ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حسب حال خویش و مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
کـــار آنــچـــنــان کـــه آیــد بـــگــذارمعمر آنچنان که بـاید بـگسارم
دل را ز کـــار گـــیـــتـــی بـــرگـــیــرمتـن را بـه حـکم ایزد بـسپـارم
چـون نـیـسـتـم مـقـیـم درین گـیـتـیخـود را عذاب خـیره چـرا دارم
لــیـکــن ز قــوت چــاره نـمـی بــیـنـمگر خـواستـه نبـاشد بـسیارم
آن را کــه جـــانــور بـــود از قـــوتـــیچـاره نـبـاشـد ایـدون پـنـدارم
بـر جـای خـویش ار چـه همـی گـردمگـویـی کـه ای بــرادر پـرگـارم
در ظــلــمــت زمــانـه هـمــی گــردمگـویی مـگـر سـتـاره سـیـارم
در کـار هر چـه بـیش همـی کـوشـمافـزون همـی نگـردد مـقـدارم
در کـشـتـنـم بــه گـرد مـن انـدر شـدپـیوستـه همچو دایره تـیمارم
از عـمر خـویش سـیر شـدم هر چـندزان آرزو کـــه دارم نـــاهـــارم
بـیـنـم هـمـی شـمـاتـت بـدخـواهـانور نه ز نیسـتـی نبـدی عـارم
ســرم هــمــی بـــدانــد بـــد گــویــممن سر خـود چـگونه نگهدارم
کاین تن چنان ضعیف شد از بس غمکـانـدر دلـم بــبــیـنـد اسـرارم
پـــیــوســـتـــه از نــیــاز چـــرا نــالــمچندین کزین دو دیده گهربارم
گــــر دیـــده ام نــــبــــدی بــــانــــیور من چـنین زمانه نشد یارم
ای ســیـدی نـکــوســت نـکــوکــاریمـنـت خـدای را کـه نکـوکـارم
آزار کـــس نـــجـــویــم از هــر چـــیــزوز دوسـتـان خـویـش نـیـازارم
روزی کــه راحــتـــی نــرســد از مــنمـر خـلـق را ز عـمـر نـپـندارم
گـــر هــیــچ آدمــی را بـــدخـــواهــماز مـــردی و مــروت بـــیــزارم
در طــبـــع مــن بـــدی نــبــود ایــراکمـداح شــهـریـار جــهـان دارم
محـمود سـیف دولـت و دین شـاهیکاوصـاف او بـیابـی ز اشـعارم
سـیفـی که سـیف عـدل همی گویدبــزدود سـیـف دولـت زنـگـارمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.