ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ابوالفرج نصر بن رستم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
افــتـــخــار اهــل تــیــغ ای صــاحــب اهــل قــلــمشـمـع سـادات عـرب خـورشـیـد احــرار عـجــم
ای امــیــن شــاه غــازی صــاحــب دیــوان هــنــدروشـن از رای تــو بــیـنـم کـار تــاریـک حــشــم
ای عـمـیـد مـلـک ســلـطـان بــوالـفـرج اهـل فـرجنـاصــر دیـن و دیـانـت خــواجــه نـصـر روســتــم
گـنـج دانـش دایـم از بــحـر دلـت پـر گـوهـر اسـتبـاغ طـبـع اهـل فـضـلـت گـشـت چـون بـاغ ارم
چــاکــر کــلــک تــو گــشــتــه بــنـده رایـت شــدههر که هست اندر همه عالم ز اعیان محـتـشم
جــاودان بــشــکـفـتــه بــســتــان گـل اقـبــال تــوزانــکــه دارد بــاغ ایـران ز ابــر تــو هـمــواره نـم
جــاه تــو بـــر اوج کــیــوان ســر بــرآورد از زمــیــنجـود تــو بــر فـرق فـرقـد بــر نـهـاد ایـدون قـدم
آب مهر دوسـتـانت خـورده زان خـوش گشـت عودخون بـدخواهانت خورده گشت از آن رنگین بقم
نـاصـحـان پـیـوسـتـه از فـر تـو شـاد و بـی غـمـنـدحـاسـدان هـمـواره ز اقـبـال تـو در تـیمـار و غـم
چـون تـو در عـالـم نـیـامـد صـاحـبـی بـا داد و دیـنگـشـتـه ای از داد و دین اندر همه عـالـم عـلـم
تــا دلـت شــد بــحــر مـعـنـی لـفـظ تــو در و گـهـرخـوار شـد پـیـش دل و دسـتـت هـمـه زر و درم
تـــا تـــو را دادار داد انــصــاف و داد انــدر جـــهــانگشت چون سیمرغ پنهان از جهان جور و ستم
نامه ای شـد فتـح و دولت جـود تـو بـر وی خـطابدفـتـری شـد عـز و مـلـت جـاهت اندر وی رقـم
خسرو خسروشکن در مملکت همچون جم استبـاز چـون آصف تـویی روز و شب اندر فضل جـم
نیسـت همچـون شـاه عالم محـتـشم شاه ملوکنیست از ارکان دولت همچـو تـو کس محتـشم
ســیـد اقـران خــویـشــی در کـفــایـت روز فـضــلهمچـنان چـون صـاحـب گردان بـهیجـا روسـتـم
گــردش گـردون نـیـارد هـمـچــو تــو نـیـکــو ســیـردیـده گـردون نـبـینـد هـمـچـو تـو عـالـی هـمـم
از یــم طــبــع تــو خــیــزد گــوهــر عــقــل و خــردگـوهـر عــقــل و خــرد نـیـکـوتــرســت از در یـم
پــسـتـه و فـنـدق ز مـهـر و کـیـن تــو آگـه شـدنـداین فم از مدحت گشاد و آن ز بیمت بـست فم
هـر کـه در راه خـلـاف و خــشـم تــو بــنـهـاد پــایرفتنش چون مار بـر پشت زمین گشت از شکم
ایــزد از خــلــق تــو آرد در جــهــان پـــیــدا بـــهــارزان چـونیسـان اندر آمـد زآن شـود گـیتـی خـرم
هـمـچـو تــو مـخـدوم نـایـد فـضـل را هـرگـز پــدیـدزین قبـل گشـتـند افاضـل مر تـو را یکسـر خـدم
ای هــمــایـون طــبــع تــو پــیــرایـه جــود و هــنــروی مـبــارک خــاطــر تــو مــایـه فــضــل و کــرم
از تــو زیـبــاتــر نـیـایـد در جــهـان صــاحــب بــلـیاز تــو والـاتــر نـبــاشــد در زمـیـن مـهـتــر نـعـم
ظــلــمــت ایـن شــعــر رای روشــن تــو نـور کــردهـر کــجــا آثــار نـور آمـد شــود روشــن ظــلــم
بـنـده بـر تـو گـشـتـم حـلـقـه در گـوش ای عـمـیدزانـکــه بــرنـایـد ز مــن جــز آفــریـنـت هـیـچ دم
بــس فــراوان بــیـنـوا از فــر تــو گــشــتــه غــنـیمـن هـم از فـر تـو گـشـتــم فـارغ از رنـج و الـم
از تــو در هـنــدوســتــان یـافــتــم مــن نــام جــودقد بـخـتـم راسـت از تـو شـد کجـا بـد پـر ز خـم
در حــوالـی طــوف خــواهـی کــرد بــر کــام ولـیتـا کـنـی بـدخـواه شـاه از دولـت سـلـطـان دژم
تــا بــود بــی قـدر دایـم در مـســلـمـانـی شـمـنتــا بــود در پــیـش ایـزد خــار جــاویـدان صــنــم
بـــر بـــســاط ســرورانــی جــاودان دایــم بــمــاندر بــهـشـت نـاحـیـت دلـشـاد جـاویـدان بــچـم
بــاد مـیـمـون و مـبــارک بــر تـو ایـن عـیـد جـلـیـلدشـمـنـان را کـن بـسـان گـوسـپـنـد و گـاو کـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.