ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود بن ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
این نعمت و این رتبـت و این خلعت سلطانفــرخــنــده کــنــد ایـزد بــر خــســرو ایـران
مـحـمـود بــراهـیـم شـهـنـشـاه جـهـانـگـیـرآن داده یــــزدان و دل دیــــده شــــاهــــان
رادی کــه چــو او ابــر نـبــارد کـه مـجــلـسگـردی کـه چـو او شـیر نبـاشـد گـه مـیدان
شیریست که تـیغست و را ناخـن و چـنگالابــریـســت کـه زرســت ورا قــطــره بــاران
ای آنـکـه بـر گـرز تـو مـغـفـر نـه چـو مـغـفـرای آنکه بـر تـیغ تـو خـفتـان نه چـو خـفتـان
تـو سـیفـی و از تـسـت نگه داشـتـن دولتبـر ملـک نبـاشـد بـه جـز از سـیف نگـهبـان
در بــزم تــو را مـعــجــزه عــیـســی مــریـمدر رزم تــو را مـعــجــزه مـوســی عــمــران
گـفـت تـو ولـی را بــه گـه جـود حـیـاتـسـتتـیـغ تـو عـدو را بــه گـه کـوشـش ثـعـبــان
شـاها تـو سـلـیمـانی و در دولـت و ملـکـتهر مرکب شبـدیز تـو چـون تـخـت سلیمان
فـرمـان تـو بــر خـلـق روانـسـت هـمـیـشـهبـر خـلـق جـهان جـملـه روان بـادت فـرمـان
او چــوب روان داشـت تــو را کـوه روانـسـتاو تــخـت یـکـی داشـت تـو را بــاره فـراوان
افـعـال تـو نیکوسـت بـه هر حـال چـو دولتخلق تو ستوده ست به هر جای چو ایمان
هر دل کـه شـود خـسـتـه تـیر غـم و انـدوهجـــز رای تـــو او را نــکـــنــد دارو و درمــان
هر جـای کـه نـام تـو رسـد در همـه گـیتـیگر چـند، خـرابـسـت شـود یکسـره عـمران
هرگـز نـرسـد فـتـنه بـر آن بـقـعـت شـاهیآبـــاد بـــر آنــجـــای کــه از روضــه رضــوان
تــعــویـذ کــنـد گـیـتــی هـر نـامـه کـه آن رامـحــمـود بــراهـیـم بــود بــر ســر عــنـوان
مـوجــود شــد و بــهـری از آن آمــد بــاقــیوانـگــاه مـرکــب شــد ازو ایـن چــار ارکــان
چـون جـنبـش و آرامش تـو کینه و مهرسـتهــر چـــار پـــدیــدار شــد از قــدرت یــزدان
ایـن خـاک گـران آمـد و آن بــاد سـبـک شـدایـــن آب روان آمـــد و آن آتــــش ســــوزان
فـانـی شـود از قـهـر تـو و کـیـن تـوزین رویاز آب هـمـه ســالـه شــود فــانـی و ویـران
آرام تــو بـــربـــایــد بــر جــنــبــش تــو زیــناز بـاد هـمـی خـاک شـود عـاجـز و پـژمـان
زیـرا کـه گـه رزم بــجـنـبــی سـوی حـمـلـهجــنـبــان شــود از مـرکـز تــا تــارک کـیـوان
آن چـــار دگــرســـان نــشـــود آری هــرگــزایـن چــار طـبــایـع نـشـود هـیـچ دگـرسـان
این بـنـده چـو در مـجـلـس مـدح تـو سـرایمگـر ســحــر شـود بــر شــعـرا گـردد تــاوان
هر بـیت کـه چـون تـیر بـه انـدام زمـن رفـتدر وقـت زنـد بــر دل بــدخــواه تــو پــیـکـان
سـحــرسـت خــداونـدا در مـدح تــو شـعـرمزیـرا کــه هـمـی عــالـم ازو گــردد حــیـران
بـا این همه عاجـز شـدم از مدح تـو شـعرمزیـرا کــه هـمـی عــالـم ازو گــردد حــیـران
دانم که چـو من عـاجـزم از مدحـت تـو کسمـدح تـو نـگـوید بـه سـزا در هـمـه گـیهـان
ای خـلعـت فـرخـنده تـو را وصـف چـه گـویمکـت گشـت فـزون مرتـبـت از خـسـرو ایران
افـزون نـشـود جـاه تــو گـر مـدح تـو گـویـنـدور مـدح نـگــویـنـدت نـقــصــان نـشــود زان
ای شاه تو خورشیدی و خورشید چنانستنــز مــدح زیـادت شــود و نــز ذم نـقــصــان
آراســتــه گـشـتــی بــتــن شــاهـی کـو رانــاورد و نــیـارد بــه جــهـان هـمــتــا دوران
ای شـاه هـمـه شـاهـان زیـبـنـده شـاهـیزیـبــد کــه نـیـنـدیـشــی از گـنـبــد گـردان
تــو خـسـرو کـیـهـانـی وز شـادی تـو خـلـقشـادند تـو زینی که همی بـاشـی شـادان
دانـی کـه خـداونـد جــهـان سـلـطـان از تــوشـادسـت و تــویـی مـعـجـزه او را بــرهـان
یـک ذره تــهـی نـیـسـت ز مـهـر تــو تــن اوجـانسـت ورا مهر تـو شایسـتـه دو چـندان
آن کـن کـه بــود در هـمـه سـال سـوی تــوخـلـعـت پـس یـکـدیـگـر چـون قـطـره بـاران
خــرم شـدی و تــازه ازیـن خــلـعـت عـالـیخــرم شـود از ابــر بــلـی دایـم بــســتــان
تــا از فــلــک گــردان خــورشــیــد بـــتــابــدوافــزون شــود از تــابــش او گـوهـر درکـان
بــادی تـو چـو خـورشـیـد وز تـو نـیـز خـزایـنرانـنـده کــان گـشــتــه پــر از گـوهـر الـوان
فــرمــانــت روا بـــاد ابـــر عــالــم و بـــر تــومیمون و همایون بـاد این خـلعـت سـلطـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.