ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مکاتبه با دوستان و مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
سـپـاس ازو کـه مـر او را بـدو همـی دانـیموزانـچـه هـسـت نـگـردیم و دل نـگـرانـیم
چـنـانـکـه دانیم او را بـه عـقـل کـی بـاشـدچـنانکـه بـاشـد او را بـه وهم کـی دانیم
چـــگــونــه انــکــار آریــم هــســـتـــی او راکـه ما بـه هسـتـی او را دلیل و بـرهانیم
چـو مستـحـیلان شوم و حـرامخواره نه ایمازین سـبـب همه سـاله اسـیر حـرمانیم
اگر به خواسته یکسان نه ایم شاید از آنکنـه آدمـیم و بـه اصـل و نـژاد یـکـسـانـیم
ز رنـج بــر مــا خــانـه بــســان زنـدان شــدبـه دسـت انـده ازیـن روی را گـروگـانـیـم
زبــان و دیـده فـضـل و فـضـاحــتــیـم هـمـهچـو دیـده و چـو زبــان در مـیـان زنـدانـیـم
شـدسـت بــر مـا گـردان سـپــهـر پــنـداریاز آن چـو مـرکـز بـر جـا همـی فـرومـانیم
هـزاردســتــان گـشـتــیـم در روایـت شـعـراز آن ز خـلق جـهان چـون هزار دستـانیم
نیاز نیست بـه ما خـلق را همی بـه جـهانچـنـانکـه گـویی مـا همـچـنـان از ارکـانیم
اگر ز خـاک نگشـتـه سـت خـوب صـورت ماشـگـفـت نـیسـت از آن در مـیان دیوانـیم
اگــر نـه دیـونـد ایـن مـردمــان دیـو نـشــانچـرا چـو مردم مصـروع گـشـتـه حـیرانیم
بـه کـان حـکـمـت مـانـنـد نـور خـورشـیـدیمبـه بــحـر دانـش مـانـنـد ابــر نـیـسـانـیـم
چـنانکـه تـابـش خـورشـید و ابـر و بـاران ماگهی به شوره ستانیم و گه به بستانیم
خــیــال آن بــت خــورشــیــد روی نــادیــدهچـو مـه بـه آخـر اندر مـحـاق و نقـصـانیم
ندیده خـوبـی گشـتـه اسـیر عـاشـقی ایمنـدیـده وصـلـی مـانـده اسـیـر هـجـرانـیم
نـه عـاشـق صـنـمـانـیم عـاشـق کـیـشـیمنــه از نــگــاریـن دوریــم دور از اقــرانــیـم
بـخـاصـه ناصـر مـسـعـود شـمـس نادر دهرکه ما بـه یکجـا در مهر چون تـن و جـانیم
اگـر نـه روز و شـب انـدر ســتــایـش اویـیـمیقین بـدانکه نه از پـشت سعد سلمانیم
ز بـهـر حـضـرت غـزنـین و اهـل فـضـلـش راغـلـام و بــنـده گـردیـز و زابــلـسـتــانـیـم
بـــســـان آدم دوراوفــتـــاده ایــم از خـــلــداز آن ز لـهـو و نـشـاط و سـرور عـریـانـیم
چـنـانـکـه آدم از کـرد خـود پـشـیـمـان شـدز کـردهـای خـود امـروز مـا پـشـیـمـانـیم
چـو شاخ بـیدیم از راستـی همیشه از آنکز بـاده هر کـس چـون بـرگ بـید لـرزانـیم
نـه بــنــده ایـم خــداونــد دانـش و هـنـریـمکـه بــنـدگـان خــداونـد شـاه کـیـهـانـیـم
امـیـر غـازی مـحـمـود سـیـف دولـت و دیـنکه او چـو احـمد مکی و ما چـو حـسانیم
ز بـس کـه بـر مـا زو رحـمت اسـت پـنداریکـه کـف رادش ابـرسـت و ما گلسـتـانیم
ز روزگـــار نــداریــم هــیــچـــگــونــه گــلــهکه سخـت خـرم و بـانعمت و تـن آسانیم
جـواب ناصـر مسـعـود شـمس گـفـتـم ازینکه بـهر آن سخـنان را چـنین همی رانیم
کـه از قـصـیده مـا حـاصـل آمـد این مـعـنیزبــان نــدارد اگــر قــافــیـه بــرگــردانــیـم
عـطـای یعقوب ای روشـن از تـو عـالم علمتـو آفـتــابــی و مـا ذره را هـمـی مـانـیـم
کـنـون کـه دوریـم از تــو زروی و رای تــو مـاچـو ذره بـی مهر از چـشم عدل پـنهانیم
عــجــب نـداریـم از روزگـار خــویـش کـه مـانـه چـون دگـر کـس در نـعـمـت فـراوانـیم
بــر زمــانـه ز مـا ایـن گــنـه بــســنـده بــودکه نیک شعر و قوی خـاطر و سخـندانیم
ثـــنــا نــگـــویــیــم الـــا خـــدایــگـــانــی راکـه مـا ز دولـت او زیـر بــر و احــسـانـیـم
نـه از درودگـر و از کـفــشــگـر خــبــر داریـمنـه بـر فـقـاعـی و پـالـیزبـان ثـنـا خـوانیم
سـخـن بــر تـو فـرسـتـم از آنـکـه تـو دانـیکه ما بـه دانش نه چـون فلان و بـهمانیم
بــه شــعــر داد بـــدادیــم داد مــا تــو بــدهکـه مـا چـو داد بــدادیـم داد بــسـتـانـیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.