ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 06:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شـــب دراز و ره دور و غـــربـــت و احـــزانچـگـونـه مـانـد تـن یـا چـگـونـه مـانـد جـان
بـسـان مردم بـی هوش گـشـتـه زار و نزاردلـم ز درد غــریـبــی تــن از غــم بــهـتــان
مـرا دو دیـده بــه سـیـر سـتـارگـان مـانـدهکـه کی بـرآید مه کی فـرو شـود سـرطـان
بـنـات نـعـش بـگـیرد ز هـفـت کـوکـب بـیمکـه بــاشـد از سـپـری لـاجـوردگـون تـابـان
رهـی دراز و درو جــای جـای یـخ بــسـتــهدریـن دو خــاک بــه کـردار را کـاهـکـشــان
مــرا ز ســودا دل در هــزار گــونــه هــوسبـه کـار خـویش فـرومـانده عـاجـز و حـیران
ز روی گـنـبــد خـضـرا نـهـان شـده پــرویـنمـه چــهـارده تــابــان شـده ز چــرخ کـیـان
چـو روی خسرو محمود سیف دولت و دینکـه افـتـخـار زمـیـن اسـت و اخـتـیـار زمـان
مـظـفـری مـلـکـی خــســروی خــداونـدیکه جـاه و قدرش بـگذشتـه اسـت از کیوان
شهی که هند شد از فر او بـسان بهشتچـو روی داد ز غزنین بـه سوی هندستـان
خــدایـگـانـا دانـی کـه بــنـده تــو چــه کـردبـه شـهر غـزنـین بـا شـاعـران چـیره زبـان
هر آن قصیده که گفتیش را شدی یک ماهجـواب گـفـتـم زان بـر بــدیـهـه هـم بـزمـان
اگر نه بـیم تـو بـودی شها بـه حـق خـدایکـه راشـدی را بـفـکـندمـی ز نـام و نشـان
اگـر دو تـن را جـنـگ اوفـتــادی انـدر شـعـرز شـعـر بـنـده بـدیشـان شـواهد و بـرهـان
یکی بـه دیگر گفـتـی که این درسـت نبـوداگـر بـگـوید مـسـعـود سـعـد بـن سـلـمـان
چــو پــایـگـاهـم دیـدنـد نـزد شــاهـنـشــهکـه داشـتـم بـر او جـاه و رتـبــت و امـکـان
بــه پـیـش شـاه نـهـادنـد مـر مـرا تـهـمـتبـه صـد هزاران نیرنگ و حـیلـت و دسـتـان
مــگــر ز پــایـگــه خــود بــیـفــکــنـنـد مــرابـه پـیش همـه شـه سـود مـرا کـننـد زیان
چـو من جـریده اشـعار خـویش عرضـه کنمنـخــســت یـابــم نــام تــو بــر ســر دیـوان
سـزد کـه نام مـن این نامـدار ثـبـت کـنی؟بـه مـلـک غـفـلـت در مـتـن دفـتـر نـیسـان
مـرا مـدار بـه طـبـع و هـنـر گـران و سـبـککه من به مایه سبک نیستم به طبع گران
همیشه تـا بـه جـهان سالی و تـهی نبـودجـــواهــر از اعــراض و عــنــاصــر از الــوان
دو حـال نیک و بـد آید همی ز سمت ملکبـهفـت کوکب و از پـنج و حـس چـار ارکـان
چو سرو و لاله بناز و چو صبـح و بـاغ بـخندچو ماه و مهر بـتاب و چو عقل و روح بـمان
خجسته دولت و فرخنده بـخت تو هر سالچــو آفــتــاب مـنـیـر و چــو نـوبــهـار جــوان
بـــخـــر مــرا و نــکـــویــم بـــدار زیــرا مــنبــهـر نـکــویـی حــقــم بــه هـر بــهـا ارزان
همـیشـه بـادی در مـلـک بـی کـرانه عـزیزهـمـیشـه بـادی از بـخـت جـاودان شـادان
نـشـاط کـن مـلـکـا بـر سـمـاع نـای عـلـینــبــیـد رنــگــیـن خــور بــر کــنــار آب روان
چـنانکه چـرخ بـپـاید تـو همچو چـرخ بـپـایچـنانکـه کـوه بـمـاند تـو همچـو کـوه بـمانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.