ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ارسلان بن مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
نــگــاه کــن بــه بــزرگــی و جــاه ایـن ایـوانکـه بــرگـذشـتـه بــه رفـعـت ز تـارک کـیـوان
نشستـه سلطان بـر تـخت بـا جمال و کمالکـه دور بــادا چـشـم کـمـال ازیـن سـلـطـان
ابــوالـمـلـوک مـلـک ارسـلـان بــن مـسـعـودســپــهـر قـدر و قـدر رتــبــت و زمـانـه تــوان
بـه حـلـم کـوه مـتـیـن و بـه رأی بــدر مـنـیـربـه طـبـع بـحـر محـیط و بـه قـدر چـرخ کـیان
زمــانـه دارا انـدر زمــانـه شــاهـی نـیـســتکـه او نـخـواسـت ز تـیـغ تـو زیـنـهـار و امـان
حـریـم مـلـک چـنـان شـد ز عـدل تــو مـلـکـاکـه بـر رمه بـه چـراگـاه گرگ گشـت شـبـان
بــه پــادشـاهـی بــر عـدل سـود کـردی تــونــکــرد هـرگــز بــر عــدل هـیـچ شــاه زیـان
نــگــاه کــردم یـک فــخــر عــدل را آنــســتکـه فـخـر کـرد پـیـمـبـر بـه عـصـر نـوشـروان
کـنـون بــه عـصـر تــو و یـاد عـصـر تـو جـاویـدهـزار فــخــر نـمــایـد هـمـی زمـیـن و زمــان
تــو پــادشـاه جـهـانـی و چـرخ و گـیـتـی رامتـو شـهریار جـوانـی و مـلـک و بـخـت جـوان
بــوی و بــادی صــاحــبــقـران دریـن گـیـتــیز خـسـروان چـو تـو صـاحـبـقـران نـدید قـران
ز حـرص جـود تـو در کـان هـمـی بــخـنـدد زرز بـیـم دسـت تـو بـر زر هـمـی بـگـریـد کـان
خــدایـگـانـا گـسـتــاخــی اسـت انـدر شـعـرکـه شـاعـر آن را نیکـو کـنـد بـه شـعـر بـیان
مـلـوک فـالـی کـز لـفـظ شــاعـران شــنـونـدخـجـسـتــه دارنـد ای زیـنـت مـلـوک جـهـان
دریـن قـصـیـده ز مـدحــت کـرانـه کـرد رهـیاگــر چــه مـدح تــو را طــبــع او نـدیـد کــران
هــزار یــک ز ثــنــای تـــو گــفــت نــتـــوانــدبـه حـسب حـال بـخواهد همی گشاد زبـان
اگـر چـه پــویـه غـزوت بــود چــو جــد و پــدرز بــهــر تــقــویــت دیــن و نــصــرت ایــمــان
نـداشـت بـایـد در طـبـع و دل عـزیمـت هـنـدبـسـنده بـاشـد یک تـرک تـو بـه هندسـتـان
بــه بــزم سـاقـی تــو هـسـت زاده خـاتــونبــه رزم یــاور تــو هــســت بــچــه خــاقــان
تــهـی نـبــایـد کـردن خــزانـه از زر و ســیـمنــبـــایــد آورد ای شــاه در خـــزیــنــه زیــان
بـه زر و سـیـم نـبــایـد هـمـی خـریـدن تـرکدریست سخت گشاده رهیست نیک آسان
چـو بـنـدگـان همـه تـرکـان چـیره دسـتـانـنـدکـشـیـد بــایـد لـشـکـر بـه غـزو تـرکـسـتـان
چـو گـشـت ویـران بــوم و بــر نـتــیـجــه رأیبـــکــنــد بـــایــد بــوم و بـــر نــبــیــره خــان
بـهـر غـنـیمـت چـنـدان بـه دسـتـت آید تـرککـه بــی کـرانـه سـپــاهـی فـرازت آیـد از آن
بــه کـف گـرفـتـی مـلـک و تــمـام داری مـردیقین شمر که چـنین است رسم این گیهان
بـه مـرد مـلـک بـجـای و بـمـال مـرد بـه پـاینـگـاه داشــتــن مـلـک جــز چــنـیـن نـتــوان
تـو مال داری چـندان که هر چه خواهی مردبـه جـان بـبـنـدد پـیـش تـو روز جـنـگ مـیـان
اگـر کـه نـهمـت غـزویت هـسـت کـار بـسـازز بـهـر غـزو سـپـاهـی چـو ابــر و بــاد بــران
نـه مـمـتـنـع بـودت غـزو اگـر نـبــاشـد هـنـدبـه ترک و روم کش این لشکر و سپـاه گران
ربــیـع مـلـک شــد از عـدل وجــود تــو خــرمچــنـانـکـه بــاغ ربــیـع از نـسـیـم و از بــاران
یقـین بـود کـه ربـیـع اسـت تـازه مـلـک تـو راکــه هـیـچ وقــت نـبــیـنـد گـزنـد بــاد خــزان
دریـغ ربــیــع نــگــر تــا ربــیــع شــیــبــانــیچـــگــونــه آیــد بـــا چــنــد خــدمــت الــوان
بـه کـینـه بـنـدد و آرد بـه حـضـرتـت امـسـالبـه رسـم خـدمت صد زنده پـیل مسـت ژیان
زهـدی هـا کــه رســانـیـد و مــالــهـا کــاوردیـقـیـن بــدان کـه شــود ده خــزیـنـه آبــادان
بــه بــارگــه رمــه زنــده پــیـل مــســت آوردکـه کـوهـهـای دمـانـنـد و حـصـن هـای روان
دویـســت مــرکــب دریـا گــذار دشــت نـوردکــه گــاه کــوه رکــابــنـد و گــاه بــاد عــنـان
زمـانـه پـیش تـو او را چـو دیـد بـسـتـه کـمـرچـه گـفـت گـفـت زهی قـدر گـوهر شـیبـان
تـو شـهـریـارا کـیـخـسـروی بــه جـاه و هـنـرربــیـع پــیـش تــو مـانـنـد رسـتــم دسـتــان
نه هیچ شـاه چـنین بـنده داشـت اندر ملـکنـه هیچ بـنـده چـنـین جـاه داشـت از اعـیان
کنون که نوبـت آسـایش است و وقت نشاطبـه شـادکامی بـنشـین و مطـربـان بـنشـان
بـنوش بـاده که بـی بـاده شادکامی نیسـتز شـادکـامـی بـی بــاده کـس نـداد نـشـان
جــمـال دولـت بــیـن و بــسـاط فـخـر سـپــرســرای مـلـک فــروز و نـهـال عــدل نـشــان
به جان و طبع نبید و سماع خواه که هستنـبــیـد قـوت طـبــع و ســمـاع راحــت جــان
دریـن مـبـارک قـصـر و بـدین هـمـایون تـخـتهـزار ســال بــه پــای و هـزار ســال بــمـان
زبـان گشاده چو مسعود سعد پـیش تـو بـادهـزار شـکـر سـرای و هـزار مـدحــت خــوانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.