ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شکایت از زندان و ستایش سلطان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
خــدایــگــانــا بــخــرام و بــا نــشــاط بــخــرامز بــهـر نـصــرت دیـن و مـعــونـت اســلــام
کـشـیـده تـیـغـی چـون تـیغ آفـتـاب بـه چـنـگشده ز ضربـت آن صبـح عمر دشمن شـام
بـر اهـل عـصـیـان شـمـشـیر تـو گـذارده زخـمبــر اوج کــیـوان شــبــدیـز تــو گـذارده گـام
ز بــهـر تــقـویـت و عـون و فـتــح و نـصـرت تــوقضـا ز دوده سـنان و قدر کشـیده حـسـام
فـرو شـده بـه هـمـه مـحـنـت و بــلـا دشـمـنبــرآمــده ز هــمــه هـمــت و مــرادت کــام
نـصــیـب تــو ز زمـانـه ســعــادتــســت و عـلـوکـه از عـلـو لـقـب تـسـت وز سـعـادت نـام
هـمـی سـتـانـی مـلـک و هـمـی گـزاری کـامبــه آســمــانــی اقــبــال و ایـزدی الــهــام
کـشـیـده سـایـه انـصـاف تـو بـه بـحـر و بـه بـررسیده منفعت جود تـو بـه خاص و بـه عام
فـــروخـــت نــور دل و نـــار طـــبـــع تـــو ورنــههـنـر بـمـانـدی تـاریک و عـقـل بـودی خـام
بـه سـال و مه زند از بـخـشش تـو گردون لافبـه روز و شب کند از خـلعت تـو گیتـی لام
هـمـی نـمـایـد شــاهـا چــو صــد هـزار نـگــاربـه چـشـم شـکر ز دسـت تـو صورت انعام
ز مـهـر و کـین تـو خـیـزد هـمـی بـهـار و خـزانز عفو و خـشـم تـو زاید همی ضـیا و ظلام
ز هـول رزم تــو چــون ابــر مـی بــگــریـد تــیـغز مهر بـزم تـو چـون گل همی بـخندد جـام
ز تـــف آتـــش ســوزان و بأس ســـطــوت تـــوهــمــی نــیــابـــد گـــردون گـــردگــرد آرام
ســپــهــر فــخــر ز اقــبـــال تــو فــزود شــرفجـهـان مـلـک ز انـصـاف تــو گـرفـت نـظـام
ز رتــبـــت تــو کــم آیــد بــه پــایــهــا افــلــاکز مـــدت تـــو کـــم آیــد بـــه دورهـــا ایــام
عـدو ز دور چــو مـلـواح حــلـم طــبــع تــو دیـدگـمـان بــبـرد کـه دارد اجـل بـه زیـرش دام
چـو شـیر گون فلک از گرد قیرگون شـبـه شـدعــقــیـق رنـگ شــود خــنـجــر زمـرد فــام
ز هـول و هـیـبــت پــشــت زمـیـن و روی هـوابـه چـشـم ها همه تـنین نماید و ضـرغـام
بــه زیـر گـرد سـیـه روی درکـشـد خــورشـیـدز حـرص خوردن خون کام خوش کند بـهرام
ز گـرد و خـون سـبـک این هر دو را اجـل بـینـدسیاه و سـرخ شده رنگ و روی و گونه کام
بـه هـر طـرف کـه تـو از حـمـلـه گـرز بــگـذاریبــخـیـزد احـسـنـت از تـربــت نـبـیـره سـام
مـــبـــارزان دلـــاور ز تـــرس نــشـــنــاســـنــدکه دم اسـب کدامسـت و یال اسـب کدام
زمین ز تـنگـی همـچـون دلـی شـده غـمگـینهوا ز گرمی همچون سری شده سرسام
شـده بـر آتـش پـیکـار گوشـت پـخـتـه بـه تـفولـیـک بـاز تـرنـجـیـده پـوسـت بـر تـن خـام
زمـیـن پــهـن پــر اجــســام گــشــتــه و ارواحز بــیـم تـیـغ تـو بـیـزار گـشـتـه از اجـسـام
بــمـانـد خـواهـی شـاهـا تـو تــا جـهـان مـانـدمیان بـه خـدمـت تـو بـسـتـه دولـت پـدرام
کـه حـکـم عـدل چـنـان آمـد از شـریـعـت حـقکه ملک بـر تـو حلالست و بـر ملوک حـرام
خــدایـگــانـا هـر ســاعــتــم ز هـفــت افــلـاکعـقوبـتـی و عـذابـی رسـد بـه هفت اندام
نـه شــخــص زار مــرا قــوت شــتــاب و درنـگنه حـلق تـلـخ مرا لـذت از شـراب و طـعـام
نشسـتـگاهم سمجـی که بـر سر کوهیسـتز ســـنـــگ خـــارا دیـــوار دارد و در و بـــام
بــدیـن نـهـادســت امـروز حــال و قــصــه مـنخــدای دانـد تــا چــون شــود مـرا فـرجــام
ز تــیـغ تــیـزتــرم خــاطــریـســت در مــدحــتگرم چه هست یکی حبـس تنگ تـر ز نیام
صبـور و صابـر گشتـم بـه حبـس و بـند ار چـندزمــانــه داردم انــدر بــلــای جــان انــجــام
نگویم از پس این حسب حال و محنت خویشکه شد به درد و غم و رنج طبـع توسن رام
امـــیــد و بـــیــم مـــن از روزگـــار زایــل شـــدکــه یـافــتــم ز بــد و نـیـک روزگـار اعــلـام
تــمـام مـردی گـشـتــم چــو بــر گـرفـتــم مـنز روز دولـت و محـنت نصـیب خـویش تـمام
هـمـیـشــه گـردون تــا هـســت پــایـه انـجــمهـمـیشـه انـجـم تـا هـسـت مـایه احـکـام
بــه بـــخــتــیــاری از روی خــرمــی بـــر خــوربـه کـامـگـاری در صـحـن ممـلـکـت بـخـرام
بــگــرد مـلــک تــو عــز تــو در مــجــال و مـداربـه پیش تخت تو بـخت تو در سجود و قیام
خـدای نـاصـر و دولـت رفـیـق و نـصـرت جـفـتزمـانه بـنده و گـردون رهی و بـخـت غـلـامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.