ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح علاء الدوله مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـاهـان پــیـش را کـه نـکـردنـد جــز سـتــمشـاه زمـانـه کـرد بـه تـیغ و بـه خـشـت کـم
هــســت او بــلــی خــلــیـفــه یـزدان دادگــرپـس کی رضـا دهد که رود بـر جـهان سـتـم
گــویـنــد خــســروان زمــانــه بــه هــر زمــانکــامــد عــلــاء دولــت و دیـن یــادگــار جــم
مـلـک عـجــم بــه دیـن عـرب کـرد مـنـتــظـممـســعـود پــادشــاه عـرب خــســرو عـجــم
زو کــرد عـــدل ثـــابـــت یــزدان و قــد عـــدلزو کــرد ظــلـم زایـل صــنـعــش و مـا ظــلـم
از آفـــتـــاب طـــلــعـــت گـــیــتـــی فـــروز اودولـت سـپـیـد روی شـده چـون سـپـیده دم
ای روسـتــم گـشـاد کـشـیـدی کـمـان چـرخگـرچـه کـمـان خـود نـکـشـیدسـت روسـتـم
تــو راد گـنـج بــخـشـی و رادان تـو را عـبــیـدتـو شـاه شـاه بـندی و شاهان تـو را حـشم
بـــرنــامــه جــلــالــت و بـــر جـــامــه شــرفنـام تــو گـشـت عـنـوان جـاه تـو شـد عـلـم
دسـت تــو وقـت رادی و طـبــع تـو گـاه عـلـمبـحـریست از سخـاوت و گنجـیست از حـکم
حــشـمـت بــرد بــه درگـه فـرخــنـده تــو راهدولـت خــورد بــه جــان گـرامـی تــو قـسـم
هـمـچـون حـضـیـض بــاشـد بــارتـبـت تـو اوجچـون خـشـک رود گردد بـا بـخـشـش تـو یم
از روی چــرخ بــوســد نـاهـیـد و مــشــتــریهـر جــا کــه هـمـت تــو گــذارد بــر او قــدم
جــورســت بــر خــزانـه و گـنـج تــو از عــطــاتــا دسـت جــود بــر تــو شـد جـود را حـکـم
از عفو و خشم تـو دو نمونه ست روز و شبوز مهر و کین تـو دو نمودسـت شهد و سـم
خـم گشت اصل دور سپـهر ار نه بـی خـلافعدلت بـخـواسـت بـرد ز پـشت سـپـهر خـم
گرد جـهان ملک تـو چـون طوف خـواست کردچــنـبــر شـد از جــبــلـت و آورد ســر بــهـم
در مـجـلـس نـعـم ز تــو گـردد تــوانـگـر انـسوحــش از تــو رونـق یـابــد در مـوقــف نـعــم
ای شاه وحـش و انس ز امن تـو بـاشد انسانـدر حـریـم مـلـک تــو چـون وحـش در حـرم
گـر کـل ایـن جــهـان را یـک مـوهـبــت کـنـیطــبــع تــو را نـبــاشــد زان مــوهـبــت نـدم
زر و درم عـــزیـــز بـــود نـــزد خـــاص و عـــامتــا هـســت و بــاد نـام تــو بــر زر و بــر درم
ایـن زر و ایـن درم کـه عـزیـزسـت زیـن نـهـادخـوار از چـه روی شـد بــر آن طـبـع پـر کـرم
یـــابــــنـــد ز ایـــران تــــو روز عـــطـــای تـــوبـا اسـب سـاز بـی مر و بـا بـدره جـامه ضم
چـون چـشـم را سـیـاه کـنـد خـنـجـر سـپـیدچــون بـــشــنــود نــدای بــلــا نــیــزه اصــم
یـــابــــد ز گـــرد روی هـــوا رنـــگ آبـــنـــوسگـیـرد ز تــیـغ پــشــت زمـیـن گــونـه بــقــم
گـر هـمـچـو بـحـر مـوج زنـد رزمـگـه بـه خـونمـــربـــاره تـــو را نـــرســـد تـــا بـــه پـــاردم
گـر هیچ شـیر مـانـدسـت انـدر همـه جـهـاناز تــیــر تـــو گــریــخــتــه در گــوشــه اجــم
از شـکـل خـویش عـبـرت گیرد چـو در مصـافهـم شـکـل خـویـش بــیـنـد بــر نـیـزه عـلـم
رخـشـت هـمـی بـه نـعـل بــرآرد ز بــحـر دودتــیـغـت هـمـی بــه زخــم بــرآرد ز فـرق دم
در پــیـش سـطـوت تــو اجـل دل کـنـد تـهـیبــر خـوان نـعـمـت تـو امـل پــر کـنـد شـکـم
جــاه تـــو را هــزار شــرف در یــکــی شــرفرای تـــو را هــزار نــعـــم در یــکـــی نــعـــم
هـر لـحـظـه مـمـلـکـت را نـظـمـی و رونـقـیرای تــــو در وجــــود هـــمـــی آرد از عـــدم
گشـت از نهال عدل تـو گیتـی چـنانکه پـیشبـــر بــوســتــان خــزان نــکــنــد روی را دژم
شــادی دولــت تـــو چـــنــان کــرد خــلــق راکــانــدر زمــانـه بــیـش نـگــیـرنـد نــام غــم
چـون مـلـک و شـادی از پـی تـو آفـریده شـدشـاه و مـلـک تـو بـاشـی تـا حـشـر لـاجـرم
خـــورد آب زنـــدگـــانـــی جــــان تــــو در ازلزد دســت جــاودانــی بـــر عــمــر تــو رقــم
بزمیست این که هست سراسر سعود چرخپــره زده بــه گـرد بــسـاط تــو چـون حـشـم
از گـونه گـونه نعـمت وز جـنس جـنس عـطـردر مجلس تو مست شده حس ذوق و شم
چــنـدان لـطـیـف سـاخــت تــو را بــاز روزگـارتــا بــوسـتــان عـیـش تــو را کـرد چــون ارم
همچـون شمن همی بـپـرسـتـد بـه بـاغ بـادهـر شــاخ را کـه ابــر طــرازیـد چــون صــنـم
کـرد آفـتــاب و نـم هـمـه طـبــع جــهـان دگـربــنــگــر چــه کــار دارنــد ایـن آفــتــاب و نـم
هـرگــز بــه حــرمـت حــرم ای شــاه مـر مـرانـامـد بــه دل کـه گـردم ازیـنـگـونـه مـحـتـرم
نه نه چـو مدحـت افسـر حـشمت بـود سـزدگـر مدح گـوی تـو شـود از خـلـق محـتـشـم
ار جــو کـه ضــعــف تــن نـکــنـد خــاطــر مـرادر مـدح تـو بـه عـجـز و بـه تـقـصـیـر مـتـهـم
گـر رنج تـن بـرین دل مـن دسـت یافـت بـاشور درد دل بـرین تـن من خـیره شـد چـه غم
کافتـاده بـود ازین پـیش این چـرخ شـیر زخـمبـا جـان و مال و جـاهم چـون گـرگ در غـنم
در بـندگیت ازین پـس چـون کـلک چـون دواتبـندم میان بـه جـان و گـشـایم بـه مـدح فـم
بـــســتـــانــدم عــنــایــت جــاه تــو از عــنــابــــرهـــانـــدم رعــــایـــت رای تــــو از الـــم
وز تـــو جــواب بـــنــده بـــلــا و نــعــم شــودزان پــس کـه داد چـرخ جـوابــش بــلـا و لـم
تـا از ظـلـم بــه حـمـلـه غـنـیـمـت بــرد ضـیـاتـا از ضـیـا بـه طـعـنـه هـزیمـت شـود ظـلـم
انــدر بـــهــار عــشــرت بـــا خــرمــی بـــنــازوانــدر ســرای دولــت بـــا خــرمــی بـــچــم
لـهـو و نـشـاط سـاخـتـه در بـزم تـو بـه طـبـعبــا یـکـدگـر چـو زیـر و بـم از لـحـن زیـر و بـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.