ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ملک ارسلان بن مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
زبــان دولـت عـالـی بــه بــنـده داد پـیـامکـه ای تــو را دو زبــان پــارسـی و تــازی رام
بـدان دو چیره زان چون ثـنا کنی بـر شاهتــو را ثـنـا بــود انـدر جـهـان ز خـاص و ز عـام
بـگو که دولت گوید همی که بـنده تستکـه تــا ابــد نـکـنـم جــز بــه درگـه تــو مـقـام
ز بهر ملک تو را من که دولتم شب و روزکـنـم بـه مـصـلـحـت تـو بـه جـد و جـهد قـیام
ز هیچ لشـکـر بـاکی مبـر کـه لشـکـر تـوســـتـــارگــان ســـپـــهــرنــد و گــردش ایــام
همیشه کینه تـو من کشـم ز دشمن تـورواسـت گـر نـکـشـی تـیغ کـینـه کـش ز نیام
پـر آب داده حـسامم بـه دست نصرت تـوتـو را چـه حـاجـت بـاشـد بـه آبـداده حـسـام
وگــر نـشــاط شــکــار آیـدت روا بــاشــدکـه بـا منسـت بـه هر بـیشـه کـنون ضـرغـام
بـدید مـلـک تـو رویی چـو صـد هزار نـگـارچــو ژرف کــرد نــگــه در ســپــهـر آیـنـه فــام
تـو آن مظـفـر شـاهی کـه از جـلـالـت تـوگـرفـت شـاهـی سـامـان و یـافـت عـدل آرام
ابـوالـملـوک ملـک ارسـلـان بـن مسـعـودکه هفـت کـشـور شـادسـت ازین مبـارک نام
تـو هفـت کـشـور بـگـرفـتـه و مخـالف تـوز هـفـت چـرخ شـده مـبـتـلـا بـه هفـت انـدام
ز روز عـمـر تـو اکـنون همـی بـرآید صـبـحبــلـی و روز بــدانـدیـش تـو رسـیـد بــه شـام
نصیب تـسـت ز گردون سعادت بـرجـیسچــنـانـکـه حــظ مـخـالـف نـحــوسـت بــهـرام
نـدانـد آنـکـه بــدان و بــدیـن نـگـاه کــنـدکـه آفــتــاب کــدامـســت و هـمـت تــو کـدام
فـلـک تـمام کـند خـسـروا بـه هر وقـتـیچـنـانـکـه رای تـو بــاشـد کـنـد زمـانـه تــمـام
ظـفـر بــه پـیـش سـپـاه تـو نـامـزد گـردداگر سـپـاه کشی سوی مصر و بـصره و شام
سـپـهر گـردان دامـی نـهـاد خـصـم تـو راکه سخت زود شود همچو مرغ بسته به دام
مـیان بـبـنـدد پـیشـت غـلـام وار سـپـهـرچـو بـسـت پـیش تـو تـرکش سـپـهروار غـلام
زمــانــه جــز بــه مــراد تــو بــرنــیـارد دمســپــهـر جــز بــه رضــای تــو بــرنـدارد گــام
ز وام شاهی تـو صد یکی نتوخت از آنکبــــریـــن مــــدور فــــیـــروزه فــــام داری وام
خـدایگـانـا هنـگـام عـشـرتـسـت و طـربنـشــاط بــایـد کــردن دریـن چــنـیـن هـنـگـام
نـبــیـد خـواه ز بــادام چـشـم دلـجــویـیاز آنـــکـــه آمـــد وقـــت شـــکـــوفـــه بـــادام
هـلـال بــاشـد بــا آفـتــاب جــفـت شـدهچـو روز بــزم گـرفـتـی بــه دسـت زریـن جـام
بـه جـام زرین می خواه از آنکه زرین شدز بـخـشـش تـو هـمـه سـایلـانـت را در و بـام
جـهـان سـتــانـا تـا هـسـت قـوت و نـیـروز تــســت نــیــروی ایـمــان و قــوت اســلــام
بـه ذات خویش ندارم درین قصیده سخنبــگــفــتــم آنـچــه شــنـیـدم ز دولــت پــدرام
اشارتـیسـت ز دولت بـه عمر و ملک ابـدبـشارتـیسـت جـهان را ازین خـجـسـتـه پـیام
بـه کـامگـاری بـر پـیشـگـاه ملـک نشـینبــه بــخــتــیــاری انــدر ســرای عــدل خــرامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.