ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ناله از تیره بختی خود و امتداد گرفتاری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
از کـرده خـویـشـتــن پــشـیـمـانـمجـــز تـــوبـــه ره دگـــر نـــمـــی دانـــم
کـارم هـمـه بـخـت بـد بــپـیـچـانـددر کــام زبــان هـمــی چــه پــیـچــانـم
این چـرخ بـه کـام مـن نمـی گـرددبــر خـیـره سـخـن هـمـی چـه گـردانـم
در دانـش تـیـز هـوش بــرجـیـسـمدر جــنــبــش کــنــد ســیــر کــیــوانــم
گــه خـــســـتـــه آفــت لــهــاوورمگــه بــســتــه تــهــمــت خــراســانــم
تـا زاده ام ای شـگفت محـبـوسـمتـــا مــرگ مــگــر کـــه وقـــف زنــدانــم
یک چند کشید و داشت بـخت بـددر مـــحـــنـــت و در بـــلـــای الـــوانـــم
چـون پـیـرهـن عـمـل بــپـوشـیـدمبـــگــرفــت قــضــای بـــد گــریــبـــانــم
بـر مغز من ای سـپـهر هر سـاعتچـنـدین چـه زنی کـه مـن نه سـنـدانم
در خون چـه کشی تـنم نه زوبـینمدر تــف چــه بــری دلــم نـه پــیـکــانــم
حمله چـه کنی که کند شمشیرمپــویـه چـه دهـی کـه تــنـگ مـی دانـم
رو رو کـه بــایـســتــاد شــبــدیـزمبـس بـس که فـرو گسـسـت خـفـتـانم
سـبــحـان الـلـه مـرا نـگـویـد کـستــا مـن چــه ســزای بــنـد ســلـطـانـم
در جــمــلــه مـن گــدا کــیـم آخــرنــه رســتـــم زالــم و نــه دســتـــانــم
نـه چــرخ کـشـم نـه نـیـزه پــردازمنـه قــتــلــغ بــر تــنــم نـه پــیـشــانــم
نــه در صـــدد عــیــون اعـــمــالــمنــــه از عـــــدد وجـــــوه اعــــیــــانــــم
مـن اهل مـزاح و ضـحـکـه و رنجـممـــرد ســـفـــر و عـــصـــا و انـــبـــانــم
از کــــوزه ایــــن و آن بــــود آبـــــمدر ســـفـــره آن و ایـــن بــــود نـــانـــم
پــیـوســتــه اســیـر نـعـمـت ایـنـمهـــمــــواره رهـــیـــن مــــنــــت آنــــم
آنسـت همه کـه شـاعـری فـحـلمدشــوار ســخــن شــدســت آســانــم
در سـینه کـشـیده عـقـل گفـتـارمبـــر دیــده نـــهــاده فـــضـــل دیــوانـــم
شـاهین هنـرم نـه فـاخـتـه مـهـرمطـوطـی سـخـنـم نـه بــلـبــل الـحـانـم
مـــر لؤلؤ عــــقـــل و در دانـــش راجــــاری نــــظــــام و نــــیــــک ورانــــم
نـقـصـان نـکـنم کـه در هنـر بـحـرمخـــالــی نــشـــوم کــه در ادب کــانــم
از گـــوهـــر دامـــنـــی فـــرو ریــزدگــر آســتــیــی ز طــبــع بــفــشــانــم
در غـیـبــت و در حــضــور یـکـرویـمدر انـــده و در ســـرور یـــکـــســــانـــم
در ظـلمت و عـدل روشـن اطـرافـمدر زحــمـت و شــغــل ثــابــت ارکــانـم
بــا عــالــم پــیـر قــمـار مـی بــازمداو سه سه و سه شش همی خوانم
وانـگـه بــکـشــم هـمـه دغــای اوبـــنـــگـــر چـــه حـــریــف آب دنـــدانــم
بــســیــار بــگــویــم و بــرآســایـمزان پـس کـه زبــان بــسـی بــرنـجـانـم
کـس در مـن هیچ سـر نـجـنـبـانـدپـس ریـش چـو ابـلـهـان چـه جـنـبــانـم
ایزد داند کـه هسـت همچـون همدر نــیــک و بــد آشــکــار و پــنــهــانــم
والـله کـه چـو گـرگ یوسـفـم واللهبــر خــیـره هـمــی نــهـنــد بــهـتــانــم
گــر هـرگــز ذره ای کــژی بــاشــددر مـن نـه ز پــشـت سـعـد سـلـمـانـم
بــر بــیـهـده بــاز مـبــتـلـا گـشـتـمآورد قـــضـــا بــــه ســـمـــج ویـــرانـــم
بــکـشـفـت سـپـهـر بــاز بــنـیـادمبــشــکــســت زمــانـه بــاز پــیـمــانــم
در بـنـد ز شـخـص روح مـی کـاهماز دیــده ز اشـــک مـــغـــز مـــی رانــم
بـیهش نیم و چـو بـیهشـان بـاشمصــرعــی نـیـم و بــه صــرعـیـان مـانـم
غـم طـبـع شـد و قـبـول غـم ها راچـــون تـــافـــتـــه ریــگ زیــر بـــارانـــم
چون سایه شدم ضعیف در محنتوز ســایـه خــویــشــتــن هــراســانــم
بــا خــنـجــر زخــم یـافــتــه گـویـمبـــا کــوژی خــم گــرفــتــه چــوگــانــم
انـدر زنـدان چـو خـویـشـتـن بـینـمتـــنــهــا گــویــی کـــه در بـــیــابـــانــم
در زاویـــه فـــرخـــج و تـــاریـــکـــمبــا پــیـرهــن ســطــبــر و خــلــقــانــم
گـوریـســت سـیـاه رنـگ دهـلـیـزمخـــوکــیــســـت کــریــه روی دزبـــانــم
گـه انـده جـان بـه یأس بــگـسـارمگــه آتــش دل بــه اشــک بــنــشــانـم
تـن سخت ضعیف و دل قوی بـینمامــیــد بـــه لــطــف و صــنــع یــزدانــم
بـــاطــل نــکــنــد زمــانــه ام زیــرامـــن بــــنـــده روزگـــار پــــیـــمـــانـــم
والـلـه کـه چـو عـاجـزان فـرو مـانمهـر گـه کــه بــه نـظــم وصــف او رانـم
حــری کــه مـن از عــنـایـت رایـشبـــا حــاصــل و دســتـــگــاه امــکــانــم
رادی کـــه مــن از تـــواتـــر بـــرشدر نـــور عـــطـــا و ظـــل احـــســـانـــم
ای آنکه همیشه هر کجـا هستـمبــر خــوان ســخــاوت تــو مــهــمــانــم
بـی جـرم نگر کـه چـون در افـتـادمدانـی کــه کــنـون چــگــونـه حــیـرانــم
بـــر دل غـــم و انــده پـــراکـــنــدهجــمــع اســت ز خــاطــر پــریـشــانــم
زی درگـه تــو هـمـی رود بــخـتــمدر ســایــه تـــو هــمــی خــزد جــانــم
مـظـلـومـم و خـیزد از تـو انـصـافـمبـــیــمــارم و بـــاشــد از تـــو درمــانــم
آخــر وقــتــی بــه قــوت جــاهــتمـن داد ز چــرخ ســفــلــه بــســتــانـم
از مــحــنــت بــاز خــر مــرا یـک رهگــرچــنـد بــه دســت غــم گــروگــانـم
چـون بـخـریدی مـرا گـران مشـمـردانـــی کـــه بـــهــر بـــهــایــی ارزانـــم
از قـصـه خـویـش انـدکـی گـفـتــمگــرچــه ســخــنـســت بــس فــراوانـم
پـیوستـه چو ابـر و شمع می گریمویـن بـیـت چـو حـر زو ورد مـی خـوانـم
فـریـاد رســیـدم ای مـســلـمـانـاناز بـــهــر خـــدای اگــر مــســلــمــانــم
گر بـیش بـه شغل خویش بـرگردمهـم پــیـشــه هــدهــد ســلــیـمــانــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.