ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نکوهش گمان و ستایش منصور بن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـا کی دل خـسـتـه در گمان بـندمجرمی که کنم به این و آن بـندم
بـدها که ز من همی رسـد بـر منبـر گـردش چـرخ و بـر زمان بـندم
ممکـن نشـود کـه بـوسـتـان گـرددگـر آب در اصـل خــاکـدان بــنـدم
افتـاده خـسـم چـرا هوس چـندینبـر قـامـت سـرو بـوسـتـان بـندم
ویـن لـاشـه خـر ضـعـیـف بــد ره راانــدر دم رفــتــه کــاروان بــنــدم
این سستی بـخت پـیر هر ساعتدر قــوت خــاطــر جــوان بـــنــدم
چـنـد از پـی وصـل در فـراق افـتـموهـم از پـی سـود در زیان بـنـدم
وین دیـده پـر سـتـاره را هـر شـبتـا روز هـمـی بـر آسـمـان بـنـدم
وز عـجـز دو گـوش تـا سـپـیـده دمدر نعـره و بـانگ پـاسـبـان بـنـدم
هـرگــز نــبــرد هـوای مــقــصــودمهر تـیر یقـین کـه در گـمان بـندم
کــز هــر نــظـــری طـــویــلــه لؤلؤبــر چــهـره زرد پــرنــیـان بــنــدم
چــون ابــر ز دیـده بــر دو رخ بــارمبـــاران بــهــار در خــزان بـــنــدم
خـونی کـه ز سـرخ لاله بـگـشـایمانــدر تـــن زار نـــاتـــوان بـــنــدم
بــر چـهـره چـیـن گـرفـتــه از دیـدهچون سیل سرشک ناردان بـندم
گـویی کـه همـی گـزیده گـوهرهـابــر چــرم درفـش کـاویـان بــنـدم
از کـالـبــد تـن اسـتــخـوان مـانـدمامـیـد درین تـن از چـسـان بـنـدم
زین پـس کـمری اگر بـه چـنگ آرمچون کلک کمر بر استخوان بندم
از ضعف چنان شدم که گر خواهمزانـدم گـره چــو خــیـزران بــنـدم
در طـعن چـو نیزه ام که پـیوسـتـهچـون نیزه مـیان بـه رایگـان بـندم
کار از سـخـن اسـت ناروان تـا کیدل در ســخــنــان نـاروان بــنـدم
در خــور بــودم اگــر دهـان بــنـدیمــانـنـد قــرابــه در دهـان بــنـدم
یک تـیر نماند چـون کـمان گشـتـمتـا کـی زه چـنگ بـر کـمان بـندم
نـه دل سـبـکـم شـود در انـدیشـههـرگـاه کـه در غــم گـران بــنـدم
شــایـد کـه دل از هـمـه بــپــردازمدر مــدح یـگــانـه جــهـان بــنـدم
مــنـصــور کــه حــرز مــدح او دایـمبـر گردن عقل و طبع و جان بندم
ای آن کـه سـتــایـش تـو را خـامـهبــر بــاد جــهـنــده بــزان بــنــدم
بــر درج مـن آشــکــار بــگـشــایـدبـنـدی کـه ز فـکـرت نـهان بـنـدم
در وصف تـو شـکل بـهرمان سـازموز نعمت تـو نقش بـهرمان بـندم
در ســبـــق دونــدگــان فــکــرت رابـر نظم عنان چون در عنان بـندم
از ســـاز مــرصـــع مـــدیــحـــت رابــر مـرکـب تـیـزتــگ روان بــنـدم
هـرگـاه کـه بــکــر مـعــنئی یـابــمزود از مـدحـت بـرو نشـان بـنـدم
پـیوسـتـه شـراع صـیت جـاهـت رابـر کـشـتـی بـحـر بـیکـران بـندم
تــــا در گــــرانـــبــــهـــای دریـــا رادر گـوهـر قـیـمـتــی کـان بــنـدم
گـردون همـه مـبـهمـات بـگـشـایدچون همت خویش در بـیان بـندم
بـس خاطر و دل که ممتـحـن گرددچون خاطر و دل در امتحان بـندم
صـد آتــش بــا دخــان بــر انـگـیـزمچـون آتـش کـلک در دخـان بـندم
در گـرد وحـوش مـن بــه پـیـش آنسـدی ز سـلـامـت و امـان بـندم
گـر مـن ز مـنـاقــب تــو تــعــویـذیبــر بــازوی شــرزه ژیــان بــنــدم
مـن گـوهرم و چـو جـزع پـیوسـتـهدر خـدمـت تـو همـی میان بـندم
دارم گــلـه هـا و راســت پــنـداریکـز دسـت هوای تـو زبـان بـنـدم
نـاچــار امـیـد کــج رود چــون مــندر گـنـبــد کــجــرو کــیـان بــنـدم
آن بـه که بـه راستـی همه نهمتدر صـنع خـدای غـیب دان بـنـدمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.