ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح محمد بهروز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
خـــدای عـــز و جـــل در ازل نــهــاد چـــنــانکـه جـمـلـه از دو مـحـمـد بـود صـلـاح جـهان
ز یــک مـــحـــمـــد گـــردد زمـــانــه آســـودهز یـک مــحــمــد بــاشــد شــریـعــت آبــادان
مــحـــمــد قـــرشـــی و مــحـــمــد بـــهــروزکه یافت عز و شرف دین و ملک ازین و از آن
وزیــر زاده وزیــری کـــه از فـــنـــون و هــنـــرز وصـف و نـعـتـش عـاجـز بـود بـیـان و بــنـان
کـمـیـنـه مـایه از طـبـع اوسـت بـحـر مـحـیـطکـهـیـنـه پــایـه از قــدر اوســت چــرخ کـیـان
زهـی بــه جــاه تــو مـعـمـور کـعــبــه دولـتزهی بـه صـدر تـو مـنسـوب قـبـلـه احـسـان
تــویـی کـه چـشـم وزارت چـو تـو نـدیـد وزیـرتـویی کـه لـفـظ کـفـایت چـو تـو نداند نشـان
زده شـکـوه تـو در شـرق و غـرب لشـکـرگـاهفــکــنـده امـن تــو در بــر و بــحــر شــادروان
خــطــابــهـای تــو را دهـر بــرنـهـاد بــه ســرمـثـال های تـو را بـاز بـسـتـه ملـک بـه جـان
فــروغ عــدل تــو ایـام مــلــک را خــورشــیـدمـضــای عــزم تــو دعــوی مـلــک را بــرهـان
هـزار دریـا جــودی نـشـسـتــه در مـجــلـسهـزار عـالـم فـضــلـی نـشــســتــه در ایـوان
بــر عـطـای تــو بــســیـار جــمـع دهـر انـدکبــر ذکــای تــو دشــوار حــکـم چــرخ آســان
بـه مـکـرمـت هـا دادسـت سـیرت تـو ظـهـوربــه آرزوهــا کــردســت هـمــت تــو ضــمــان
ولوع تـو بـه سـخـا ممکـنسـت و نزدیکـسـتکـه از عــیـار زر و ســیـم بــفـکـنـد حــمـلـان
ز تــو پــذیــرد کــیـوان ســعــادت بــرجــیـسز تــو ســتــانــد بــرجــیـس رفــعــت کــیـوان
ضـیـاء ذهـن تــو زایـد ز چــشـمـه خـورشـیـدنـســیـم خــلـق تــو خــیـزد ز روضـه رضــوان
بـــراعــت تـــو خــرد را هــمــی دهــد یــاریسـخــاوت تــو امـل را هـمـی کـنـد مـهـمـان
کــمــال را بـــه دهــاء تــو تــیــز شــد بـــازارنــیــاز را ز عــطــای تـــو کــنــد شــد دنــدان
هــنــر نــدیــد در ایــام تـــو فــتـــور و خــلــلسـتــم نـیـافـت ز انـصـاف تــو نـجـات و امـان
گـشـاده داد تـو بــر زخـم هـای جـور کـمـیـنکــشــیــده بـــر تــو بــر کــردگــاه آز کــمــان
نــوشــتــه صــورت مــهــر تــو در دل اقــبــالنشـسـتـه لشـکـر خـشـم تـو در دم حـدثـان
فــلـک مـعــالـی جــاه تــو را نـکـرده قــیـاسجــهـان مــعــانـی تــو را پــاک نـدیـده کــران
هنر سـرای تـو را راسـت یافت چـون اسـلامخــرد هــوای تــو را پــاک دیـد چــون ایـمــان
بــه دهـر بــا چـو تـو داور کـجـا بــود مـظـلـومبـه ملـک بـا چـو تـو معـمـار کـی شـود ویران
بـه حشمت تـو جـهان شد چنانکه بـاد چنینکـه حـاجـتـی نـبـود بـیش تـیغ را بـه فـسـان
زه گـــریـــبـــان طـــوق اســـت گـــردن آن راکــه پـــای بـــیــرون آرد ز دامــن عــصـــیــان
مسـاعی تـو در شـر و خـیر بـسـت و گشـادبـه تـیغ صـاعـقـه انگـیز و کـلک فـتـنه نشـان
فــری ز پــویـه آن بــنـدیـی کــه بــنـد فــلـکشـود گـشـاده چــو بــیـرون گـذاردش زنـدان
بـه رنگ بـرگ خـزان گـشـتـه از خـزان و بـهاردونـده بـا سـه مـوکـل بـه هم چـو بـاد خـزان
بـه دو زبـانی مـشـهور گـشـتـه بـی تـهمـتبـه سـر بـریدن مأخـوذ گـشـتـه بـی طـغـیان
چـو جـرم دهر مرکـب شـده ز ظـلـمـت و نورچـو دور چـرخ مـعـین شـده بـه سـود و زیـان
بـه زندگـانی و مرگـی دلیل خـلق شـدسـتکه تـنش پـیری پـیرسـت و سر جـوان جـوان
چــنــان گــزارد رازی کــه گــویــدش خــاطــرکـه گـوش نـشـنـودش اینـت غـایت کـتـمـان
بـه حـل و عـقد و بـه ابـرام و نقض در کف تـوهـمـی طــرازد و ســازد مــصــالــح گــیـهـان
در آن محـال کـه تـعـویذ جـان بـود شـمشـیردر آن مـضـیـق کـه زنـدان تـن شـود خـفـتـان
زنـــد ز خـــاک زمـــیــن بـــر هــوا تـــف دوزخجــهــد ز بــاد هــوا بــر زمــیــن دم ثــعــبــان
سـیه شـود شـب و از وی شـهاب تـیغ کـنـدمـثــال مـردمـک چــشــم صــورت شــیـطـان
گران شـود سـر مردم بـه زخـم های سـبـکسـبــک شـود دل گـردان بـه گـرزهـای گـران
چـو بـرگ لـرزه درافـتـد بـه عـضـوهـای زمـینچـو سـرمـه گـرد بـخـیزد ز دیـده هـای زمـان
بــه گــوش پــر شــود از کــوس نـالــه تــنـدربــه تــیـغ بــردمــد از خــاک لــالــه نـعــمــان
شـود مـطـول گـوی زمـیـن ز خـسـتــه بــدنشـود مـسـطـح خـم فـلـک ز جــسـتــه روان
چــو زهـر گــردد در کــام هـا لــعــاب و دهـنچــو مــار پـــیــچــد در یــالــهــا دوال عــنــان
چــنـان کـز آب شـکـافـد ز آتــش دل ســنـگچــنــان کــز آتــش خــیـزد ز آب تــیـغ دخــان
حـــســـام روشـــن روز امــل کـــنــد تـــیــرهگـــران رکـــاب تـــو نــرخ اجـــل کـــنـــد ارزان
ز تــیـغ و نـیـزه نــداری شــکــوه و بــگــرازیچـو تـیغ آخـتـه قـد و چـو نـیزه بـسـتـه مـیان
بــر آن جــهـنـده پــویـنـده دونـده بــه طــبــعکـه در درنگ یقـین اسـت و در شـتـاب گمان
تـبـارک الـلـه از آن بـاره ای کـه نسـبـت کـردتـنـش بـه کـوه مـتـیـن و تـکـش بـه بـاد وزان
بــه یــال گــردن دریـابــد او هــدایـت دســتبـه پـشـت و پـهلو بـشـناسـد او اشـارت ران
چــو دســت و پــایـش پــرگـاروار بــگـشــایـدهـزار دایـره صــورت کــنــد بــه یـک جــولــان
بـره تـو ابـری و بـاشـی نـشـسـتـه بـر بـادیکــزو صـــنــوف قـــضـــا و قـــدر بـــود بـــاران
بـه دسـت فـرخـت آن آب رنگ صـاعـقه فعـلکـز آبــش آتــش خــیـزد ز صــاعـقـه طـوفـان
هـزار زخـم ز خـایـسـک خـورد و پــاره نـشـددو پــاره کـرد بــه یـک زخــم تــارک ســنـدان
تـویـی کـه قـدرت و امـکـان تـو دریـن گـیـتـیبـقـا شـدسـت و فـنـا ایـنـت قـدرت و امـکـان
کــم از بــلـنـد مـحــل تــو چــرخ بــا رفــعــتکـم از بــزرگ عـطـای تـو بــحـر بـی نـقـصـان
بـه بـزم و رزم کند سـجـده بـذل و بأس تـو راروان حـــاتـــم طــائی و رســتـــم دســتـــان
همه رضای تـو سـازد هر آنچـه سـازد بـخـتهـمـه عـطـای تــو را زیـبــد آنـچــه زایـد کـان
بــه فــخــر دولــت بــر دیـده مـالــد آن نـامـهکــه از مــحــمـد بــهـروز بــاشــدش عــنـوان
بـه بــد نـظـر نـبــود هـیـچ دیـده را سـوی تـوکـه نـه مـژه هـمـه بـر پـلـک او شـود پـیکـان
خـلـاف نـیـسـت کـه انـدر تــن مـخــالـف تــوچــهـار خــلــط بــود دشــمــن چــهـار ارکــان
بــزرگ بــار خــدایـا شــنــیـده ای بــه خــبــرکـه از نـوائب گـیـتـی چـه دیـده ام بـه عـیـان
بــه رنـج بــودم عـمـری ز چـرخ بـی هـنـجـاربــه درد مــانــدم قــرنـی ز چــرخ نــافــرمــان
دل نــژنــدم گـــم کـــرده راه و مــن مــانــدمچـو گـمـرهـان مـتـردد چـو بـی دلـان حـیـران
بـه تـنگـی اندر همخـانه گـشـتـه بـا ظـلـمتبـه ظلمت اندر همخـوابـه گشـتـه بـا خـذلان
بـــلــا فــراوان رانــدم نــگــشــت بـــاز بـــلــافــغــان فــراوان کــردم نـکــرد ســود فــغــان
ز بـس که دیده من روی من بـشست به آبنـمـانـد آبـش و نـزدیـک خـلـق شـد خـلـقـان
نــبـــودم آگـــه کآمــد بـــشـــارتـــی نــاگـــهمـرا بــه عــاطــفــت شــاه و رحــمـت یـزدان
گـرفـت شــغــلـم رونـق کـه بــود بــی رونـقبـه بـاغ مـدح تـو پـیوسـتـه می زنم دسـتـان
همـه هوای مـن آنسـت کـاین سـپـهر دو تـابــه اعــتــدال شــب و روز را کـنـد یـکـســان
بــه بــوســتــان هـا نـظــم قــلــاده گــلــبــنشــود مـوافــق بــا نـقــش حــلــه نـیـســان
کــنـد طــبــیـعــت مــیـنـا و لــعــل و پــیـروزههــر آنــچــه ابـــر دهــد در و لؤلؤ و مــرجــان
ز دسـت بـفـت زمین کـسـوتـی کند کهسـارز کــارکــرد هــوا زیــنــتــی زنــد بـــســتـــان
بــرافــکــنـنــد بــهـر کــوه دیـبــه شــشــتــربـگـسـتـرنـد بـهـر دشـت مـفـرش کـمـسـان
چــو نـوعــروســان بــایـد لــبــاس و پــیـرایـهز بــاد و ابــر تــن و شــاخ عــاطــل و عـریـان
بـه لـحـن بـلـبـل و قـمـری ز آبـهای چـو مـیکـــنــد پـــدیــد دل خـــلــق رازهــای نــهــان
بـــرآیــد ابـــر و مــســـام هــوا فـــرو گــیــردچـو مسـت عاشق دامن کشـان و نعره زنان
اگــر بــه آب چــو آبــســتــن گــران بـــاشــدز بـهـر شـیـر سـبـک بــاز مـالـیـش پـسـتـان
بــدان امـیـد کــه او را بــه مـهـر شــیـر دهـدشـکـوفـه بـاز کـند در چـمن بـه حـرص دهان
بــه قـصـد حــضـرت تــو در مـراحــل آرم رویچـــو مــهــر مــرحــلــه آرد بـــرابـــر مــیــزان
بـهـار و تـابـسـتـان مـن عـزم خـدمـتـت یابـمهـمـه سـلـامـت فـصـل بــهـار و تــابــسـتـان
بــه فــخــر تــا بــنـبــوســم زمـیـن درگـه تــوبــه کــام بــاز نـبــیـنـم زمـیـن هـنـدســتــان
مـن ایـن چــنـیـنـم و از دولـت تــو مـحـرومـمچه حیلت است چه بـا بـخت سر زدن نتـوان
مگر سپهری و هستی که باشد از تو همینـصـیب هر کـس رزق و نـصـیب مـن خـذلـان
نـبــوده ام دو زبــان هـرگـز و نـبــود چــو مـنبـه خـامـه دو زبــان یـک تـن انـدریـن مـیـدان
بـود بـه نـظـمـم در ده لـطـیفـه صـد مـعـنـیبــود ز گـفــتــه مـن یـک قــصــیـده ده دیـوان
بــگـفـت مـن نـرسـد صـد هـزار مـدحــت گـوکه هسـت راوی من صد هزار مدحـت خـوان
چـــو مــن نــداری مــادح مــرا عـــزیــز بـــدارچــو مــن نـداری بــنـده مــرا ز پــیـش مــران
چـنانکـه خـواهی بـینی مرا بـه هر مـجـلـسچـنـانـکـه خـواهـی یـابـی مـرابـه هـر مـیدان
حــدیـث دونـان بــر مـن بــه نـاسـزا مـشـنـوکـه سـخـت زور بـمـاندم بـه طـالـع از بـهتـان
وزان شــهـیـد حــیـات الــاالــلــه الــرحــمـتبـــه مــن رســـیــد فـــراوان مــکـــارم الــوان
چـگـونه مـنکـر و کـافـر شـوم بـه نـعـمـت تـوچــو گـفـتــه بــاشـم در صـد قـصـیـده طـیـان
نــدیــد کــس کــه مــرا بـــود عــادت انــکــارنـدید کـس کـه مـرا خـاسـت تـهمـت کـفـران
حــســد کــنـنـدم و درمـان آن نـدانـم یـافــتکـــه دیــد هــرگـــز داروی درد بـــی درمـــان
هـمــیـشــه رنــجــه ام و هـیـچ رنـج دانــا راز رنـــج هــا نـــبـــود چـــون عـــداوت نـــادان
درسـت و راسـت بــگـفـتـم بـه رحـمـت ایـزدنه راسـت گـفـت منازع بـه نعـمت سـلـطـان
همیشـه تـا بـود از بـهر حـکـم کون و فـسـادســتــاره در حــرکــات و ســپـــهــر در داوران
سـتــاره وار بــر اقـبــال پــیـش دسـتـی کـنســـپـــهـــروار بــــر ایـــام کـــامـــرانـــی ران
هـمـه مـراد کـه جـویـی ز چـرخ یـافـتـه گـیـرهمـه نشـاط کـه داری ز چـرخ سـاخـتـه دان
بــه طــبــع دولـت بــا هـمـت تــو در بــیـعـتبــه طـبــع نـصـرت بــا هـمـت تـو در پــیـمـان
بـه حـق کـه داند گفـتـن چـنانکـه داند گفـتثـنا و مـدح تـو مـسـعـود سـعـدبـن سـلـمـان
بـهـار گـردد بـزمـت چـو ایـن قـصـیـده خـوشبـه لـحـن خـواند ابـوالـفـتـح عـندلـیب الـحـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.