ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح ابونصر منصور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ویژه می پـیر نوش گشت چـو گیتـی جـواندل چـو سبـک شد ز عشق در ده رطل گران
بـر ارغـوان بـیـش خـواه از ارغـوان رخ بـتـیچــو ارغــوان بــاده ای کـه رخ کــنـد ارغــوان
خــانــه انــدوه را زیــر و زبـــر کــن هــمــیزانـکـه بـه طـبـع و نهاد زیر و زبـر شـد جـهان
از ابـر تـاریک رنگ شـد آسـمـان چـون زمینوزاشـکـفـه گـونه گون گـشـت زمین آسـمان
بـــتـــاز در مـــرغـــزار بـــنــاز در جـــویــبـــاربــغـلـط در لـالـه زار بــنـشـیـن در بــوسـتــان
قـــرابـــه ســـر بـــلــیــف ز بـــاد کـــورآوریمــرغـــی در گــردنــا بـــه لــاف آری و جـــان
گـرد بـلـا کـن مـگـر در وی جـفـا کـن مـبـیننـزد دغــا کـن مـبــاز لـفـظ خــطــا کـن بــران
کـــام زیــادت مــجـــو کـــار زیــادت مــکـــنسـخـن زیـادت مـگـوی خـلـق زیادت مـخـوان
بـس بـود ار بـخـردی تـو را سـخـنگـوی بـزمسـر ز سـرین لـعـبـتـی بـتـی بـریـشـم زبـان
رویـش سـیـنـه مـثـال سـاقـش دیـده نـگـارگـردن سـاعـد نهاد گوشـش انگـشـت سـان
پـنجه پـهنش ز عاج بـینی سختـش ز ساجچـوبـک پـشـتـش ز مورد پـهلویش از خـیزران
لنگ ولیکن نه سـسـت زرد ولکن نه زشـتگنگ و نگردد خـموش ضـخـم و نبـاشـد گران
نیست عجب گرز گوشت جداش کردند رگچـون ز بــر پـوسـتـش بـنـهـادنـد اسـتـخـوان
هـوای جـان را هـمـی هـواش گـیرد از آنـکهـواسـت او را سـخــن هـواسـت او را زبــان
ذاتـش دارد بـه فـعـل ز هـفـت کـوکـب هنـراز آن بـبـسـتـش خـرد بـه هـفـت پـرده مـیان
خـود مگـر زعـفـران کـه گـشـتـش اندام زرداکـنـون شــادی دهـد دل را چــون زعــفــران
راسـت نگـردد بـه طـبـع تـاش نمالند گـوشنـایـد انـدر سـخـن تــا بــنـخــسـبــد سـتــان
غـنـوده نـازنـیـن کـه بـاشـدش چـون غـنـودران و کـــف دلـــبـــری زیـــر کـــف و زیــر ران
خــــفــــتــــه ز آواز او رامـــش بــــیـــدار دلکـودک و گـویـد تــو را ز بــاسـتــان داسـتــان
جــان او را دســتـــیــار دل او را دوســتـــدارطــبـــع ورا ســازوار عــقــل ورا تـــرجـــمــان
بـه مهر همتای طبـع بـه طبـع همتای عقلبــه لــهـو انـبــاز دل بــه لــحــن انـبــاز جــان
بــریـسـت او را تــهـی کـه دل نـبــاشـد دروراز دل خــود بــه خــلـق فـاش کـنـد در زمـان
آنــکــه بــود یــک زبـــان راز کــنــد آشــکــارهشـت زبـان مـمـکـنـسـت کـه راز دارد نهان
کرده ز یکـپـاره چـوب ناخـن از شـکل و رنگکــه در نــوازش ازو هــمــی بـــرآرد فـــغـــان
بـتـی اسـت کـز بـهر او گـر شـودی ممکـنمدو قـســمـتــم بــاشـدی بــا او جــان و روان
بـبـاش مسعود سعد بـر آنچـه گویی همیحـق را بـاطـل مـکـن یـقـیـن مـگـردان گـمـان
بـی این لـعـبـت مبـاش بـی این پـیکـر مزیچنین کن ار ممکنست جـز این مکن تـا تـوان
تـا نـبـود نـعـمـتـی بـبـاش مـهـمـان خـویشچـو نعمت آری بـه دست مبـاش جـز میزبـان
رای شـرف خـیزدت بـر سـر هـمـت نـشـینبـــار ثـــنـــا بـــایــدت نــهــال رادی نــشـــان
تـنـد جـهان رام شـد تـنـد مـکـن جـان و دلتــیـز فـلـک نـرم شــد تــیـز مـشـو زیـن و آن
مـصـاف دشـمـن بــدر دیـده حــاســد بــدوزحـشـمت این بـرکشوب هیبـت آن بـرفشـان
بــسـنـده بــاشـد تـو را تـیـر و کـمـان نـبــردتــیـر خــرد مـهـتــری وجــودش انـدر کــمــان
مـنـصـور آن نـامـور کـه ده یـک یک عـطـاشنــداشــت دارنــده دهــر نــزاد زایــنــده کــان
تـنـگ شـدی جـان خـلـق ز رحـمـت عـام اوگـر چـو هـوا نـیـسـتـی کـه او نـگـیـرد مـکـان
درخـت اقـبــال را هـمـچــو زمـیـن را درخـتبــنــان افــضــال را هـمــچــو قــلــم را بــنـان
نـقـطـه ای از وهـم او نـگـنـجـد انـدر ضـمـیرنــکــتــه ای از فــضــل او نـیـایـد انــدر بــیـان
چـو بـر گـرایـد عـنـان دهـرش بـوسـد رکـابچـون بـنـمـایـد رکـاب چـرخـش گـیرد نـشـان
هـنــر ســواری دلــیـر کــه روی مــیـدان ازوچــو کـاغـذ از کـلـک او ز نـعـل گـیـرد نـشـان
تـــمــام در روی او کـــه کـــرد یــارد نــگـــاهز نــور خــورشــیــد را کــه دیـد یــارد عــیــان
مـخـائل سـروری بــه کـودکـی زو بــتــافـتچو بـر چمن شد دو بـرگ بـوی دهد ضیمران
ای بـه کـف از فـقـر و آز روی زمین را سـپـروی به دل از جهل و ظلم خلق جهان را امان
اگـر بـنـامـت یکـی بـرون خـرامـد بـه جـنـگنــام تـــو گــردانــدش بـــاری چـــرخ کـــیــان
بـپـوشـد او را ز پـوسـت بــاره او را بـه چـرمطبـع چو ماهی و گرگ جوشن و بـرگستـوان
مــاه وفــای تــو را کــســوف نـامــد ز عــذرگـلـبــن جــود تــو را خــار نـگـشـت امـتــنـان
گـرفـتـه راه امـید نـشـسـتـه رهـبـان عـقـلکـه کــاروان ســخــاش نـگـســلـد از کــاروان
چــو نـوبــهـار گـزیـن خــرمـی از هـر فــلـکچــو آســمــان بــریـن ایـمــنــی از هــر زیـان
مـال تـو یکـسـاعـت اسـت گـنج تـو ناپـایداررو کــه بــرآســوده ای ز خــازن و قــهــرمــان
وصـف تـو چـون گـویمی جـهان نیارد چـو تـواگــر جــهـان نـیـســتــی مــادر نــامــهـربــان
هـر کــه ثــنـای تــو را حــد و نـهـایـت نـهـادبـحـر و فـلـک را بـجـهد جـسـت میان و کـران
گـویمـش این احـتـراق نـه از قـران خـیـزدیکـه نـیـسـت بــا آفـتـاب و ای تـو کـرده قـران
گر بـه مدیح و بـه شـکـر داده ام انصـاف تـورای تـو بـا من بـه جـور چـراست همداستـان
اوج تـو جـویم ز چـرخ چـه داریم در حـضـیضعــز تــو جــویـم ز دهــر چــه داریـم در هـوان
تـازیـم از بــهـر آن ضـعـیـف مـانـده بـه جـایز عـجـز چـون صـورتـی ریـخـتـه بــر بـهـرمـان
مــوی بـــرآورد غــم بــر ســر شــادی مــنوز غـم مـوی سـپــیـد مـویـی گـشـتـم نـوان
اگــر شــدم نـاتــوان ز پــیـری آری رواســتمــرد ز پــیـری شــود ای عــجــبــی نـاتــوان
ز بـس کـه چـون عـندلـیب مدح سـرائیدمتکـــرد مــرا روزگــار خـــانــه چـــون آشـــیــان
سوخـتـه خـاکستـرم از آنکه نگذاشت چـرخاز آتــشـم جــز شــرار از شــررم جــز دخــان
اگـر بـه نزدیک خـلـق خـوارم و نـایم بـه کـارروز نگهبـان چـراست بـر من و شب پـاسبـان
همی بـبـارد چو ابـر بـر سر من هفت چـرخهــر چــه بــلــا آفــریـد ایـزد در هـفــتــخــوان
بـه مغـزم اندر نشـاند وز جـگـرم درگـذشـتحــد کـشـیـده حــســام نـوک زدوده سـنـان
چـنـان فـتـاد آن دریـن کـه خـار در بـرگ گـلچـنان گـذشـت آن ازین کـه سـوزن از پـرنیان
مــرا بــرون آر تــو کــه آهـوی مـشــک نـابنــبــود و نــبــود مــگــر شــکــار شــیـر ژیـان
چــو گــوهــرم بــازگــیـر ز بــهــر تــاج هـنــرچــو زر بـــدیــن و بــدان مــرا مــده رایــگــان
نـیـم چــو بــد عـهـد زر بــه زیـر هـر نـام رامبـه قـدر و پـایـنـدگـی چـو گـوهـرم زامـتـحـان
تـیغم و طـبـعم بـه فضـل تـیز کند تـیغ عـقلجـز گـهـر مـن کـه دیـد هـرگـز تـیغ و فـسـان
تـا بـه دو قسمت جـهان بـهره دهد خـلق رالــذتــش انـدر بــهـار نـعــمـتــش انـدر خــزان
چـرخ سخایی چو چرخ روشن و عالی بـگردکـوه وفـایی چـو کـوه ثـابـت و سـاکـن بـمـان
لهو و نشـاط تـو گرم سـایه عـیشـت خـنکفـکـرت و رای تـو پـیـر دولـت و بـخـتـت جـوان
جـهـان و تأیـیـد بـاد تـو را مـشـیـر و مـشـارسـپـهـر و اقـبــال بــاد تـو را مـعـیـن و مـعـان
فـدای جـان تـو بـاد ایـن سـخـن جـان فـزایکـه مـانـد خـواهـد جــان جـاویـد انـدر جـهـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.