ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در ستایش او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــگــذشــت ز پــیـش مــن نـگــار مـنبـــا مــوی ســمــور و بـــاخـــز ادکــن
تــابــنـده ز مـوی روی چــون مــاهـشچــونــانـکــه مــه از مــیـانـه خــرمــن
چـون سـرو و بـه سـرو بـر مـه و زهرهچـون ماه و بـه ماه بـر گل و سوسـن
آن روشــن و تــیـره عــارض و زلـفـشچـــون روی پـــری و رای اهــریــمـــن
بـــر بــســتــه مــیــان و در زده نــاوکبــگــشــاده عــنـان و در چــده دامـن
گـفـتـم کـه بـکـش عـنان مکـن تـندیای تــــنـــد ســـوار کـــره تــــوســــن
ای جـعد تـو بـر شکسـتـه چـون زلفتچون جعد و چو زلف عهد من مشکن
ای سـوخـتـه بــر تــو خـاصـه و عـامـهوی شـیفـتـه گشـتـه بـر تـو مرد و زن
شـایـسـتـه تــری ز عـقـلـم انـدر سـربــایـســتــه تــری ز جــانـم انـدر تــن
بــفــشــان ســر آن دو زلـف را از گـردوان گــرد دریــن دو دیــده بـــپــراکــن
تــا دیــده تــیــره گــشــتــه از گــریــهاز گــرد دو زلــف تـــو شـــود روشـــن
گـفــتــا کـه ســر دو زلـف نـفـشــانـممشـک اسـت و عـبـیر بـر دو زلف من
گــرد ســـپـــه شـــهــنــشـــه غــازیمــحــمــود شــه یـگــانـه در هـر فــن
آن بـــار خــدای خـــاتـــم و خــنــجـــرآن بـــــار خـــــدای یـــــاره و گـــــرزن
ای آنکه بـه گاه کوشـش و بـخـشـشدشــمـن مــالــی و مـال را دشــمـن
بــبــنـنـد نـبــشـتــه نـاصـح و حـاسـدبــر کــلــک و حــســام دیـده مـعــدن
آن در مــجــلــس بــر آنـکــه لــانـیأسویـن در مـیـدان بــر ایـنـکــه لــاتأمــن
ای بـــیــژن روزگـــار و از ســـهــمـــتبــر دشــمـن تــو جــهـان چــه بــیـژن
آبــسـتـن شـدن بـه فـتـح هـا تـیـغـتپــیـداســت نــشــان روی آبــســتــن
آنـــک بـــنـــگـــر ز روی او یـــکـــســـرکـــــارام نــــمــــانــــدش گـــــه زادن
تــا دسـتــه چـتــر و نـاچـخـت شـاهـااز چـــنــدان کــرده انــد و از چـــنــدن
ایـنـجـا ز نـهـیـب زرد چـون شـمـشـادآنــجــا ز نــشــاط ســرخ چــون رویـن
ای شــاه جــهـان تــو بــنـدگــان داریچـون رسـتـم و طـوس و بـیژن و قارن
لشکر کش و قلعه گیر و دشمن کشپـیل افـکـن و شـاه گـیـر و شـیر اوژن
تــا هـر ســاعــت یـکــی تــو را بــنـدهفــتـــحـــی آرد تـــو را زهــر مــعـــدن
آن کـس کـه بـرون نـهد ز خـطـت سـروز امــر و مــثــال تـــو کــشــد گــردن
بـــنــدی گـــردد رکـــاب بـــر پـــایــشطــوقــی گــرددش جــیـب پــیـراهــن
چــون آهـن و سـنـگ سـوخـتــه بــادادشــمـنـت بــر آتــش غـم و شــیـون
جــفـت تــو هـمـیـشــه دولـت عـالـییــار تــو هــمــیـشــه ایــزد ذوالــمــن
ایـن شـعـر بــدان طـریـق گـفـتـم مـن«کـای فـتـنـه بــرزن آسـتـیـن بـرزن »پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.