ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش سلطان ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
هـمـه زمـیـن و زمــان خــرمـســت و آبــادانبــه پــادشــاه زمــیــن و بــه شــهــریــار زمــان
ابــوالـمـظــفــر ســلـطــان عــالـم ابــراهـیـمکـه روزگـار نـبــیـنـد بــه حــق چــو او سـلـطـان
خــدایـگــانـی تــوقــیـع و ذکــر او مــنــشــورجــهـان سـتــانـی نـامـه سـت و نـام او عـنـوان
ز دســت فـتــنـه بــرآیـد بــه رزم او چــنـگـالبـــه کـــام مـــرگ بـــرآیـــد ز تـــیـــغ او دنـــدان
یکـی حـصـاری گیرد چـو بـر گشـاد دو چـنگیـکـی ســپــاهـی خــایـد چــو بــاز کــرد دهـان
بــکــوبــد آنـکـه خــلـاف خــدایـگـان خــواهـدکــه کــارنـامــه بــی مــغــز را یـکــی بــرخــوان
نگاه کن که چـه بـر خویشتـن بـپـیچـد از ویچــگــونــه روی بـــدو داد مــحــنــت و حــرمــان
شـدش فـرامـش آن حـال کـامـد از جــاجــرمنــمــد قــبــایـی پــوشــیــده پــاره و خــلــقــان
بــه راه مـرکــب او بــود پــیـر لــاشــه خــریز چــوب کــرده رکــاب و ز لــیــف کــرده عــنــان
هـمـه فـراغـت او آنـکـه گـرم خـفـتــی شـبهـمــه تــنــعــم او آنــکــه ســیـر خــوردی نــان
لبـاس خـوبـش پـشم و بـسـاط نرمش خـاکســلــیـح و آلــت خــاشــاک و خــون او انــبــان
بــه فــر و دولــت و اقــبــال شــهــریـار اجــلبــه قـدر و رتــبــت بــگـذاشـت تــارک از کـیـوان
چـو یـافـت از مـلـک شـرق زور و زهـره شـیربــدو ســپــرد مــلــک مــرغــزار هــنــدســتــان
ز رزم جـــویــان دادش چـــهــل هــزار ســوارچـو تـیـغ آخـتـه قـد و چـو نـیـزه بــسـتـه مـیـان
ولــایــتـــی کــه بـــدو داد خـــســرو عــالــمهــــزار رای فـــــزون بـــــود در نـــــواحـــــی آن
بــه طـول بــود ز مـهـیـاره تــا بــه آسـا سـروبـه عـرض بـود ز کـشـمـیـر تـا بـه سـیـبـسـتـان
چـو مـار پــیـچـان بــودی ز حـد تــیـغـش رایچــو بــرگ لــرزان بــودی ز نــوک تــیـرش خــان
چـو از قبـایل نسـبـت همی بـه شـیبـان کردشـدنـد بــر فـلـک از مـفـخـرش بـنـی شـیـبــان
بـدان سـپـاه و بـدان خـواسـتـه فریفتـه شـدبـگـشـت در سـر بـی هوش و مـغـز او عـصـیان
به نیم ساعت کفران ز هر چه نعمت داشتتــهـی نـشــانـدش آری چــنـیـن کـنـد کــفــران
بــه پــای هـا بــر بــنـدی شــدی دوال رکـاببــه گــردن انـدر طــوقــی شــدش ز خــفــتــان
طـلوع بـودش چـون نجـم و نجـم نام ویسـتغــروب بـــاشـــد آری پـــس از طـــلــوع بـــدان
بـه قرب خـسـرو شـد محـتـرق چـنین بـاشدهــر آن ســتـــاره کــه بـــا آفــتــاب کــرد قــران
کدام حـصن ز هند او حـصار خـواسـت گرفتکـه نـه بــه دولـت سـلـطـان بــرو شـدی زنـدان
نـه پــنـد بــودش از حــال قــتــلـغ و بــیـرنـینـه عـبــرت افـتــاد او را ز بــی خــرد بــه مـیـان
نـه از ســتــادن یـاد آمــدش کــه در ســنــورچــه ره گـرفــت چــو اصــرار کــرد بــر طــغــیـان
ز راجـه پـیران و ز رایکـان چـه لشـکر داشـتبــر آن حــصــار بــرافـراخــتــه چــو چــرخ کـیـان
چــو فـوجــی از ســپــه شــاه روی داد بــدومــه نـشــاط وی انـدوه گــشــت و ســود زیـان
شــدش فــرامــش از بــویــه لــبــاح و دمــنفــرو گـرفــت بــه نـیـرنـگ و تــنـیـل و دســتــان
همی بـه قوت گردن فـراخـت همچـون شـیرهمی بـه کوشـش آتـش فـشـاند چـون ثـعـبـان
غریو مرکب خـسـرو چـو گرد حـصن بـتـاخـتگــرفــت ســخــت گـریـبــان بــخــت او خــذلـان
ســعـادت مـلـک او را فـرو کـشـیـد ز حــصـنبه غل دو دست و همی خواست زینهار و امان
شکوه شاه بـه خم کرد چون کمان پـشتـشگـلـوی او بــه زه انـدر کـشـیـد هـمـچــو کـمـان
ز نـور و سـاده نـه مـحـکـمـتـرسـت فـرهنـدهکـزیـن دو جــای حـصـیـن تــر نـبــود در کـیـهـان
خــیــال آن را گــردون نــکــرده بــود قــیــاسســـپـــاه آن را گــیــتـــی نــدیــده بـــود کـــران
نـــه در دیـــارش بـــادی وزیــده از اســـلـــامنــه در زمــیــنــش بــویـی رســیــده از ایــمــان
چــو رأیـت مـلـک آن جــایـگـاه سـایـه فـکـنـدزنـای مـوکـب عـالـی بـخـاسـت بـانـگ و فـغـان
ســری نــبــود کــه آنـرا نـبــود هـوش وخــردتــنـی نـمـانـد کـه آن را نـخــسـت جــان و روان
خــدای عـزوجــل نـصــرتــیـش داد کـه چــرخبــه خــســروان گـذشــتــه نـداده بــود نـشــان
هـزار بــتــکــده هـر یـک هـزار ســالـه فــزونســپــاه خــســرو کـردش بــه یـک زمـان ویـران
دگــر فــتــوح مــلــک یـاد چــون تــوانـم کــردکــه عــاجــزســت ز اوصــاف او بــنــان و بــیـان
بـگـویم اکـنون زان جـملـه مـخـتـصـر لـخـتـیکــه نـیـســت قــادر انـدیـشــه در تــمـامـی آن
ز فــتــح بــودیـه گـرده یـکــی بــه نـظــم آرمحــقـیـقـتــســت کـه افـزون شـود ز صـد دیـوان
عـمر چـو دید کـه آمد سـپـاه خـسـرو شـرقبـــــتـــــاب آتـــــش ســــوزان و زور بـــــاد وزان
ز گرد ایشـان خـورشـید و ماه گشـتـه سـیاهز بــار ایـشــان مـاهـی و گــاو گــشــتــه گــران
در آب جـسـت چـو ماهی از آنکه دانسـت اوکـه تـیغ خـسـرو مـرگـسـت و رسـت ازو نـتـوان
ز بـهر جـنگ ملک مرکـبـان چـوبـین سـاخـتنــهــنــگ وار در افـــکـــنــدشـــان بـــه آب روان
نشـسـتـه در شکم هر یکی دویسـت سـواربــه زیـر ایـشــان آن مــرکــبــان بــر آب ســنـان
بـر آب کشتـی خسرو روان چـو کشتـی نوحزمـیـن گـرفـتــه ز شــمـشــیـر تــیـز او طــوفـان
چــو شــد زمــانـی انـدر مـیـان آب حــســامفروخـت آتـشـی از خـون و جـان شـرار و دخـان
در آب غـرق عـمـر بــا سـپــاه چــون فـرعـونمـلـک مـظـفـر گـشـتــه چــو مـوســی عـمـران
عدو شکسـتـه و سـحـرش همه فرو خـوردهبـه دسـت شاه جـهان آن حـسـام چـون ثـعبـان
ز فــتـــح غــور و ز حــال مــحــمــد عــلــاشچـــه شــرح دانــم دادن بـــه صــد هــزار زبـــان
چــو کـوه ثــهـلـان آسـوده بــود از جــنـبــشچــو چــرخ گــردان بــی بـــاک بــود از حــدثــان
نـه از فـراخــی پــهـنـای او بــرون شـده بــادنـــه بــــر بـــلـــنـــدی بــــالـــای او زده بــــاران
چــو قـصـد کـرد بــه پــیـکـار رزم او خــســروچـو حـلقـه بـسـت سـپـه گـرد آن حـصـار کـلان
ز بـس که خون راند آنجا سپاه خسرو گشتجــبــال غــور هــمــه پــر شــقــایـق نــعــمــان
نــه دیــر دیــدنــد او را ســـرایــیــان مــلـــکبــه پــالـهـنـگ کـشــان پــیـش خــســرو ایـران
خــدای دانــد تـــا از خــزانــه هــای مــلــوکاز آن حــصـار چــه بــرداشـت شـهـریـار جــهـان
زهـی بــه دولـت مـلـک تـو چـرخ کـرد زمـیـنزهی بـه نـصـرت و فـتـح تـو دهـر کـرده ضـمـان
نـه بــی رضـای تـو اخـتـر هـمـی کـنـد تأثـیـرنـه بــی هـوای تــو گـردون هـمـی کــنـد دوران
کـــدام کـــار کـــه رایــج نــبـــودت از گــردونکــدام کــام کــه حــاصــل نـگـشــتــت از یـزدان
کــدام شــاه اســت از شــاهـزادگـان بــزرگکـه او نـبــوسـیـد آن فـر خـجــسـتــه شـادروان
هـمـیـشـه تـا بـود انـدر زمـین ضـیـا و ظـلـامهـمـیـشـه تـا رسـد انـدر جـهـان بــهـار و خـزان
چــو آفـتــاب بــتــاب و چــو نـوبــهـار بــخــنـدچــو روزگــار بــگــرد و چــو کــوهــســار بــمــان
بــه بــزم بــنـده نـواز و بـه رزم خـسـرو بــنـدبـه جـود گـیتـی بـخـش و بـه تـیغ ملـک سـتـان
خــدای عــزوجــل مــســتـــجـــاب گــردانــادبـه خـیـر دعـوت مـسـعـود سـعـد بـن سـلـمـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.