ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ثقة الملک طاهر بن علی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ثــقــت الـمـلــک را خــدای جــهـاندولـتــش بــهـره داد بــخـت جــوان
طــاهــربـــن عــلــی کــه از رایــششـد جـوان بــاز پــیـر بــوده جـهـان
روزگــــار ار ز طـــــبـــــع او بـــــودینــشــدی چــیـره بــر بــهـار خــزان
در مـــدار فـــلـــک نـــیـــفـــتــــادیروز و شــب را تــفــاوت و نـقـصــان
تـــا شــکــفــتـــه بـــهــار دولــت اوکــرد چــون بــاغ عــرصــه گــیـهـان
روی و چـشم دعوی او شده اسـتاز دل و روی لــــالــــه نـــعــــمـــان
جــــامـــه و نـــامـــه بــــزرگــــی راجـاه و نـامـش عـلـم شـد و عـنوان
بــی دل او شــهـامــت و فــطــنــتبــی کـف او سـمـاحـت و احـسـان
مـاه بــی نـور و تــیـغ بــی آبــسـتشــاخ بــی بـــار و ابــر بــی بــاران
ای ضــمـیـر تــو فــضــل را مــعــیـاروی ذکــای تـــو عـــقــل را مــیــزان
از گـمـان تــو عــاجــزســت یـقــیـناز یـقـیـن تــو قــاصــرســت گـمـان
عـــدل را از تـــو تـــیــز شـــد بـــازارظــلــم را از تــو کــنـد شــد دنـدان
از تــو جــاه و بــزرگـی و حــشـمـتیـافــتــه نـظــم و رونـق و ســامـان
از تـو قـلـب الـاسـد کـه شـادی دیدمــانــد از آن روز بـــاز از خــفــقــان
چشم نرگس به دشمنت نگریستگــشـــت مأخـــوذ عــلــت یــرقــان
تـــا گــران گــشــت پـــلــه جـــودتقــیــمــت زر و ســـیــم شــد ارزان
نـه شـگـفـت از سـخــاوت تــو کـنـدایـن و آن را عــیــار بــی حــمــلــان
گــر زر و ســیــم را نــکــردی چــرخدر دل خـاک و طـبــع سـنـگ نـهـان
هــر زر و ســیـم کــافــریــد خــدایتـــو بـــه روزی بـــدادیـــی آســـان
در کـف تـو چـو خـوش بـخـندد جـامزار بــر خــویـشــتــن بــگـریـد کــان
زانکه چـندان عـطـا دهی که همیمــایــه زر نــبـــاشـــدش چـــنــدان
تــا بــه بــزم تــو مـنـقـطــع نـشــودصــلـه رود ســاز و مـدحــت خــوان
نــیــســت بــیـکــار ســکــه ضــرابهـــســــت پــــربــــار کـــفـــه وزان
بــر عـرض هـا درت گـشــاده شــودتـــا ســخــاوت تــو را بـــود دربـــان
بـی هـوای تـو نـیسـت هیچ ضـمـیربـی ثـنـای تـو نـیسـت هیچ مـکـان
صــــلــــت تــــو گــــشــــاده داد درنــعــمــت تـــو نــهــاده دارد خــوان
جـودت آن مـیـزبــان کـه در گـیـتــیکـرد امـل هـای خــلـق را مـهـمـان
رایـت آن قــهـرمــان کــه از وی دیـدحــاســد و نـاصـح تــو قـهـر و امـان
بـخـشـش از مدحـت تـو یافتـه شـدگـنـج بـر بـخـشـش تـو یـافـت زیان
خـلـق و خـلـق تـو در همـه مـعـنیراست چون دین و پـاک چون ایمان
نــوبـــهــاری و بـــاغ تـــو مــســنــدآفـــتــــابــــی و چـــرخ تـــو ایـــوان
قــصــر جـــاه تـــو را گــشــاده دریدولــت از صـــحـــن روضــه رضــوان
آب عـــز تـــو را کـــشـــیــده رهــینـعـمـت از قـعـر چــشـمـه حــیـوان
لفظ و دست تو را بـه رزم و بـه بـزمکـه بــه هـر نـوع کـرده انـد ضـمـان
صــفــت لــفــظ عــیــســی مــریـممـعـجــز دســت مـوســی عـمـران
کــایـن بــه دم کــرده مـرده را زنـدهوان بــه کـف کـرد چـوب را ثـعـبــان
نـکــتــه ای گــویـم از جــلــالـت تــواستماعی کنش به عقل و به جان
قــدر کــیـوان بــلــنــد شــد زیــراکپـــایــه رتــبـــت تــو شــد کــیــوان
سـعـد اکـبــر بــدان بــود بــرجـیـسکـــه بـــرد دولـــت تـــو را فـــرمــان
هسـت بـهرام بـا عـدوت بـه چـنـگدر کـفـش زان بـود کـشـیده سـنان
هــمــه از رای تـــو ســتـــانــد نــورمــهــر تـــابـــان ز گــنــبـــد گــردان
ســزد ار وقــت لــهــو تــو نــاهــیــدهـمـچــو خـنـیـاگـران زنـد دسـتــان
تـــیــر جـــادوگــه نــگــار ســـخـــنشــود از نـوک کــلــک تــو حــیـران
رهبـر عـزم تـسـت مـاه کـه هسـتبــرده از اخــتــران سـبــق بــرهـان
گـر بــه سـنـدان و خـاره یـازد چــرخنــام تــو بـــرنــهــد بـــریــن و بــرآن
زیــر نــام تـــو مـــوم گـــردد و گـــلتـــــارک خـــــاره و دل ســــنــــدان
خـــردت را هــنــر نــکـــرد قـــیــاسهـــنـــرت را خـــرد نـــدیـــد کـــران
از مــدیــح تــو عــاجــز آمــد فــهــموز صـفـات تـو خـیـره گـشـت بـیـان
چــو بــکـردنـد قـســمـهـا نـرســیـدقـسـمـت دشـمـن تــو جــزخـذلـان
چــون بــدادنــد بــخــش هـا نــامــدبــخـش بــدخـواه تـو مـگـر حـرمـان
تــن بــدخــواهــت ار شــود فــولــادبـر تـنـش تـرس تـو شـود سـوهـان
ور کــنــد قــصــد آن کــه بــگــریــزدگـرددش پــوســت گـرد تــن زنـدان
از پــــی کــــارزار دشــــمــــن تــــوبـر گرفـتـه سـت چـرخ تـیر و کـمان
هسـت و بـاشـد کـمـان و تـیرش رااز بــلـا قــبــضــه وز اجــل پــیـکــان
چـون بــخـیـزد ز جــای هـیـبــت تــوبــه تــگ انــدر نـیـابــدش حــدثــان
وهـم تـو چـون نـهـد بــه کـاری روینـــتـــوانـــدش داد چـــرخ نــشـــان
حـــزم تـــو در مــقـــام کــوه رکــابعــزم تــو در مــســیـر بــاد عــنــان
نـه عــجــب گـر شــود گــذرگـه تــواز کـمـال و شــرف ســپــهـر کـیـان
پــس از آن نــیــز پــرســتــاره بـــودراه تــو هـمـچــو راه کــاهـکــشــان
آن سـپــهـرسـت رای ســامـی تــوکـه کــنـد گـرد مـمـلـکــت جــولـان
گویی ابـرست خنجـرت که بـه طبـعهم درو صاعقه سـت و هم طوفان
در ثـنـای تـو تـیـز بــاشـد و سـخـتگـه تـک نـوک کـلـک و عـقـد بــنـان
وز هـراس تـو پــسـت گـردد و کـنـدیـشــک پــیـل دمـان و شــیـر ژیـان
هـمــت تــو بــه هـیـچ حــال نــدیـدفـسـخ در عـزم و نـقـص در پـیمـان
خـاطـر تـو بــه هـیـچ وقـت نـخـوانـدســـوره ســـهــو و آیــه نــســیــان
بـــا گـــشـــاد مـــثـــال تـــو نــبـــودمـعـتـمـد هـیچ جـوشـن و خـفـتـان
بـــی سؤال و جـــواب تـــو نــشــودمـعـتــبــر هـیـچ حـجــت و بــرهـان
دیــر زی ای بـــهــار هــر بـــقــعــتشـاد بــاش ای ســوار هـر مـیـدان
کـه بـه مـهر و بـه مـاه تـو شـده اندروزگـــار و ســـپـــهـــر پـــایــنـــدان
ای بــزرگـی و حـشـمـت تــو شـدهاصــل تــمــکــیـن و مــایـه امـکــان
مــردمــان مــتـــهــم کـــنــنــد مــرابــا هـمـه کـس جــدل زدن نـتــوان
کـه کـشـد ســوی لـووهـور هـمـیدل مـســعـود سـعـدبــن سـلـمـان
در دل مــن بــه ایـزد ارمــانــدســتذره ای از هــوای هــنـــدســـتـــان
چــه کــنـم مــن بــه لــووهـور آخــرنـزد آن قــوم بــی ســر و ســامـان
کی کشـد دل بـه بـقعتـی که شودتــالــی دوزخــی بــه تــابــســتــان
روی تـــابـــم ز عــز مــجــلــس تـــوخـویشـتـن را در افـکـنـم بـه هـوان
بـود انـدر جـهـان چـون مـن گـوریشبــاشـد انـدر جـهـان چـو مـن نـادان
دارم ایـمــان بــه دولــت شــاهـیـتمــال از انـواع و نــعــمــت از الــوان
هـر کـس از بـهر نـام و نـان کـوشـدمـــن ز جـــاه تـــو نــام دارم و نــان
تــو رســانـیـدیـم بــه جــاه بــلــنــدتـــو رهــانــیــدیــم ز بـــنــد گـــران
از فـــراوان مـــکـــارم تـــو رســـیــدکـسـوت مـن بـه اطـلـس و بـرکـان
بـرگـشـادی بـه یک سـخـن بـر مـندر اقــبــال مــجــلــس ســلــطــان
در بــزرگــی هـمـی کــشــم دامـنبــر کـشــیـده ســر از هـمـه اقـران
مـــرده بـــودم تـــو کـــردیــم زنـــدهاز پــس فــضــل و رحــمــت یــزدان
نـاتــوان گـشـتــه بــودم از مـحـنـتمـــر مـــرا دولـــت تــــو داد تــــوان
عـاجـزم در ثــنـات گـرچـه مـراسـتلـفـظ سـحـبـان و مـعـنـی حـسـان
این کـه گـفـتـم همه حـقـیقـت گـیرایـنـکــه گـویـم هـمـه مـجــاز مـدان
کــافـــرم کــافــرم گــر انــدیــشـــمنــعـــمـــت وافـــر تـــو را کـــفـــران
در خــراســان و در عــراق هــمــیعــاشــقــانـنـد بــر هـنـر هـمـگــان
هـمـه انـدر ثــنـای مــن یـک لــفــظهـمـه انـدر هـوای مــن یـکــســان
خـرد نـامـیسـت اینکـه شـرح دهنـدکه فلان زنده شده بـه سعی فلان
زیـــور فـــاخــــر عــــروس ثــــنـــاتکـــردم از در و گــوهــر و مــرجـــان
شـایـد ار بــر مـدیـح شـکـر تــو مـنجـان فـشـانـم کـه از تـو دارم جـان
ای بــه جــاه تــو شــاهـی آســودهوی بــــرای تــــو دولــــت آبـــــادان
گـر ز نـیـســان جــهـان شـود خــرمایـنـک آمــد بــه خــرمـی نـیـســان
از پـــــی بـــــاغ فـــــرش هــــا آوردابــر نـیـســان ز مـیـرم و کـمـسـان
طــبــع گـیـتــی نـگـار بــاز افــکــنـدبــر چــمـن هـفـت رنـگ شــادروان
لــالــه از حـــرص بـــاز کــرده دهــنزانکه شد غنچـه چـو سـرپـسـتـان
شـیـر اگـر ابـر دارد از پـی چـیسـتسـر پـسـتـان غـنـچـه در بــسـتـان
بـه دو هفـتـه همه گـلـسـتـان شـدبـر زمـیـن هـر چـه بـود خـارسـتـان
چـمن از گلشن و شکوفه شدستتــخــت کـســری و تــاج نـوشـروان
شـد بـه یک بـار نقـش سـوزن کـردهـر کـجــا بــود صـنـعـت کـمـسـان
دیـده عــقــل را بــه نــقــش بــهــارقــدرت کــردگــار گــشـــت عــیــان
داد شــادی بــده بــه جــام نــبــیـدبـــاز داد از لــب بـــتــان بــســتــان
تــا بــود مــتــفــق ز هـفــت انـجــمدر تـن ایـن مـخـتـلـف چـهـار ارکـان
چــرخ را بــی خــلـاف مـحــکـم بــاددر وفـــاق هـــوای تـــو پـــیـــمـــان
هـمـه سـالـه ز بــخــت یـاری بــیـنهـمــه مــدت بــه کــام دولــت ران
بـا طـرب خـیـز و بـا نـشـاط نـشـیـندر شــرف پــای و در بــزرگـی مـان
تـو میان بـسـتـه پـیش تـخـت ملـکپــیـش تــو روزگـار بــســتــه مـیـان
تـو گشاده دهان بـه حـل و بـه عقددهـر در مــدح تــو گــشــاده دهـان
رتــبــت جــاه تــو ســپــهـر مــحــلســطــوت بأس تـــو زمــانــه تــوان
بــاد فـرخــنـده عــیـد بــر تــو و بــاداز تــو مـقــبــول طــاعــت رمـضــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.