیــن نــگــرم
پـسـت می بـینم از همه کـیهانچـون هما سـایه افـکند بـه سـرم
از ضعیفی دسـت و تـنگی جـاینیسـت ممـکـن کـه پـیرهن بـدرم
از غـم و درد چـون گـل و نرگـسروز و شب با سرشک و با سهرم
یــا ز دیــده ســتــاره مــی بــارمیـا بـه دیـده سـتـاره مـی شـمـرم
ور دل من شـدسـت بـحـر غمانمـن چــگـونـه ز دیـده در شــمـرم
گـشـت لـالـه ز خـون دیـده رخـمشـد بـنفشـه ز زخـم دسـت بـرم
هـمـه احـوال مـن دگـرگـون شـدراســت گـویـی ســکــنـدر دگــرم
که درین تـیره روزی و تـاری جایگــوهـر دیـدگــان هـمـی ســپــرم
بــیــم کــردســت در دل امــنــمزهـر کـردســت رنـج تــن شـکـرم
پـیش تـیری کـه این زنـد هـدفـمزیـر تـیغـی کـه آن کـشـد سـپـرم
آب صـافـی شـدسـت خـون دلمخــون تــیـره شـدســت آب سـرم
بـــودم آهــن کــنــون ازو زنــگــمبـــودم آتـــش کــنــون ازو شــررم
نـه سـر آزادم و نـه اجــری خــورپـس نه از لشـکـرم نه از حـشـرم
در نـیـابــم خـطـا چـو بـی خـردمره نـبـینـم همـی چـو بـی بـصـرم
نـشـنـوم نـیکـو و نـبـینـم راسـتچـون سـپـهر و زمـانـه کـور و کـرم
محـنت آگین شدم چـنانکه کنوننــکــنــد هــیــچ شـــادیئی اثـــرم
ای جهان سختـی تـو چند کشموی فـلـک عـشـوه تـو چـنـد خـرم
کاش من جـمله عیب داشتـمیچـون بـلـایسـت جـمـلـه از هـنـرم
بــر دلـم آز هـرگـز ار نـگــذشــتپــس چـرا مـن زمـان زمـان بــتـرم
بـستـد از من زمانه هر چـه بـدادراضـیـم بــا زمـانـه سـر بــه سـرم
تـا بـه گـردن ازین جـهان چـو روماز هـمــه خــلــق مــنـتــی نـبــرم
مال شد دین نشد نه بـر سـودمرفت هش ماند جـان نه بـر ظـفرم
این همه هست و نیستم نومیدکـــه ثـــنــاگــوی شـــاه دادگـــرم
پــادشـا بــوالـمـظـفـر ابــراهـیـمکه ز مدحـش سرشتـه شد گهرم
گـر فـلـک جـور کـرد بــر تــن مـنپــادشـا عـادلـســت غـم نـخــورمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.