ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در آن موضوع و توسل به خواجه بونصر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـخـصـی بـه هـزار غـم گـرفـتـارمدر هر نفسـی بـه جـان رسـد کارم
بـی زلـت و بـی گـنـاه مـحـبـوسـمبـی عـلت و بـی سـبـب گـرفـتـارم
در دام جـفـا شـکـسـتـه مرغـی امبـــر دانــه نــیــوفــتــاده مــنــقــارم
خـورده قسـم اخـتـران بـه پـاداشمبـسـتـه کـمـر آسـمـان بـه پـیکـارم
هـر سـال بــلـای چـرخ مـرسـومـمهــــر روز عـــــنــــای دهــــر ادرارم
بــی تــربــیـت طــبــیـب رنــجــورمبــی تــقــویــت عــلــاج بــیــمــارم
محـبـوسـم و طالعسـت منحـوسمغمخـوارم و اخـتـرسـت خـونخـوارم
بـــرده نــظــر ســتـــاره تـــاراجـــمکــــرده ســــتــــم زمــــانــــه آزارم
امــروز بــه غــم فــزونـتــری از دیوامـسـال بــه نـقـد کـمـتـر از پــارم
طــومـار نـدامـتــســت طــبــع مـنحـرفـیسـت هر آتـشـی ز طـومـارم
یـــاران گـــزیـــده داشـــتــــم روزیامروز چه شد که نیست کس یارم
هر نیمه شـب آسـمـان سـتـوه آیداز گـــریــه ســـخـــت و نــالــه زارم
زنـدان خــدایـگــان کــه و مــن کــهنــاگــه چــه قــضــا نــمــود دیـدارم
بـندیست گران بـه دست و پایم درشـاید کـه بـس ابـله و سـبـکـبـارم
مـحـبــوس چـرا شـدم نـمـی دانـمدانــم کــه نــه دزدم و نــه عــیـارم
نـز هـیـچ عـمـل نـوالـه ای خــوردمنــز هــیـچ قــبــالــه بــاقــیـی دارم
آخـر چـه کـنم مـن و چـه بـد کـردمتـــا بـــنــد مــلــک بـــود ســزاوارم
مـردی بــاشــم ثــنـاگـر و شــاعــربــنـدی بــاشــد مـحــل و مـقــدارم
جـز مدحت شاه و شکر دستـورشیـک بـیـت نـدیـد کـس در اشـعـارم
آنسـت خـطـای مـن کـه در خـاطـربـنمود خـطاب و خـشم شه خوارم
تـرسـیدم و پـشـت بـر وطـن کـردمگـفـتــم مـن و طـالـع نـگـونـســارم
بــســیــار امــیـد بــود در طــبــعــمای وای امــیــدهــای بـــســـیــارم
قـصـه چـه کـنـم دراز بــس بــاشـدچـون نیسـت گشـایشی ز گفتـارم
کـاخـر نکـشـد فـلـک مـرا چـون مندر ظـــل قـــبــــول صـــدر احـــرارم
صــدر وزرای عــصــر ابـــونــصــر آنکــافــزوده ز بــنـدگــیـش مـقــدارم
آن خواجه که واسطه ست مدح اودر مـرســلــه هـای لــفــظ دربــارم
گـر نـیسـتـم از جـهان دعـا گـویشدر هــســتــی ایـزدســت انــکــارم
گـر نـه بــه ثــنـای او گـشـایـم لـببــسـتـه سـت مـان بـه بـنـد زنـارم
ای کرده گذر بـه حشمت از گردوناز رحــمــت خــویـش دور مـگــذارم
جـانم بـه مـعـونـت خـود ایمـن کـنکــامــروز شــد آســمــان بــه آزارم
بـرخاست بـه قصد جـان من گردونزنــهــار قــبــول کــن بــه زنــهــارم
آنـی تـو کـه بــا هـزار جـان خـود رابــی یـک نـظـر تـو زنـده نـشـمـارم
ای قــوت جــان مــن ز لــطــف تــوبـی شـفـقـت خـویش مرده انگارم
شه بـر سر رحـمت آمدست اکنونمـگـذار چـنـیـن بــه رنـج و تـیـمـارم
ارجـو کـه بـه سـعـی و اهتـمام تـوزیـن غــم بــدهــد خــلــاص دادارم
این عید خجستـه را بـه صد معنیبـر خـصـم تـو نـاخـجـسـتـه پـندارم
بــرخــور ز دوام عــمــر کــز عــالــمدر عــهــد تـــو کــم نــگــردد آثــارمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.