ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح ابوالفرج نصر بن رستم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
از قــد تـــو ســرو بـــوســتـــان ســـازموز خـــد تـــو مــاه آســمــان ســازم
از نــرگـــس چـــشـــم بـــاغـــت آرایــموز زلــف تــو تــار ضــیـمــران ســازم
نــه نــه رویــت بــه بــوســتــان مــانــدوز روی تـــو رخ چــو ارغــوان ســازم
در بــــاغ نـــکــــو رخ تــــو روز و شــــبدیــــدار تــــو راحــــت روان ســــازم
چـون عـشـق تـو هسـت کاهش جـانمدیــدار تـــو را غــذای جـــان ســـازم
از بـــهــر گـــلــت گـــلـــاب مــی ریــزموز دیـده هـمــی گــلــابــدان ســازم
تــا قــامــت هــمــچــو تــیــر تــو دیــدممـن ایـن تـن زار چـون کـمـان سـازم
از هــــنــــدو رخ ظــــریــــف تـــــر داریدر هـنـد مــکــان خــود از آن ســازم
مـیـل تــو هـمــه بــه زعــفــران بــیـنـماز رخ ز بــــرات زعــــفـــران ســــازم
تــو ســاخــتــه ای دو نـار بــر سـوسـنمـــن بـــاز دو دیــده نــاردان ســـازم
گـــر انـــده عـــشــــق کـــاروان گـــرددمــن در دل جـــای کـــاروان ســـازم
فـرتـوت بـه عـشـقت ای صـنم گشـتـمخود را چه سبب همی جوان سازم
کـــی بــــاشـــد دل ز تـــو بــــپــــردازمبــا مـدح عـمـیـد شــه قـران ســازم
خــورشــیـد زمــانـه نـصــربــن رســتــمکـز وی در هـنـد خــان و مـان سـازم
طـــبـــعـــم گـــهـــر مـــدیــح او ســـازدنـشـگـفـت اگـر ز طـبــع کـان سـازم
مدحش سپه است و من همی در ویاز خــاطـر خــویـش پــهـلـوان سـازم
گردونش چـو صـاحـب جـهان کـردسـتزان از وی صــاحــب جــهـان ســازم
از ابــــر ســــخــــاش بــــاغ دل دایــــممـــانــنــده روضـــه جـــنــان ســـازم
بـــاد ســـبـــکــســـت طــبـــع او دایــممـن از حـلـمـش کـهی گـران سـازم
از هــفـــتـــم چـــرخ اگــر گـــذر یــابـــماز هــمــت او بـــرو مــکـــان ســـازم
مـــن جـــوزا را بـــه بـــنــدگـــیــش آرماز زر کــمــریــش بــر مــیــان ســازم
وانـگـاه بــه ســوی زهـره بــشــتــابــماز مــدحــش در دهـان زبــان ســازم
ای آنـــکـــه ز نـــعـــمـــت و ز فـــر تــــومـن در تـن مـغـز اسـتــخـوان سـازم
بـــــس روز بـــــود ز دولـــــت و فـــــرتبــر چــرخ ز جــاه ســایـبــان ســازم
در دل هـــــــوات روشـــــــنـــــــی دارمبـر سـر ز سـخـات طـیلسـان سـازم
ایــرا کــه ز تــســت بــر تــنــم جــامــهدر جـامـه هم از تـو سـو زیان سـازم
هسـتـند کـسـان کـه من مـر ایشـان رااز دولـت تــو بــه خـان و مـان سـازم
روبـــه بـــودم بـــلـــا و هـــور اکـــنـــونخـــود را شـــیــر نـــر ژیــان ســـازم
جـــود تـــو ز نــعــمــتـــم کــنــد قــارونزانـکـه نـغـمـات بــی گـمـان ســازم
جـــاویــد بـــقــای جـــاه تـــو خــواهــمتــا شــغــل ثــنــات جــاودان ســازم
کـــردســـت مـــرا مـــدیــح تـــو پـــیــداچــون یـاد مــدیـح تــو نـهـان ســازم
هــر جـــا کــه ســم ســتـــور تـــو آیــدمـن قـبـلـه خـویـش خـاک آن سـازم
هــر در کـــه در ورود نــکـــو خـــواهــتمـن تـکـیه خـود همی بـر آن سـازم
در خــانـه بــه بــنـدگــیـت بــنـشــیـنـموز دانــش بـــاغ غــیــب دان ســازمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.