ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چــرا نــگــریـد چــشــم و چــرا نـنــالــد تــنکـزیـن بــرفـت نـشـاط و از آن بــرفـت وســن
چـنـان بـگـریـم کـم دشـمـنـان بـبـخـشـاینـدچــو یــادم آیــد از دوســتـــان و اهــل وطــن
سـحـر شـوم ز غـم و پـیـرهـن هـمـی بـدرمز بــهـر آنـکــه نـشــان مــنــســت پــیـراهـن
ز رنـج و ضـعـف بــدان جـایـگـه رسـیـد تــنـمکـه راسـت نـایـد اگـر در خــطـاب گـویـم مـن
صـبــور گـشـتــم و دل در بــر آهـنـیـن کـردمبــخـاسـت آتــش ازیـن دل چـو آتـش از آهـن
بــســان بــیـژن در مـانـده ام بــه بــنـد بــلـاجـهـان بــه مـن بــر تـاریـک چـون چـه بــیـژن
بــرم ز دســتــم چــون ســوزن آژده وشــیتـنم چـو سـوزن و دل همچـو چـشمه سوزن
نــبـــود یــارم از شــرم دوســـتـــان گــریــاننــکــرد یــارم از بــیــم دشــمــنــان شــیــون
ز درد و انـده هجـران گـذشـت بـر مـن دوششــبــی ســیـاه تــر از روی و رأی اهـریـمـن
نـمـی گـشــاد گــریـبــان صــبــح را گــردونکــه شــب دراز هـمـی کــرد بــر هـوا دامــن
طـلـایـه بــر ســپــه روز کـرد لـشـکـر شــبز راسـت خـرقه شـعـری ز چـپ سـهیل یمن
مــرا مــلــال گــرفــتــه ز دیـر مــانـدن شــبتـنی بـه رنـج و عـذاب و دلـی بـه گـرم حـزن
در آن تـــفـــکــر مــانــده دلــم کــه فـــردا راپــگـاه ازیـن شـب تــیـره چـه خـواهـدم زادن
از آنکه هسـت شـب آبـسـتـن و نداند کـسکه هاله چـون سپـری شد چـه زاید آبـستـن
گـذشــت بــاد ســحــرگـاه وز نـهـیـب فـراقفـــرو نـــیـــارســـت آمـــد بــــر مـــن از روزن
نخـفتـه ام همه شـب دوش و بـوده ام نالانخـیـال دوسـت گـوای مـنـسـت و نـجـم پـرن
نـشــســتــه بــودم کآمــد خــیـال او نـاگــاهچو ماه روی و چو گل عارض و چو سیم ذقن
مرا بـیافت چـو یک قطره خـون جـوشـان دلمـرا بــیـافــت چــو یـک تــار مـوی نـالـان تــن
ز بس که کندد و زلف و بس که راندم اشکیکـی چـو در ثـمین و یکی چـو مشـک خـتـن
مــرا و او را از چـــشـــم و زلـــف گـــرد آمــدز مـشــک و لؤلؤ یـک آســتــیـن و یـک دامـن
بـه نـاز گـفـت کـه از دیده بـیش اشـک مـریزبـه مهر گـفـتـم کـز زلـف بـیش مشـک مکـن
دریـن مـنـاظـره بــودیـم کـز ســپــهـر کـبــودز دوده طــلـعـت بــنـمـود چــشــمـه روشــن
چـو رای خـسـرو محـمود سیف دولت و دینکـه پــادشــاه زمـیـنـســت و شـهـریـار زمـن
جـهـانـسـتـانـی شـاهی مـظـفـری مـلـکـیکـه رام گـشـت بــه عـدلـش زمـانـه تـوسـن
نـمـوده انـد بــه ایـوانـش ســروران طــاعـتنـهـاده انـد بــه فـرمـانـش خــســروان گـردن
بـه نـام و ذکـرش پـیراسـت مـنبـر و خـطـبـهبـــه فــر و جــاهــش آراســت یــاره و گــرزن
هـزار گــردون بــاشــد بــه وقــت بــاد افــراههـــزار دریـــا بــــاشـــد بــــه روز پـــاداشـــن
خـدایگـانـا هـر بـقـعـتـی کـه جـود تـو یـافـتوبـــا نــیــارد گــشــتـــنــش زمــانــه ریــمــن
اگـر زمین همـه چـون صـبـح پـر ز تـیغ شـودشود بـه پـیشـش رایت چـو قرص مهر مجـن
دو چـشـم دولـت بـی تـیـغ تـو بــود اعـمـیزبـــان دولــت بـــی مــدح تـــو بـــود الــکـــن
ز تــو بــنــازد اقــبـــال چــون بـــدن بــه روانبــه تــو بــمـانـد تــایـیـد چـون روان بــه بــدن
بــه دشــمــنـان بــر روز ســپــیـد روشــن راسـیاه کردی چـون شـب از آن بـخـفـت فـتـن
چـو روز رزم تــو بــر طـاغـیـان خـزان بــاشـدز خـون چـگـونـه کـنـد ذوالـفـقـار تـو گـلـشـن
بــه رنـگ تـیـغ تــو شـد آبــهـای دریـا سـبــزز بـــهــر آن را دارنــد مـــاهــیــان جـــوشـــن
حــرام بــاشــد خــون بــرنــده خــنــجــر تــوحـــلــال بـــاشــد در کــارزار خـــون شــمــن
ز بــیـم تـیـغ تـو دشـمـن نـمـانـد در گـیـتـیز جــود کــف تــو گــوهـر نـمــانـد در مــعــدن
مـگـر کـه ذات تـو جـانسـت کـش نداند وهممگر که وصـف تـو عـقـلسـت کش نیابـد ظـن
چـگـونه بـاشـد دسـتـت بـه جـود بـی گوهرچــگـونـه آیـد تــیـغـت بــه رزم بــی دشـمـن
سـخـن فـرسـتـم از اوصـاف تـو همی منثـوربـه مجـلـس تـو رسـانم چـو نظـرم کـردم من
اگــــر نــــدادی اوصــــاف تــــو مــــرا یـــاریچــگـونـه یـافـتــمـی در خـور ثــنـات سـخــن
هـمـیشـه تـا دمـد از روی مـاه تـابـش مـهـرهـمـیـشـه تـا دمـد از کـنـج بـاغ روی سـمـن
خـجـستـه مجـلس تـو بـوستـان خـندان بـاددرو کـشـیـده صـف دلـبـران چـو سـرو چـمـن
بـه خـدمت تـو همیشه فلک بـبـسـتـه میانبـه مدحـت تـو همیشه جـهان گشـاده دهن
سـپــهـر سـاخـتـه از بــهـر دوسـتــانـت تـاجزمـانـه دوخــتــه از بــهـر دشــمـنـانـت کـفـن
هـمـیـشـه مـوکـب تـو سـعـد و فـتـح را مأواهـمـیـشـه درگـه تــو عـدل و مـلـک را مأمـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.