ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش ابونصر منصور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چـون نهان گشـت چـشمه روشنخـاک را تــیـره گـشـت پــیـرامـن
شـــب پـــر از در و گـــوهـــر و لؤلؤاز گـــریــبـــان چـــرخ تـــا دامـــن
از نــهــیــب شــب دراز و ســـیــاهبــرمـیـده کــواکــب از مـســکــن
مــتــفــرق بــنــات نــعــش از هـمبــه هـم انـدر خـزیـده نـجـم پـرن
هــســت دیــوار و بــام را گــویــیاز ســـیــاهـــی شـــب درو روزن
شــب تــاریـک ســرمـه بــود مـگـرکه ازو چـشـم زهره شـد روشـن
من بـگشته ز حال و صورت خویشدر غــم آن نــگــار ســـیــم ذقــن
گشته از ضعف همچو بی تن جانمانده بر جای همچو بی جان تن
مونسـم شـمع و هر دو تـن گـریانمـن ز هـجـر بـت او ز مـهـر لـگـن
اشـــک او بـــر مـــثـــال زر عـــیــاراشــک مــن از قــیــاس در عــدن
همـچـو جـان مـنش بـسـوزش دلهمـچـو رنگ مـنش بـه رنگ بـدن
بـــر گـــل نــظـــم چـــون هــزار آواتــا گـه صـبــح مـی سـرایـم مـن
مـدحــت صــاحــب اجــل مـنـصــورمـفـخــر آل احــمـد بــن حــسـن
آنـــکـــه در آفـــریـــنـــش عـــالـــمغـــرض او بـــد ز ایــزد ذوالـــمــن
از پــی طـبــعـش آفـریـده نـشــاطوز پـی مـدحـش آفـریـده سـخـن
آســمــان گــر ز هـمــتــش بــودیگـشـتـی ایمـن ز قـحـط و آز زمن
زادی از بـــوســـتـــان ز زر تـــرنــجرستـی ا ندر چمن ز سیم سمن
ای گـزیـده چــو عـلـم در هـر بــابوی سـتـوده چـو فضـل در هر فن
خـلـق و طـبـع تـو گـوهر و درسـتحــزم و عــزم تــو آتـــش و آهــن
چــون مـدیـحـت مـرا فـصـیـح کـنـدحــشــمـت تــو مـرا کــنـد الـکـن
گر بـه خـدمت همی کـنم تـقـصـیرتــات بــر مـن تــبــه نـگـردد ظــن
کـه هـمـی مـن بـه خـود بــپـردازماز بــــلــــای زمــــانـــه ریـــمــــن
دوسـت تـا از بـرم جـدا گشتـستدر بـرم دشـمـن اسـت پـیـراهـن
دوسـتـان چـون جـفـا کـنند همـیمــن چــه امـیـد دارم از دشــمـن
گـر چـه دورم ز مـجـلـس سـامـیتمـن ازین بـخـت و دولـت تـوسـن
هـمـچـو قـمـری بـه بـاغ دولـت تـوهسـتـم اسـتـاده و گشاده دهن
مـی ســرایـم ثــنـا و مـدحــت تــوطـوق مـهـرت فـکـنـده بــر گـردن
تــا دهـد نــور چــرخ را خــورشــیـدتــا دهـد زیـب بــاغ را ســوســن
دسـت تـو سـوی جـام هـای نـبـیدچـشـم تـو سـوی لعبـتـان خـتـن
اصـل جـاه از جـهـان فـضـل بــگـیـربــیـخ بــخــل از زمــیـن آز بــکــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.