ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش قلم و گریز به مدح خواجه منصور بن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مــن بـــدیــن آخــتـــه زبـــان قــلــمگفـت خـواهم ز داسـتـان قـلم
یــار بـــایــدش کــرد انــگــشــتـــانتــا شــود مـرکــب روان قــلــم
داســتــان در جــهـان فــراوانـســتنیست یک داستان چو آن قلم
اصــل عــقــلــســت و مــایـه قــوتتــن پــیـرو ســر جــوان قــلــم
جـــایــگــاه خـــرد چـــراســـت اگــرنیست مغز اندر استـخوان قلم
گر جـهان روشن از قلم گشـتـسـتپـس چـرا تـیره شد جـهان قلم
هـــمـــه زیـــر دخـــان بــــود آتـــشزیــر آتــش بــود دخــان قــلــم
گـر شـرف نـیـسـتـیـش بــر گـیـتـیآسـمـان نیسـتـی مکـان قـلـم
عــز بـــاقــی هــم از قــلــم یــابـــدهر که شـد بـسـتـه هوان قلم
ســرمـه دیـدگـان عــقــل شــنـاسآن چـو سـرمه سـیه لبـان قلم
خـــدمــت دســـت راد صــاحـــب رابـسـتـه زاد از زمین میان قـلـم
خواجـه منصور بـن سعید که گشتعــاجــز از مـدح او بــیـان قـلـم
آنکـه در دسـت وی ز حـشـمت ویبـسـتـه گوید سخـن زبـان قلم
مـشــک خــون بــوده در دوات کـنـدتـا همه خـون خورد سنان قلم
گــر چـــه بـــا وهــم کـــارزار کــنــدزور گـــیــرد تـــن نــوان قـــلــم
ای دل تـــــو خــــزیــــنــــه اســــرارخــازن گـوهـرانـش جــان قـلـم
بــه یـقـیـن در جــهـان یـقـیـن دلـتکـس نـداند مـگـر کـمـان قـلـم
چـو نـگـهـبــان سـر تـو قـلـم اسـتبــاد یـزدان نـگــاهـبــان قــلــم
قــهــرمــان هــنــر قــلــم بـــاشـــدتـا کـف تـسـت قـهـرمـان قـلـم
قــلــم تـــو شــهــاب دیــوانــســـتدرج در کـفــت آســمـان قــلـم
بـه حـقـیقـت قـران سـعـدین اسـتهمـه بـا دسـت تـو قـران قـلـم
آســـمــان بـــریــن ســـزد مــیــدانگر سـخـن را دهی عـنان قـلم
خـــاطـــر عــالــی تـــو غــارت کــردگــنــج آســوده نــهــان قــلــم
زیـن شــکــایــت بــگــیــرد و نــالــدتـــن رنــجـــور نــاتـــوان قــلــم
زانـکـه در بــحــر کـف تــو ابــرســتهـمـه درســت کــاروان قــلــم
راست گویی که به جز به کف تو برآفــریـده نــشــد بــنــان قــلــم
هـمـچــو در دو دیـده هـســت فـراخمـــر مــرا در رایــگـــان قـــلـــم
هـسـت جـنـس مـن انـدریـن زنـدانتـــن زرد چــو خــیــزران قــلــم
مــنــم امــروز خــســتــه و گــریــانزار نـالـه کـنـان بــســان قــلـم
درج در ضـــمــیــر مــن بـــگــشـــادنـوک پــویـان درفــشــان قــلـم
گــر ز بـــیــم قــلــم فــرو شـــده امهــم بـــرآرد مــرا امــان قــلــم
هــم قــلــم ســـود خـــواهــم دادنگر چه هستـم همی زیان قلم
تــوشــنـاســی مـرا کـه نـگـشــایـدکس چـو من گنج شایگان قلم
جـز ثـنـای تـو نـیسـت واسـطـه ایبــه مـیـان مـن و مـیـان قــلــم
هـمـت مـن ز بـهـر مـدحـت تـسـتتــا گـه مـرگ در ضــمـان قـلـم
تــا قـلـم هـسـت تـرجـمـان ضـمـیـرتـا زبـان هسـت تـرجـمان قـلم
تــا بــخــنــدد هــمــی دهــان دواتتـا بــگـریـد هـمـی زبــان قـلـم
بــاد پــیـوســتــه پــای دشـمـن تــوپـیش تـو چـون سـر دوان قـلـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.