ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح عمادالدوله ابوسعد بابو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
نــهــاد زلــف تـــو بـــر مــه ز کــبـــر و نــاز قـــدمکراست دست بر آن مشک گون غالیه شم
چــو بـــود عــارض تــو لــالــه طــبــیــعــی رنــگمـگــر نـمـود مــرا عــنـبــر طــبــیـعــی خــم
بــهـاری روی تـو از زلـف تـو فـزون گـشـتـه سـتبـــهــای دیــبـــا آری فــزون شــود ز عــلــم
ز خــون دلـهـا خــطـی نـوشـت خــامـه حــســنکه آن بـه حـلقه و خـالسـت معرب و معجـم
ز ضـم نـهـادنـد اعـرابــش از چــه شـد مـکـسـوربــه جــزم کــردنــد او را چــرا بـــود مــدغــم
تــو را صــفــت بــه مـه و گـل نـکـرد یـارم از آنـکمهت ز جـمع عـبـیدسـت و گل زخـیل خـدم
شـکیب و صـبـرم در دل نگر کـه روز و شـبـسـتیـکـی فــزون نـشــود تــا یـکـی نـگـردد کـم
چـو پــر شـود بــه دمـاغـم ز تــف عـشـق بــخـارز ابــر چــشــم فــرود آیــدم چــو بــاران نــم
سـتـام شـب را خـیری کـند بـه طـرف سـرشـکچــو زیـر زیـن کـشـد او پــشـت بــاره ادهـم
همـی بـه حـیرت و حـسـرت زنـم دمـی کـه زنـماز آنـکـه بـاز پـسـین دم گـمـان بـرم کـه زنم
وگــر دلــم ز دم ســـرد گــرم گــشــت رواســـتنـه ســرد بــاشــد در گـرم کـوره هـا هـر دم
اگــــر دژم شــــدم از روزگــــار غــــم نــــخــــورمکــه زود دولــت خــواجــه مــرا کــنــد خــرم
عــمــاد دولــت بــوســعــد مــایـه هـمـه ســعــدکـه هـدیـه اسـت ز گـردون و تـحـفـه عـالـم
مـضــای عــزمـش بــر روی بــاد بــســت جــنـاحثــبــات حــزمـش در مـغـز کـوه کـوفـت قـدم
زهـی فـروخـتـه و افـراخـتـه چـو مـهـر و سـپــهـربــنـای مـلـک بــه حـد حـسـام و نـوک قـلـم
تـویـی کـه رادی و انـصـاف تـو بـکـنـد و بــبـسـتبـه مال چـشم نیاز و بـه عدل دسـت ستـم
دیـم بــه جــود چـو ثــنـا گـفـت کـف راد تــو بــوددو بـهره بـیش نبـاشـد همیشـه همه ز دیم
بــر آشــکــار و نــهــان واقــفــســت خــاطــر تــوکـه رهنـمـای وجـودسـت و پـیشـوای عـدم
بــود زبــانـی و هـســتــت صــدف زمـانـه بــلــیتــو بــوده ای غــرض از گــوهــر بـــنــی آدم
بــه پــیـش نـور ضــمـیـر تــو مــلــک را مــظــلــمبــه نــزد حــل بــیـان تــو چــرخ را مــبــهــم
چــو هـسـت ضـد خـداونـد طـالـع تــو بــه طـبــعزحـل نـتــیـجــه نـوحـه سـت و مـادر مـاتــم
چــگــونــه بــاشــد زنــده مــخــالــف تــو از آنــکفسـرده گشـتـش در تـن ز هول کین تـو دم
نــســاخــتــنــدی در تــن چــهـار دشــمــن ضــداگـر نـگـشـتــی مـهـر تــو در مـیـانـه حــکـم
بــــه اره گـــر ز ســـرش تـــا قـــدم فـــرود آرنـــددو نیمـه گـردد زو نـاچـکـیده خـون چـو بـقـم
چــنــانــکــه مــهــر درم بــاژگــونــه دارد نــقــشدرســت خــیـزد ازو گــاه ضــرب نـقــش درم
شگفت نیست ازین طبع سست کژ که مراستهـمـه مـنـاقــب تــو راســت آیـد و مـحــکـم
هـمـی بــه وصـف تــو جـنـبــد ضـمـیـرم انـدر دلهـمـی بــه مـدح تــو گـردد زبــانـم انـدر فـم
هـمـیـشـه تــا ز عـدو در عـقـود هـسـت نـشـانهـمـیشـه تـا ز طـمـع بـر طـبـایعـسـت رقـم
نـــشـــاط را بـــه دل و دولـــت تـــو بـــاد امـــیــدامـیـد را بــه ســر هـمــت تــو بــاد قــســم
سـماحـت تـو مثـل گشـتـه چـون سـخـای عـربکفایت تـو سـمر گشـتـه چـون دهای عجـم
بـه شـکر و مدحـت تـو تـیز گشـتـه طـبـع و زبـانبـه مـال و نـعـمـت تـو سـیر کـرده آز شـکـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.