ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



ستایش پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تــو را بــشــارت بــاد ای خــدایــگــان عــجــمبــه جــاه کـســری و مـلـک قـبــاد و دولـت جــم
پــیــام داد مــرا دولــت خــجــســتــه بـــه تــوکــه ای دو دیـده و جــان شــهـنــشــه اعــظــم
تـو را بــشـارت دادم بـه مـلـک هـفـت اقـلـیـمکـه تــیـغ تــیـز تــو خـواهـد گـشـادن ایـن عـالـم
بـه چـین کـنند بـه مـدح تـو خـطـبـه بـر مـنـبـربــه مــصــر و بــصــره بــه نـامــت زنـنـد زر و درم
بــه شـهـر مـکـه بــه امـرت رونـد ســوی غـزابــه روم و زنـگ بــه نـامـت کـنـنـد جـامـه عـمـل
روان آدم شـــادان شــد از تـــو شــاه از آنــکبـــــه چـــــرخ بـــــردی از قـــــدر گـــــوهــــر آدم
بـه چـون تـو شاه بـه آیین شدست کار جـهانبه چون تو خسرو روشن شدست چشم حشم
سـرای مـلـکـت مـحـکـم بـه تـو شـده عـالـیبــنـای دولــت عــالــی بــه تــو شــده مـحــکــم
بـــرنــده تــیــغ تـــو آســان کــنــنــده دشــواررونــده کـــلــک تـــو پـــیــدا کــنــنــده مــبـــهــم
بــرد ســنـان تــو از روی پــادشــاهـی چــیـندهـد حــســام تــو مـر پــشــت کـافـری را خــم
زده اسـت بــازوی تــو در عـنـان دولـت چـنـگنــهــاده پـــای تـــو انــدر رکـــاب مـــلـــک قـــدم
چـو شـهـریـار تــو بــاشـی و پــادشـاه جـهـاننــدیــد خــواهــد چــشــم زمــانــه روی ســتــم
مـیـان هـنـد بــبــنـدی روان ز خـون جــیـحــونکــنـون کــه گـردد تــیـغــت مـیـان هـنـد حــکــم
چـو شـد فـروزان خـورشـید روشـن از مشـرقکـــجـــا بـــرآیـــد از جـــایــگـــاه تـــیــره ظـــلـــم
تـهـی شـود هـمـه بـیشـه ز آهـو و خـرگـوشچـو از نـشـیـب کـه از خـود بــرون شـود ضـیـغـم
زمـیـن ز خــون عــدو گــردد احــمـر و اشــقــرچـــو کــار زار تـــو گــردد بـــر اشــهــب و ادهــم
چــو تــیــز نــاوک تــو بــا کــمــان بــپــیـونــددتـــن و روان مــخـــالـــف جـــدا شـــونــد از هــم
چــو آفــتــاب حــســامــت در آیـد از در هــنــدز خـــون نــمـــانـــد انـــدر تـــن عـــدوی تـــونــم
کــنـون کــه تــیـغ تــو مـانـنـد ابــر خــون بــاردجــهـان ســراســر گــردد چــون بــوســتــان ارم
بــه هـر کــجــا کــه نـهـد روی رایـت عــالـیـتبـــه دولــت تـــو نــیــایــد فــتـــوح و دولــت کــم
شــونــد از آمــد و رفــتــن مــبـــارزان مــانــدهز فــتــحــنـامـه نـوشــتــن شــود ســتــوه قـلـم
به خنجر ای ملک اکنون تو خسته ای دل کفرکـه کـرده ای تـو چـه بـسـیار خـسـتـه را مـرهم
بــه جــود بــاطــل کــردی ســخــاوت حــاتــمبــه تــیـغ بــاطــل کــردی شــجــاعــت رســتــم
هـر آنـکـه جـز رقـم بــنـدگـی کـشـد بــر خـودبــــرو کـــشـــد ز فـــنـــا دســـت روزگـــار رقـــم
جـــهــان فـــلــک را بـــر تـــارکــش فـــرود آرداگــــر بـــــرآرد جـــــز بـــــر مــــراد رای تـــــو دم
همیشه تـا بـه جـهان اندرون غم و شادیستتـو شـاد بـادی و وانـکـو بـه تـو نـه شـاد بـه غـم
تــو پــادشــاه جــهــان و جــهـان بــه تــو یـاورمــلــوک عــصــر تــو را بـــنــده تــو ولــی نــعــم
هـمـیـشـه قـدر تـو عـالـی و بــخـت تـو پـیـروزهـمـیـشــه عــمــر تــو افــزون و جــاه تــو خــرم



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.