ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»چیستان و مدح آن سلطان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
گوهری جان نمای و پـاک چو جانگـــوهـــری پــــر ز گـــوهـــر الـــوان
زده بـر پـشـت او یکـی خـایـسـکسـوده بــر روی او بـسـی سـوهـان
روشـنـش کـرده هـر دو روی آتـشتــنـکــش کــرده هـر دو روافــســان
در دو حــدش دو روی او صــیـقــلزده الــمــاس و یــافــتـــه مــرجــان
نـه بــبــیـنـنــد روی او بــه یـقــیـننــه بـــدانــنــد حــد او بـــه گــمــان
زخـم او چـون قـوی نـدیـد ضـعـیفدسـت او چـون سـبـک نیافـت گران
چـرخ رنگسـت و همچـو چـرخ بـدوبــاز بــسـتــه هـمـه صـلـاح جــهـان
بــر ز نــاهـیـد و مــشــتــری و دروفــعـــل بـــهــرام و گــونــه کــیــوان
تــیـز و روشـن چـو شـعـلـه آتــشسـبـز و تـازه چـو شاخـی از ریحـان
ظــلـمـت حــرب را زدوده شــهـابدهـــن رزم را کـــشــــیـــده زبــــان
روی تـــاریــک هـــا بـــدو روشـــنکـــــار دشـــــوارهـــــا ازو آســــــان
تــابــش او بــه قـصـد رانـدن خـونلــــرزه او ز حــــرص بــــردن جــــان
بـر کـنـد جـان و نیسـتـش چـنگـالبــخـورد عـمـر و نـیـسـتــش دنـدان
بــوده گـردون عـدل را خــورشــیـدگـشــتــه دعــوی مـلـک را بــرهـان
چـرخ قـدر ولـی بـه دوسـت بـلـنـدســود عــمــر عــدو ازوســت زیــان
دوســـت را روز رزم و دشــمــن رااصـل فـتــحــسـت و مـایـه خــذلـان
آلـــت یــمــن و گـــوهــر نــصـــرتآفــت خـــود و فــتـــنــه خـــفــتـــان
یـار او لـعـبــتــی اســت زرد و نـزارپـــیــکــری بـــی روان و زرد و نــوان
بــی قــراریــســت بــا هــزار قــرارنــاتـــوانــیــســت بـــا هــزار تـــوان
قـد او هـمـچـو تــاب یـافـتــه تــبــرســر او هــمــچــو آب داده ســنــان
رویـش از خــاک دیـد گــونــه پــیـرتـــنـــش از آب یـــافـــت زور جـــوان
رنـگ دادسـت شـسـتـه رویـش رانــور خـــورشــیــد و قــطــره بـــاران
بــاز کــرده دهــن ســخــن گــویـدکــه بــود گــنــگ بــاز کــرده دهــان
او کـــنـــد مـــشــــکــــل را حــــلزو شــود مــبـــهــم زمــانــه بــیــان
نـــه بـــرو دور چـــرخ پـــوشـــیــدهنــــــه درو راز روزگــــــار نـــــهـــــان
رفتـن راه راسـت جـسـتـه بـه سرخـدمـت شـاه راسـت بـسـتـه میان
کــار دولــت هــمــی بــپــیـرایـنــدهــر دو در دســت خـــســرو ایــران
پــادشــا بــوالـمـظــفــر ابــراهـیـمآن به حق خسرو و به حق سلطان
آنــکــه از مــهـر زیـبــدش افــســروانــکــه از چـــرخ شــایــدش ایــوان
خـسـروی زو چــو آسـمـان بــریـنمـمــلــکــت زو چــو روضــه رضــوان
دشـت از مـوکـبـیـسـت مـرکـب اوکــه ازو عـــاجـــزســـت بـــادبـــزان
لـنـگـرش چـون فـروکـشـیـد رکـاببــاد پـایـش چـو بــر کـشـیـد عـنـان
از همه سـقـطـها شـدسـت ایمنکــه بــتــگ در نــیـابــدش حــدثــان
ای بــه تــو زنـده مــلــت اســلــاموی بـــه تــو تــازه ســنــت ایــمــان
نه چـو فـرتـو مهر در حـمـل اسـتنـه چــو جــود تــو ابــر در نـیـســان
سـرکشـان را رسـول تـو شمشیرخــســروان را خــطـاب تــو دهـقـان
روح بـــر جــان تــو ثــنــاگــســتـــرعـقـل بـر هـمـت تـو مـدحـت خـوان
بــا فــنـا نـاچــخ تــو هـم حــمـلــهبـــا فــلــک بــاره تــو هــم جــولــان
خـسـتـه تـیغ تـو نرفت و نجـسـتجــســتــه رزم تــو نــیــافــت امــان
آتـــش هــیــبـــت تـــو را بـــاشــداخــتــر و آســمــان شــرار و دخــان
طـبـع تـیغ تـو سـرد و خـشـک آمدزان شــدش خــون گــرم بــر دامـان
زخـم بـر خـنجـر تـو پـتـک ز دسـتبــه دو نـیـمـه چــرا کــنـد ســنـدان
تـــیــر تـــر از عــقــاب یــابـــد پـــرکــرکــســان را چــرا کـنـد مـهـمـان
از ســخــای تــو نـیـز گـشـت و رواشـــغــل ضــراب و پـــیــشـــه وزان
نه عـجـب کـز سـخـاوت تـو کـنـوناز زر و ســیـم بــفــکــنـد حــمـلــان
تـکـیه بـر گـنج کـن کـه جـود تـو رازر یـــکـــســـاعـــتـــه نـــدارد کـــان
ای زمین را بـه حـق شده خـسـرووی جــهـان را قـبــول کـرده ضـمـان
خــســروان را ز شــاه بــاقـی بــادتــا بــقــای بــقــا بــود بــه جــهــان
شـصـت سـال تـمـام خـدمت کـردپــدر بــنـده ســعــدبــن ســلــمــان
گــه بــه اطــراف بــودی از عــمـالگــه بـــه درگــاه بـــودی از اعــیــان
دخــتـــری خــرد دارم و پـــســریبــا دو خـواهـر بـه بـوم هـنـدسـتـان
دخــتــر از اشــک دیــده نــابــیـنــاپــــســــر از روزگــــار ســــرگـــردان
سی چهل تن ز خویش و از پـیوندبــسـتــه در راحـت تــو جـان و روان
هـمـه خـواهـان مـلـک و دولـت تـودر ســـعــادت ز ایــزد ســـبـــحـــان
ای رهــانــنــده خـــلــق را ز بـــلــازیـن بــلــا بــنــده را تــو بــاز رهــان
کـه دلـم تـنگ و طـبـع مظـلم کـردتــنـگــی بــنــد و ظــلــمــت زنــدان
روز عـیـشــم ز مـحــنـت و شــدتتـیره چـون ظلم و تـلخ چون هجـران
جرم من گرچه سخت دشوارستدر ره رحــمــت تـــو صــد چـــنــدان
بــه امـیـد آمـده بـه حـضـرت شـاهراه زد بـــر امـــیــد مـــن حـــرمـــان
مـادح شــاهـم از کـه جــویـم عــزبــنـده شـاهـم از کـه خــواهـم نـان
تــا کــنـد لــعــل روی لــالـه بــهـارتـــا کـــنـــد زردرنــگ بـــرگ خـــزان
تـا بــود بــر سـپــهـر هـفـت اخـتـرتــا بـــود در جــهــان چــهــار ارکــان
مــلــک عــالــیـت بــاد در بــیـعــتچـــرخ گـــردانــت بـــاد در فـــرمــان
شــده بـــا فــتــح رای تــو قــریــنکــرده بـــا عــدل دولــت تـــو قــران
ســرطـانـی بــه تــن پــر از عـلـتســرطــانــی بـــه دل پــر از احــزانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.