ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح عمادالدوله رشید خاص

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چـو کـردم از هـنـد آهنـگ حـضـرت غـزنـینبــر آن مــحــجــل تــازی نــهــاد بــســتــم زیــن
شبـی شده بـه من آبـستن و من اندر ویز ضعف سمع و بصر سست مانده همچو جنین
هـوا سـیـاه تـر از مـوی زنـگـیـان و شـهـابچــو بــاد یــافــتــه از دســت دیـلــمــان زوبــیـن
چـنین رهی و چـپ و راسـتـش قضـا و قدرچـو بــبـر داده نـخـیـز و چـو شـیـر کـرده کـمـیـن
سـراب پــشـت زمـیـن کـرده پــر تـف دوزخســمــوم روی هــوا بـــســـتـــه از دم تـــنــیــن
چـو رنـج هـجـران در کـوه سـنـگ تـو بـر تـوچـو زلـف خـوبــان در حـوض آب چـیـن بـر چـیـن
گهی بـه دشـت شدی همعنان من صرصرگـهـی بــه کـوه شــدی هـمـرکـاب مـن پــرویـن
ز هـول تــن مـتــفـکـر مـرا ضــمـیـر و خــردز بــیـم جــان مــتــحــیـر مـرا گــمــان و یـقــیـن
بــــلـــا دمـــاغ مـــرا آب داده بــــی آتـــشاجــل روان مــرا خــطــبــه کــرده بــی کــابــیـن
نخـفت چـشـمم در راه لحـظـه ای گر چـندز ریـگ و سـنـگ بــسـی بـود بـسـتـر و بــالـیـن
بــدان بــبــردم ازو جــان کـه بــود پــیـونـدمثـــنــا و مــدحـــت خـــاص خــدایــگــان زمــیــن
عـمـاد دولـت عـالـی جـمـال مـلـک رشـیـدکــه پـــای قــدرش بـــســپـــرد اوج عــلــیــیــن
رسـوم مـلـک نـهـاد و طـریق عـدل گـشـادبــه عــزم هـای درســت و بــه رایـهـای مـتــیـن
سـپــهـر دولـت او را هـمـی دهـد تـعـلـیـمصــواب فــکــرت او را هــمــی کــنــد تــلــقــیـن
بـه پـای جـاه فـکـرت را کـشـیـده زیر رکـاببــه دســت امـر جــهـان را گـرفـتــه زیـر نـگـیـن
شـتـاب عـزمـش را سـجـده بـرده بـاد وزاندرنــگ حــزمــش را قــبــلــه کــرده کــوه رزیــن
چـــو روز کــرد ایــادیــش جـــود را روشـــنچــو کــوه داد مـعــالـیـش مـلـک را تــســکــیـن
ز خـاک و بـاد نـمـاید اثـر بـه حـزم و بـه رزمز آب و آتـش گـویـد سـخـن بـه مـهـر و بـه کـین
غمی شـدسـت ز جـودش بـه کوه زر عـیارخـجـل شـدسـت ز دسـتـش بـه بـحـر در ثـمین
زهـی بــه دولـت تـو پـایـدار نـصـرت و فـتـحزهــی بــه نــصــرت تــو نــامــدار دولــت و دیـن
که یافته ست در احکام عدل چون تو حکمکـه داشـتـسـت در اطـراف ملک چـون تـو نگـین
نـهـاده رتـبــت تـو بــر سـپـهـر گـردان پــایفــکــنـده ســطــوت تــو بــر قــضــاء نـافــذ زیـن
ســـیــاســـت تـــو ز آب روان بـــرآرد گـــردکــفــایــت تــو ز ســنــگ ســیـه بــرانــد هــیـن
ز جـود تـو شـمـری گـشـت دجـلـه بــغـدادز خـــشــم تـــو شــرری گــشـــت آذر بـــرزیــن
حـشـر ز جـود تـو خـواهد سـحـاب لؤلؤ بـارمـدد ز خـلـق تـو جـویـد نـسـیـم مـشـک آگـیـن
اگر لطـافت تـو جـان دهد بـه شـیر بـسـاطسـزد کـه هـیـبــت او جــان بــرد ز شـیـر عـریـن
ز بــهـر تـیـغ تـو دشـمـن قـوی کـنـد گـردنز بــهــر شــیــر هــمــی پــرورد گــوزن ســریـن
چــرای مـردم در مـرغــزار هـمــت تــســتازان بـه روی بـهـی بـاشـد و بـه جـسـم ثـمـین
بــزرگ بــار خــدایـا نـکــو شــنــاخــتــه ایکه نیست یک تـن چـون من تـو را رهی و رهین
ز بـهر مدح تـو خـواهم دو گوش قصه شـنوز بــهـر روی تــو دارم دو چــشـم گـیـهـان بــیـن
سه هفته بـیش نبـودم بـه بـوم هندستـاناگـر چـه بــود بــه خـوبــی چـو روی حـورالـعـیـن
رهـی گـذاشـتـه ام کـز نـهیب وحـشـت اوبــه ســوی دوزخ یـازد هـمـیـشــه دیـو لــعــیـن
ز تـنـگ بـیشـه او کـم بـرون شـد نـخـجـیـربــه تــنـد پــشــتــه او بــد بــرآمـدی شــاهـیـن
گـواه بــر مـن یـزدان کـه بــهـر خـدمـت تــومــرا نــداشــت زمــانـی مــگــر نـژنــد و حــزیـن
عـنـان بــخـت گـرفـتـه هـوای مـجـلـس تـوهـمـی کـشــیـد مـرا تــا بــه حــضــرت غـزنـیـن
دعـات گـویـم پــیـوسـتـه بــا دل تــحـقـیـقثــنــات گــویـم هــمــواره بــر ســر تــحــســیـن
بـه نزد خـالق والله کـه مسـتـجـابـسـت آنبـه نزد خـلـقـان بـالله کـه مسـتـحـب اسـت این
همـیشـه تـا بـبـر عـاقـلـان شـود مـوصـوفبـه ثـقـل خـاک کـثـیـف و بـه لـطـف مـاء مـعـیـن
ز چــرخ نـور دهـد زهـره و مـه و خـورشـیـدبــه بــاغ بــوی دهـد سـنـبــل و گـل و نـسـریـن
هــر آن مــراد کــه داری ز کــردگــار بــیـابهــر آن نــشـــاط کــه داری ز روزگــار بـــبـــیــن
نـمـوده طــاعــت امــر تــو را قــضــا و قــدرنـهـاده گـردن حــکــم تــو را شــهـور و ســنـیـن
بــلـنـد قــدر تــو بــا اوج چــرخ کـرده قــرانخـجـسـتـه فال تـو بـه انجـم سعد گشتـه قرین
جـهانت مادح و داعـی سـپـهر و دولـت رامزمــانـه بــنــده و چــاکــر خــدای یـار و مــعــیـن
تـو آن کـسـی کـه دعـای تـو بـر زمین نرودکـه نـه فـریـشــتــگـان ز آســمـان کـنـنـد آمـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.