ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح آن بزرگ

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
فــراخــت رایـت مـلـک و مـلـک بــه عــلـیـیـنکـفـایـت ثــقـت الـمـلـک طــاهـربــن عــلـی
کــه قــوت تــن دادســت و شــادی دل دیــنبــهـار کــرد زمــان و بــهـشــت کــرد زمــیـن
ســپــهـر قـدر بــزرگـی کـه بــر عــدو و ولـیبــضـر و نـفـع بــگـردد هـمـی سـپـهـر آیـیـن
حـریم ملـک چـنان شـد ز امن و حـشـمت اوکـه بـنـده وار بـرد سـجـده کـبـک را شـاهین
نــمــونــه ای ز فــروزنــده عــفــو او فــردوسنـشـانـه ای از گـدازنـده خـشـم او سـجـیـن
هـوای جــان بــفــروزد گــرش بــتــابــد مـهـربـنـای عـمـر بـسـوزد گـرش بـجـوشـد کـیـن
نـه بــی ثـنـاش دهـد طـبــع عـقـل را امـکـاننه بـی هواش کـند شـخـص روح را تـمـکـین
گــــمــــان او دل او را گــــواهـــی نــــدهــــدکه نه سـجـل کند او را بـه وقـت عـلم یقـین
بـه هر سـپـیده دمـی و بـه هر شـبـانگـاهیعــروس روز کــه گــیــتــی ازو بــرد تــزیـیــن
ز حــرص طــلـعــت او بــر زنـد ز گـردون ســرز شـوق خـدمـت او بـرنـهد بـه خـاک جـبـین
زهــــی زدوده و افــــزوده دیـــن و دولــــت رابـه رأی هـای صـواب و بـه عـزم های مـتـین
هـزار جــوی گـشــاده بــه پــیـش جــود روانهزار حـصـن کشـیده بـه پـیش ملک حـصین
بــکــرد حــشــمـت تــو کــار رایـت و مـرکــبنـمـود خــامـه تــو فـعــل خــنـجــر و زوبــیـن
ذکــا و ذهــن تــو در ســبــق وامــق و عــذراسخـا و طبـع تـو در عشق خـسرو و شیرین
در آفــریـنـش اگـر مـرکــبــی شــدی اقــبــالبــه نـام جـاه تــو بــودیـش داغ گـرد سـریـن
وگـرنـه مـهر فـراوان شـدی و این نه رواسـتبـه نـقـش نـام تـو زادی ز کـان و کـوه نـگـین
درنـگ حــزم تــو در مـغــز کــوه گــیـرد جــایشـتـاب عـزم تـو بــر پـشـت بــاد بـنـدد زیـن
اگـر بــســنـجــد حــلـم تــو را ســپــهـر کـنـدز کـوه قــافــش پــا ســنـگ پــلـه شــاهـیـن
دل ولــی و عــدوی تــو را امــیــد و نــهــیــبکه هسـت اصـل حـیات و ممات از آن و ازین
هــمـــی نـــوازد چـــون زیــر رود از زخـــمـــههمی شـکـافـد چـون مـغـز سـنگ از میتـین
اگــر نــبـــاشــد رای تــو را ســپــهــر دلــیــلوگــر نــگــردد عــز تــو را ســتــاره مــعــیــن
شـکـسـتــه بــیـنـی جـرم صـحـیـفـه گـردونگـســســتــه یـابــی عـقـد طـویـلـه پــرویـن
بـه قبـض و بـسـط ممالک ندید چـون تـو ثـقهبـحـل و عـقـد خـزاین نـیافـت چـون تـو امـین
زبــان بــخــت هـمــی آفــریـن کــنــد بــر تــوکـه آفـریـن هـمـه دشـمـنـانـت شـد نـفـرین
بــدیـن ثــنـا کـه فــرســتــاده ام تــو را زیـبــدکـه تـو ز خـلق گـزینی و این ز حـسـن گزین
مــعــانــی هــنــرت داد فــهــم را تــعــلــیــممـعــالـی شــرفــت کــرد ذهـن را تــلـقــیـن
بـه فال اخـتـر سـعدسـت و نور چـشـمه مهربـــه ارج زر عــیــارســت و قــدر در ثــمــیــن
یقـین بـدانـی چـون بـنـگـری کـه در هـر بـیتیکـانـگـی بـه هوای تـو کـرده شـد تـضـمـین
تــو شـاه مـحـتــشـمـانـی و از تـو نـسـتــانـدعـروس خـاطـر مـن جــز رضـای تــو کـابــیـن
شود بـه دولت مخـصوص اگر شود مخـصوصبـه گـاه انشـاد از لفـظ تـو بـه یک تـحـسـین
چـنان کـنم پـس ازین مجـلـس تـو در مه دیکه دشت گشتـه سـت اکنون ز ماه فروردین
خـــــدای دانــــد گــــر آرزو جـــــز ایــــن دارمکه در دو دیده کـشـم خـاک حـضـرت غـزنین
ز لفـظ و طـلـعـت تـو گـرددم خـوش و روشـندو گوش صوت نیوش و دو چشم صورت بین
بـه مجـلس تـو که پـیوسـتـه جـای دولت بـادبـیان کنم همه احـوال خـویش غث و سمین
بــــزرگـــوارا پـــشـــت زمـــیـــن و روی هـــوابـه رنـگ و بـوی دگـر شـد ز دور چـرخ بــریـن
ز بــاد و ابــر نـشــیـب و فــراز ســاده و کــوهبـه رنگ دیبـه روم اسـت و نقش بـیرم چـین
چــمـان تــذروان بــر فـرش هـای بــوقـلـمـوننـوان درخــتــان در حــلـه هـای حــورالـعـیـن
به باغ عاشق و معشوق را چو مست شوندهمه شکوفه و سـبـزه ست بـستـر و بـالین
نــثـــارهــا ز دل و جــان و طــبـــعــت آوردنــدنشـاط و لـهو و طـرب لـالـه و گـل و نـسـرین
بــه شــادکــامــی بــنــشــیـن و زاده انـگــوربـخـواه و بـسـتـان از دسـت بـچـه تـسـکـین
بـه صـف و جـرم هوا و بـه بـوی مشـک تـبـتبـه رنگ چـشم خـروش و بـه طبـع ماء معین
لـطـیـف بــاده شـادی ز دســت لـهـوسـتــانلـذیـذ مـیـوه نـهـمـت ز شــاخ دولــت چــیـن
ز قــدر و قــدرت بـــر تــارک ســپـــهــر خــرامبـه فـرو بــسـطـت بــر دیـده زمـانـه نـشـیـن
هـمـه سـیـادت و رز و هـمـه ســخــاوت کـنهـمـه سـعـادت یـاب و هـمـه جـلـالـت بـیـن
مــخــالــف تــو ز آفــت چــو بــاد ســرگــردانمــنــازع تـــو ز انــده چـــو آب رخ پـــرچــیــن
ز مــن ثــنـا و ز لــفــظ مــمـیـزان احــســنـتز مــن دعــا و ز لــفــظ مــســبــحــان آمـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.