ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح علاء الدوله سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دولــت جــوان و مـلـک جــوان و مـلـک جــوانمـلـک جــهـان گـرفــتــن و دادن نـکــو تــوان
ای تـرک بـاد جـنـگ بـرون کـنـی یکـی ز سـربــرخــیـز و بــاده در ده بــر فـتــح جــنـگـوان
بــنــمــود خــســروان جــهـان را نـمــوده نـیتــیـغ عــلـاء دولـت و دیـن خــســرو جــهـان
مــســعــود پــادشــاهــی کــز فــر مــلــک اوآرایـــش بــــهـــار ســـتــــد صـــورت خـــزان
شــاهـی کـه رخــش او را دولـت بــود دلـیـلشـاهـی کـه تـیـغ او را نـصـرت بـود فـسـان
انـدر پــی گـمـانـش پــی بــگـســلـد یـقــیـنوانـدر دم یـقــیـنـش بــی بــفــکــنـد گـمـان
تــا جــود او بــه راه امــل گــشــتــه بــدرقــهنــگــســـســـت کــاروان مــکــارم ز کــاروان
درمــانــدگـــان کـــم درمــی را ســـخـــای اواز دل همی بـه حـاصل هسـتـی کند ضمان
تــرســیــدگــان بـــی نــظــیــری را امــیــد اوبــر درج اعــتــمــاد نـویـســد هـمــی امــان
شــاهــا زمــیــن ز قــوت اقــبــال مــلــک تــومـمـکـن بـود کـه دسـت بــرآرد بـه آسـمـان
شـــاخ گــل از نــشـــاط دل افــروز بـــزم تـــوواجـب بــود کـه جــانـور آیـد بــه بــوسـتــان
امـنـســت در حــوالـی مـلــک تــو کــار بــنـدعـدلـسـت در حــوالـی مـلـک تــو قـهـرمـان
دسـتـت همـی زمـین را مـفـلـس کـند بـه زرتــیـغــت هـمـی هـوا را قـارون کـنـد ز جــان
مــوجــود شــد ز کــوشــش تــو در شــاهـوارمعـلـوم شـد ز بـخـشـش تـو گـنج شـایگـان
ملک تـو عدل را پـسـری سـخـت نیک بـخـتعــدل تــو مــلــک را پــدری نـیـک مـهـربــان
از دســت تــو نـدیـده مـگــر تــیـغ تــو بــلــایبــر کــار تــو نـکــرده مــگــر گــنــج تــو زیـان
گـیـتــی ز کــارکــرد تــو گـویـد هـمـی خــبــرزیـرا کـه دسـتـبــرد تـو بـیـنـد هـمـی عـنـان
بـــیــنــد جــلــالــت تــو و گــویــد ثــنــای تــوگردون و روزگار تـو بـی چـشـم و بـی دهان
از زخـــم گـــام بـــاره تـــو در صـــمـــیــم دیبـر کـوه لـالـه رسـتـه و بـر دشـت ضـیـمـران
تـو سـوی شـیر تـاخـتـه از حـرص صـید شـیربــر سـخـتـه زور و قـوت بــازو بــه امـتــحـان
بـرده دو زخـم حـربـه بـه یک خـاستـن بـه کارکرده دو شیر شرزه بـه یک حـمله بـی روان
بــگـشــادشـان دو روزن جــانـکـاه بــر دو یـالریــــزان از آن دو روزن از خــــون دو نــــاودان
آغـــاز کــرده خـــاک زمــیــن را ز خـــون ایــنآهــار داده ســـنــگ ســـیــه را ز مــغـــز آن
ایــن را نــبـــوده کــاری دنــدان عــمــر خــواروان را نــداده یـاری چــنـگــال جــانـســتــان
این سـسـت پـنجـه گشتـه از آن بـازوی قویوان کـنـدیـشـک مـانـده از آن خـنـجــریـمـان
حـفظ خـدای و تـقویت چـرخ و سـعـی بـخـتبــوده تــو را پــنـاه و مــعــیـن و نـگــاهـبــان
تــا فــتــح جــنـگـوان تــو در داســتــان فــرودگم شد حـدیث رسـتـم دسـتـان ز داسـتـان
اسـبـاب غزو سـاخـتـه چـون جـد و چـون پـدرچـون جـد و چـون پـدر کـمـر فـتـح بـر مـیـان
ره پــیـش بــرگــرفــتــی و نـاگــاه پــیـش تــومــــردان کـــــار دیــــده و گــــردان کــــاردان
بـــر بـــاره زمـــانـــه گـــذار و زمـــیـــن نـــوردتــنـدر صـهـیـل و اخـتــر سـیـر و قـضـا تــوان
در لـعــب کــر و فــر تــو گــردان چــو گـردبــادبـر عطف طعن و ضرب تـو پـیچان چو خیزران
خـوش بـگـسـلـد چـو خـیـزد زنـجـیـر آهـنـیـنبــاز ایـسـتـد بــه جـای بـه یـک تـار پـرنـیـان
حــزم تــو را ز فــرق گــذشــتــه لــب ســپــرعــزم تــو را بــه گــوش رســیـده زه کــمـان
رانـدی چــنـانـکـه خـاک نـشـوریـد بــر زمـیـنرفـتـی چـنـانـکـه مـرغ نـجـنـبــیـد ز آشـیـان
نــــادیـــده راهـــهــــای تــــو را روزهـــا اثــــرنــا داده گــرزهــای تــو را بـــادهــا نــشــان
گــه کــوه زیــر پــای تــو گــه ابــر زیـردســتگـه چـرخ هـمـرکـاب تـو گـه وهـم همـعـنـان
آن کـوه را کـه خـاصـه تـو را جـنـگ جـای بـوددر پـیش سـجـده کـرد هـمـی گـنـبـد کـیـان
پـرداخـتـی طـریـقـی مـشـکـل بـه هـفـت روزبـر کـوفـتـی ثـغـوری هایل چـو هفـت خـوان
بــر کــشــوری زدی کـه درو کـیـش کــافــریســالـی هـزار بــوده بــه تــاریـخ بــاسـتــان
خـلـقـی نـه مـردم آسـا نـه آدمـی سـرشـتبــا دیـو هـم سـجـیـت و بــا غـول هـمـزبـان
آنــجــا شــراب تــیـغ چــشــیـدنــد نــاشــتــاآنــجــا غــریـو کــوس شــنـیـدنــد نــاگــهـان
بــسـتــه کـمـر ز هـیـبــت و ز بــیـم تــیـغ تــوجــز تــیــغ آفــتـــاب نــیــفــکــنــده زیــر ران
چـون بـنگـریسـتـنـد بـه دسـتـی نـبـود بـیشاز راه کــهـکــشــانـش تــا راه کــهـکــشــان
یک خـرده یادم آمـد و این نـیک خـرده ایسـتشـاید که در سـخـن کنم این خـرده را بـیان
نـمـرود سـاخـت کـرکـس و آگـه نـبـود از آنـکدارد ســپــهــر گــردون زانــگــونــه نــردبــان
شــمـشــیـر آبــدار تــو در چــیـن فــکـنـد زودفــرشــی و ســایـبــانــی از آتــش و دخــان
از خــون تــازه یـافــت زمـیـن لـعــل مـقـنـعــهوز گـرد تـیره یـافـت هـوا مـشـک طـیلـسـان
گشتی چو شرزه شیر سپاهی به یک نفسشستی ز کفر و شرک جهانی به یک زمان
نـیـلـوفـری حــســام تــو کـشــت آن گـروه رابـر پـشـت و سـینه لاله و بـر چـهره زعفران
در هــر تــنــی پــراکــنــد آن پــرنــیـان پــرنــدخـــاکــی کـــزو نــرویــد جـــز دار پـــرنــیــان
شــد غــورغــار ژرف یــک آهــنــگ رود خــونشد صحـن دشت پـهن همه کوه استـخوان
ســعــی قـوی نـمـود بــیـک بــیـک ضــعــیـفزخــم سـبــک گـزارد هـمـی خــنـجــر گـران
خـسـتـه ز پــیـش تـیـغ تـو و نـعـل رخـش تـوخـونش بـه نهروان شـد و گردش بـه قیروان
خــاکــســتــری شــد آن کـوه از آتــش نـبــرددودی ســیــه بـــرآمــد زان تــیــره دودمــان
روح الامین فـریشـتـگـان را چـه گـفـت گـفـتخـشـنـود گـشـت بــار خــدای از خـدایـگـان
ایـن چـاشـنـیـسـت شـربـت تـیـغ تـو هـنـد رابــاقـی دهـد کـه بــاقـی بــادی تــو جـاودان
بــخــت جــوان یـکــی شــد بــا رای پــیـر تــوای کـرده بــاز پــیـر جــهـان را ز ســر جــوان
اکـنـون یـکـی بـه پـیـشـگـه عـدل بـرنـشـیـنیک هفـتـه حـرص جـنگ ز خـاطـر فرونشـان
بــسـتــان چــو نـاردان و چـو گـلـنـار بــاده ایزان کـش رخ و لـبـسـت چـو گـلـنـار و ناردان
شــهــزاده مــیـزبــان و تــو مــهـمــان روزگــاربـسـتـه میان بـه خـدمـت مـهمـان و میزبـان
تــا دایـمـســت جــنـبــش گــردون و آفــتــابتــا واجــبــســت گـردش نـوروز و مـهـرگــان
از چــرخ حــل و عــقـد زمـانـســت بــر زمـیـنوز دهر امـر و نـهی مـکـین اسـت بـر مـکـان
از بـخـت هـر مـراد کـه خـواهی هـمـی بـیابوز دهـر هـر نـشــاط کـه داری هـمـی بــرانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.