ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چو روی چرخ شد از صبـح چون صحیفه سیمز قــصـــر شـــاه مــرا مــژده داد بـــاد نــســـیــم
کــه عــز مـلــت مــحــمـود ســیـف دولــت راابـــوالــمــظــفــر ســلــطــان عــادل ابـــراهــیــم
فـزود حــشـمـت و رتــبــت بــه دولـت عـالـیچــو کــرد مــمــلــکــت هـنـد را بــدو تــســلــیـم
بــه نـام فـرخ او خـطـبــه کـرد در هـمـه هـنـدنــهــاد بــر ســر اقــبــالــش از شــرف دیــهــیــم
یــکــی ســتــام مــرصــع بــه گــوهــر الــوانعــلـی جــواد کــالــنـجــم صــبــح لـیـس بــهـیـم
به سم و دیده سیاه و به دست و پای سپیدمـیـان و سـاقـش لـاغـر بــروسـریـنـش جـسـیـم
بـر آب همـچـون کـشـتـی و بـر هوا چـون بـادبـه کـوه همچـو گـوزن و بـه دشـت همچـو ظـلیم
بـه گـاه گـشـتـن جـولـان کـند بـه حـلقـه نونبـه کـوه همچـو گـوزن و بـه دشـت همچـو ظـلیم
بـه گـاه گـشـتـن جـولـان کـند بـه حـلقـه نونبـه گـاه جـسـتـن بـیـرون جـهـد ز چـشـمـه مـیـم
خـجـسـتـه بــادا بــر شـاه خـلـعـت سـلـطـانبــه کـامـگـاری بــر تــخــت و مـلـک بــاد مـقــیـم
مـنـجـمـان هـمـه گـفـتـنـد کـایـن دلـیـل کـنـدبــه حـکـم زیـج بــتــانـی کـه هـسـت در تـقـویـم
نـه دیـر زود خــطــیـبــان کــنـنــد بــر مــنــبــربـه نـام سـیـف دول خـطـبـه هـای هـفـت اقـلـیم
بـه سـال پـنـجـه ازین پـیش گـفـت بـوریـحـاندر آن کــتــاب کــه کــردســت نــام او تــفــهــیـم
که پـادشـاهی صـاحـبـقـران شـود بـه جـهانچو سال هجرت بگذشت تی و سین و سه جیم
هــزار شــکــر بـــه هــر ســاعــتـــی خــدا راکـــه داد مـــا را شـــاهــی بـــزرگـــوار و کـــریــم
مــبــارزی کــه بــه هـیـجــا ز تــیـغ و نـیـزه اوبــتــرس بــاشـد تـرس و بــه بــیـم بــاشـد بــیـم
اگـر دو آیـد پــیـشــش کــنـد بــه نـیـزه یـکـیوگــر یــک آیــد نــزدش کــنــد بــه تــیــغ دونــیـم
ز تـیغ همچـو شـهابـش همان رسـد بـه عـدوکــجــا رســد ز شــهـاب فــلــک بــه دیـو رجــیـم
خـــدایــگــانــا آن رانــده ز تـــیــغ بـــه هــنــدکـه آن نـرانـد کـلـاب و عـدی بــه تــیـم و تــمـیـم
شده ز بـس خـون بـیجـاده سم گوزن بـه کوهشـده بـه بـحـر عـقـیقـین پـشـیزه مـاهـی سـیم
کــنــون بــه دولــت تــو مــلــک را فــزایـد فــرکـنـون بـه فـر تـو هـنـدوسـتـان شـود چـو نـعـیـم
بــه بــاغــهـاش نـرویـد مـگــر کــه اغــچــه زربـــه روز ابـــر نـــبـــارد مـــگـــر کـــه در یـــتـــیــم
هـمـیـشـه تــا ســر زلـفـیـن نـیـکـوان بــتــانچـوخـی و جـیم شـود هـر دو بـر صـحـیفـه سـیم
ز نـجــم ســعــدت بــادا زمــان زمــان الــهـامز بــخــت نــیــکــت بــادا زمــان زمــان تــعــلــیـم
زمـین ز عـدل تـو مـاننـد بـاغ تـو چـو بـهشـتجــهـان ز عـدل تــو مـانـنـد قـصـر تــو چــو حـریـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.