ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح دیگر از آن پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـــا دل پــر آتــش و دو دیــده پــر خــونرفــــتــــم از لــــاوهــــور خــــرم بــــیـــرون
تـافتـه از دشـمنان و شیفتـه از دوسـتسـوخــتــه از روزگـار و خــســتــه ز گـردون
گردان ز عشقت ای بـه حسن چو لیلیگـرد بـیـابــان و کـوه و دشـت چـو مـجـنـون
گـاه زنـد راه بــر صــبــوری مـن عـشــقگــاه کــنــد بــر دلــم فــراق شــبــیــخــون
فـتـنه بـرانگیخـتـم ز شـهر چـو گـشـتـمبــر ســر مـفــتــول زلـفـکـان تــو مـفــتــون
این تـن و جـان از فـراق قـارون گشـتـندتــا بــه غــم انـدر فـرو شــدنـد چــو قـانـون
زان لب و زان غمزگان چـون رطب و خـارگــشــتـــم زرد نــزار و کــوژ چــو عــرجــون
هــر جـــا کــز راه پـــی نــهــادم آنــجـــاگـشـتــسـت از خــون دیـدگـانـم مـعـجــون
نیست عجب گر درین ره از پس این روزخــاک نـزایـد نـبــات جــز کــه طــبــر خــون
گـر تـو بــخـواهـی کـه مـر مـرا دریـابــیخـــیـــز و بـــیـــا و نـــگـــاه دار اثـــر خـــون
دردا کــز هــجــر یــار گــشــتــم پــر دردغــبـــنــاگــز روزگــار گــشــتــم مــغــبـــون
بــاشـد هـرگـز کـه بــاز بـیـنـم و بـوسـمدو رخ گـــلــگــون یــار و دو لــب مــیــگــون
تـا بـه نـمـانم ز جـور عـشـق هم اینـجـاتــا بــه نــمــیـرم ز درد هــجــر هــمــیـدون
هـسـتـم آگـه کـه نـیـسـتـی آگـه جـانـاتــا چــه هــمــی بــیــنــم از زمــانــه وارون
خـار مغـیلان مرا چـو قالی رومی اسـتبــرگ درخــتــان مــرا چــو دیــبــه مــرقــون
بـسته میان تـنگ و روز و شب بـگشادهبه رغم عشق از دو دیده بسته دو جیحون
گـر نـبــدی آتــش دلـم بــه حــقــیـقــتراه مـن از آب دیـده گــشــتــی ســیـحــون
از غــم تــو پــیـش ایـن دو دیـده گـریـانهامون چـون کـوه گشـت و کوه چـو هامون
کـــارم انــشـــاد کـــردن غـــزل و مـــدحیــارم شــمــشــیـر و نــام ایــدز بــیــچــون
مونس مـن مـدح های خـسـرو مـحـمودآنـکــه غــلـامـش ســزد بــه دانـش مأمـون
آنـکـه بــدو تــازه شــد نـهـاد ســکــنـدروانـکــه بــدو زنــده گــشــت نــام فــریـدون
هـمـت او آســمـان و رایـش خــورشـیـددولــتـــش از رای او چـــو مــاه بـــرافـــزون
ذکــرش چــون نــام کــردگــار مــبـــارکفــرش چــون ســایـه هــمــای هــمــایــون
رایــش چـــرخــی کــه نــگــردد هــرگــزبــاشـد بــا هـر کـسـی بـه فـعـل دگـرگـون
تــیـغـش مـاری کـه زهـر او نـشـود دفـعز تـــف بـــدخـــواه او بـــه دارو و افــســـون
دانی شـاها کـه من بـه مجـلس عـالیهــرگـــز نــاورده ام قـــصـــیــده مـــدهــون
دانـی شـاها کـه چـنـد گـاه شـب و روزبــودم ز انـدیـشـه هـمـچـو مـردم مـجـنـون
رفــتــم و غــواص وار گــوهـر حــکــمـتاز صـــدف بـــحـــر عــقــل کــردم بـــیــرون
تــا کــه بــرو گــردن عــروس مــدیـحــتجــمـلـه بــیـاراسـتــم بــه گـوهـر مـخــزون
لــاجــرم از پـــرده نــشــاط و ســعــادتبــیـرون مــانـدم مـشــاطــه کــردار اکــنـون
رفــتــم تــا در جــهـان ثــنـای تــو گـویـمدارم در خــدمـت تــو شــکـر تــو مـضــمـون
نـه غـلـطـسـت ایـن کـجـا تـوانـم رفـتـنزانکه بـه جـود و سـخـات هسـتـم مفـتـون
رحـم کـن ای شـهـریار عـادل و مـشـنـوبــر مـن مـرحــوم قــول دشــمـن مـلــمـون
مـنـگـر شـاها بـه قـول حـاسـد و غـمـازمـشـنو بـر مـن حـدیث هر خـس و هر دون
تـــا پـــس آبـــان بـــود هــمــی مــه آذرتـا پـس تـشـرین رسـد هـمـی مـه کـانـون
مـلـک تـو پــایـنـده بــاد و دولـت بــاقـینـاصــح تــو شــادمـان و حــاســد مـحــزون
مــلــک بــاقــیـت را ســعــادت هـمــبــردولــت عـــالــیــت را جـــلــالــت مــقـــرون
روز تـو فـرخـنـده بــاد و عـیـش تـو خـرمو آمــدن عــیــد بـــر تــو فــرخ و مــیــمــون
گاهی لشـکـرکـشـی بـه تـبـت و بـلغـارگـه سـپـه آری بــه سـر سـنـی و بــداوون
گــاه بــگــیـری دو زلـف بــچــه خــاقــانگـــاه بـــبـــوســـی لــبـــان زاده خـــاتـــون
بــنـده ز هـر مـنـزلـی فـرسـتـد شـعـریدر وی هـر نــکــتــه ای چــو لؤلؤ مــکــنـونپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.