ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وصف بهار و مدح آن شهریار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مــقـــدمــه چـــو درآمــد ز لــشـــگــر نــیــســـانبـه بـاغ سـاقـه بـرون راند از سـپـاه خـزان
بـــه بـــاغ رایـــت عـــالـــیـــش ســـرو آزادســـتبــه کـوه مـطـرد رنـگـیـنـش لـالـه نـعـمـان
کــنــار بـــاغ ز نــورســتــه شــاخ پــر تــیــرســتمـیـان بـاغ ز نـورسـتـه غـنـچـه پـر پـیکـان
زمـیـن بــگـسـتــرد از ســبــزه هـر زمـان مـفـرشسـپـهـر بــر کـشـد از ابـر هـر زمـان ایـوان
مــشـــاطـــه گــل پـــیــوســـت لؤلؤ خـــوشـــابعــروس گـلـبــن بــربــســت گـوهـر الـوان
بـــه مــجـــمــر گـــل از بـــوی عـــود مــانــد اثـــربـه جـام لـالـه دراز رنگ بـاده مانده نشـان
بــه بــاغ عـرعـر بــی جــان هـمـی کـنـد حـرکـتبـه شـاخ بـلبـل بـی رود می زند دسـتـان
بـــســان کــاشــان بـــی رنــگ خــامــه نــقــاشچـگـونه گـشـت همـه بـاغ پـرنـگـارسـتـان
مـگـر کـه بـاغ بـه نیسـان چـو ملـک مـایه گـرفـتز طـبـع و خـاطـر خـورشـیـد خـسـرو ایران
امــیــر غــازی مــحــمــود ســیــف دولــت و دیـنکـه هسـت نامـش بـر نامه شـرف عـنوان
ســپــهـر قــدری کـو را مـتــابــع اســت ســپــهـرجـهان ستـانی کو را مسخـر است جـهان
ســـرای او را در بــــزم دولـــتـــســـت بــــســـاطحـسـام او را در رزم نـصـرتــسـت فـسـان
نـه مـلـک زیـبــد بــی او نـه چـرخ بـی خـورشـیـدنه خلق بـاشد بـی او نه کشت بی بـاران
نــه جــور بــیــنــی ازو و نــه تــیــرگــی ز بـــهــارنـه نـقـص یـابــی ازو و نـه عـیـب در قـرآن
کــدام بــنــد کــه او را نــه نــام اوســت کــلــیــدکـــدام دارد کــه او را نــه ذکـــر او درمــان
ســرای و خــانـه نـیـکــوســگــال و بــدخــواهـشبــه تــیــغ تــیــزش آبــاد ایــن و آن ویــران
شـگـفـت نـیـسـت کـه آبـسـت تـیغ او بـی شـکبــه آب بـــاشــد ویــران جــهــان و آبــادان
در آن زمــان کـــه بـــرانــدازدش بـــه ابـــر شـــودسـنـانـش بـرق درخـشـنـده و اجـل بـاران
چو پشت ماهی و چون پشت سنگ پشت شودز روی جـوشـن و بـرگسـتـوان همه میدان
چـو سـایـه گـردد تـن از حـسـام چـون خـورشـیـدچـو یخ شود دل در رزم همچـو تـابـستـان
ز هــوا طــعــنــه درافــتـــد بـــه نــیــزه هــا لــرزهز بـیم ضـرب درافـتـد بـه تـیغ هـا خـفـقـان
حـــســـام در دل هــر کـــس چـــو نــار در کـــورهعمود بـر سر هر یک چـو پـتـک بـر سندان
خـــدایـــگـــان زمـــیــن انـــدر آن زمـــان گـــویــیهـــــزار دارد دل یــــا هـــــزار دارد جـــــان
ز زخــم تــیـغــش چــون بــاد در قــفــس بــاشــدبــه پـیـش حـمـلـه او در تـن عـدوش روان
ز تــیـغ و حــمـلــه او چــشــم و روی دشــمـن اوچـو لاله گردد از خـون و چـون زر اندر کـان
بـه گـرز بـر سـر و چـشـم و دهانش پـسـت کـنـدبـه تـیغ تـیز کند تـنش پـر ز چشم و دهان
ز بــهــر دیــدن و گــفــتــار بــاشــد از کــف شــاهدریـن ز پــیـکـان دیـده در آن ز تــیـغ زبــان
خـــدایــگــانــا آنــی کــه چـــون بـــرآشـــفــتـــینـگـه کـنـنـد بـه هـر نـوع بـرتـری ز گـمـان
اگـــر مــلــوک بـــخـــوانــنــد کـــارنــامــه مــلـــکنـخـسـت نـام تـو بـیـنـنـد بـر سـر عـنـوان
سـپـهـر هـشـت شـود چـون کـنـنـد چـتـر تـو بــازبهشت نه شود آنگاه که گسترندت خوان
تــو خـفـجـه پــاشـی و بــیـکـار شـد ز تــو صـرافتو بدره بـخشی و بی شغل شد زتو وران
ز بــهـر پــاکـی جــود تــو عـدل تــو نـه شــگـفـتکـه از عـیـار زر و سـیـم بـفـکـنـد حـمـلـان
ز تــیـغ تــو نـکـنـد خــســروی بــه مـعـرکـه سـودز دسـت تـو نـکـنـد مـادحـی بـه بـزم زیان
زمـیـن دو پــیـکــر گــردد ز بــس کــه در حــمـلــهز سـر دو نیمه کـند خـنجـر تـو تـا بـه میان
خــدنــگ تــیــز تـــو چــون از عــقــاب یــابـــد پـــرچـرا کـه کـرکـس را در وغـا کـنـد مـهمـان
ز هـیـبــت تــو گـمـان افــتــد کــه جــانـوریـســتبــروز بــار بــه پـیـش تـو شـیـر شـاد روان
اگــر بــدانــدی آهــن کــه خــنــجــر تــو ازوســتبـه جـای جـوهـر از طـبــع رانـدی مـرجـان
ز تـــرک بـــچــه کــه زایــد ز بـــهــر خــدمــت تــوچو کلک زاید بـرجستـه قد و بـستـه میان
تــو را ســعــادت چــون بــنـدگــان کــنـد خــدمـتتـو را جـلـالـت چـون چـاکـران بــرد فـرمـان
چـو ابــر و بــاد بـه طـاعـت هـمـی بـکـوشـم مـنبـه شکر مدح تو روز و شب آشکار و نهان
ز اهــتـــزازم مـــانــنـــده کـــشـــیــده حـــســـامز بــار شــکــرم مـانـنـده خــمـیـده کـمـان
اگــــر نــــبــــودی دیــــدار و مــــدح تــــو بــــودیدهـان و چـشـمـم بـر دیـده و زبـان زنـدان
هــمــیـشــه تــا بــود از مــهــر پــر ز نــور فــلــکهمیشه تـا شـود از ابـر پـر ز گل بـسـتـان
بــه دولــت انــدر هـمــچــون زمــانـه گــیـتــی داربـه نعمت اندر همچـون سـپـهر نهمت ران
هــزار شـــهــر بـــگــیــر و هــزار شـــاه بـــبـــنــدهــزار قــصــر بــرآر و هــزار ســال بــمــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.