ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»داستان سیه روزی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
اوصــاف جــهـان ســخــت نـیـک دانــماز بــیــم بـــلــا گــفــت کــی تــوانــم
نــه آنــچـــه دانــم هــمــی بـــگــویــمنـه آنــچــه بــگــویـم هـمــی بــدانـم
کـز تــن بــه قـضـا بــسـتــه سـپــهـرموز دل بــه بــلــا خــســتــه جــهـانـم
از خـــواری ویــحـــک چـــرا زمـــیــنـــمار مــن بــه بــلــنـدی بــر آســمــانـم
بــر جــایـم و هــر جــایــگــه رســیــدهگـــویــی ز دل بـــخـــردان گـــمــانــم
از واقـــعــــه جــــور هـــفـــت گـــردونپــنــداری در حــرب هــفــت خــوانــم
دایــــــم ز دم ســــــرد و آتـــــــش دلچــون کــوه تـــفــتـــه بـــود دهــانــم
بـــفــســرد هــمــه خــون دل ز انــدوهبــگـداخـت هـمـه مـغـز اسـتــخـوانـم
نـشـگـفـت کـه چـون فـاخـتــه بــنـالـمزیــرا کــه دریــن تـــنــگ آشـــیــانــم
از بـس که ز چـشـم آب و خـون بـبـارمپـیـوسـتـه مـن ایـن بـیـت را بـخـوانـم
پــــیـــراهــــنــــم از خــــون آب دیـــدهچـون تـوز کـمـانـسـت و مـن کـمـانـم
چـــون بـــافـــتـــه پـــرنــیــانــم ایــراکبــیـچــاره تــر از نــقــش پــرنــیــانــم
در و گـــهــر طـــبـــع و خـــاطـــر مـــنکـمـتــر نـشـود زانـکـه بــحـر و کـانـم
هــر گــونــه چـــرا داســـتـــان طــرازمکــامــروز بـــهــر گــونــه داســتــانــم
بــخـتــم چـو نـخـواهـد خـریـدن از غـمایـن چــرخ بــهـا مــی کــنــد گــرانـم
زیـن پــیـش تــنـم قــوتــی گــرفــتــیچـون در دل و جـان گـفـتـمـی جـوانم
امــــروز هــــوازی بـــــه راه پــــیــــریهــمــچـــون ره از پـــیــش کــاروانــم
بـر عـمـر همی جـاه و سـود جـسـتـمامـــروز مـــن از عـــمـــر بـــر زیــانــم
بــس بــاک نـدارم هـمــی ز مــحــنـتمـغــبــون مـن ازیـن عــمـر رایـگــانـم
ای جــــــان بــــــرادر ورا نـــــمـــــودیبــا عــهـد نــبــودی چــو دوســتــانـم
در دوســتــی مــن عــجــب بــمــانـیدر چـرخ هـمـی مـن عـجـب بــمـانـم
دانـی کـه بــه بــاطـل چـگـونـه بــنـدمدانی کـه بـه حـق مـن چـه مـهربـانم
گـفـتـی کـه هـمـانـی کـه دیـده بــودمیـک بــهـره نـبــوده هـمــی هـمــانـم
آنــم بـــه ثـــبـــات و وفـــا کــه دیــدیدر چــهــره و قــامــت اگــر جـــز آنــم
پـــیــچـــان و تـــوان نـــحـــیــف و زردمگــویـی بــه مــثــل شــاخ خــیـزرانـم
از عجـز چـو بـی جـان فکنده شـخـصمدر ضعف چو بی شخص گشته جانم
خـفـتـن همـه بـر خـاک و از ضـعـیفـیبــر خــاک نـگــیـرد هـمــی نـشــانـم
هست این همه محنت که شرح دادمبــا ایـن هـمـه پــیـوســتــه نـاتــوانـم
هـر چــنـد کــه پــژمـرده ام ز مـحــنـتدر عــهــد یـکــی تــازه بــوســتــانــم
بـالـلـه کـه نـه رنـجـورم و نـه غـمـگـینبــس خــرم و نــیـکــو و شــادمــانــم
بـــا مـــفـــخـــر آزادگـــان بـــخـــوانـــمبــــا رتــــبــــت آزادگـــان بــــیـــانـــم
در مـــــعــــــرکـــــه روزگـــــار دونـــــمبـــا هــر چـــه هــمــی آورد تـــوانــم
مـــانـــده خــــرد پــــر دل از رکـــابــــمرنــجــه هـنــر ســرکــش از عــنــانـم
بــرقـم کـه کـشـیـده یـکـی حـسـامـمدودم کـــه زدوده یــکـــی ســـنــانــم
وانــگــه کــه مــرا زخـــم کـــرد بـــایــدشــمــشــیـر کــشــیـده زد و زبــانـم
پـیـداسـت هـنـرهـای مـن بـه گـیـتـیگــر چــنــد مــن از دیـده هـا نـهـانــم
گـــیــرم کـــه مــن از روزگـــار مــانــدمامــروز دریــن حــبـــس امــتــحــانــم
والــلــه کــه ز جــور فــلــک نـتــرســمکــز عــدل شــهــنــشــاه در امــانــم
در حــبـــس آرایــش نــخــیــزد از مــنبــرنــامــه بــمــانــدســت تــر زبــانـم
ور هــیــچ بـــخـــواهـــد خـــدای روزیاز بــخــت چــه انـصــافـهـا ســتــانـم
انــــدر دم دولـــــت زمــــیــــن بـــــدرمگــــر مــــرگ نـــگــــیـــرد دم روانـــم
بــر ســیـم بــه خــامــه گــهـر بــبــارمدر ســنـگ بــه پــولــاد خــون بــرانـم
فــردا بـــه حــقــیــقــت بـــهــار گــردمامـــروز بـــه گـــونـــه اگـــر خـــزانـــم
ویــن بـــار بـــه لــوهــور چـــون درآیــمگـــر بـــگـــذرم از راه قـــلــتـــبـــانــم
انــدوه تــو هــم پــیــش چــشــم دارمگــر مــن چــه در انــدوه بــیــکــرانــم
ارجــو کــه چــو دیــدار تــو بـــبـــیــنــمبــر روی تــو زیـن گـوهـران فـشــانـم
تــرسـم کـه تــلـافـی بــود و زان پــسگــر رنــج و عــنــا کــم شــود تــوانـم
تــو مـشـک بــه کـافـور بــر فـشــانـیمـن عـاج بــه شـمـشـاد در نـشـانـم
دانـــم ســـخــــن مـــن عـــزیـــز داریداری ســـخـــن مـــن عـــزیــز دانـــم
دانـی تــو کــه چــه مـایـه رنـج بــیـنـمتــا نـظـمـی و نـثـری بــه تـو رسـانـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.