ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای چـرخ مـلـک و دولـت و سـلـطـان داد و دینمـســعـود شــهـریـار زمـان خــســرو زمـیـن
در بـــزم و رزم نــوری و نـــاری نــه ای نــه ایســوزان تــری از آن و فــروزنــده تــری ازیـن
بـادی بـه وقـت حـمله و کـوهی بـه گـاه حـلـممهری بـه گـاه مهر و سـپـهری بـه گاه کـین
آهـن ز عـنـف بــاس تـو مـومـی شـود بـه ذاتآتـش ز طـبــع لـطـف تـو آبــی شـود مـعـیـن
تــایـیـد یـافــت نـعــمـت و اقــبــال یـافــت عــززان طـــبـــع زودیـــاب تـــو و رای دوربـــیـــن
در چــرخ مـلـک و عـصـر شـرف روی و رأی تــوماهیست نیک روشن و رأییست بـس مبین
مــــانـــنــــد بــــارگــــیـــران ایـــام کــــرده داغاقــبـــال را بــه نــام بـــزرگــی تــو ســریــن
بــرســان نـوعـروســان از نـور بــســتــه چــرخخـورشـیـد را عـصـابــه جـاه تــو بــر جـبــیـن
دامـن پــر از ســعـود کـنـد هـر شــبــی فـلـکتــا بــامـداد بــر تــو فـشــانـد بــه آســتــیـن
از فـخـر خـاتــمـیـسـت در انـگـشـت مـلـک تـوکش ز آفتـاب حـلقه سـت از مشـتـری نگین
بــر صــحــن دهـر جــاه عــریـض تــو هـر زمـاناز امن گرد ملک تـو حـصـنی کـشـد حـصـین
از طـــبــــع بــــردبــــار تـــو عـــفـــو گـــنـــاه رااز بــیـخ حـلـم کـوهـی رویـد هـمـی مـتـیـن
در روزگـار عــدل تــو مـمـکـن شــود کـه هـیـچدر روی حــوض آب نــیــفــتــد ز بــاد چــیــن
نگذاشت جـود و عدل تـو ای اصل جـود و عدلدر دهر هیچ مـفـلـس و در خـلـق یک حـزین
نـه عـدل یـافـتـه سـت بــه از مـلـک تــو پــنـاهنـه مـلـک یافـتـه سـت بـه از عـدل تـو قـرین
از دسـت و رای و بـخـشش و پـیکار بـی گمانچــون نـیـک بــنـگــریـم ز روی خــرد یـقــیـن
چــون ابــر در بــهـاری و چــون مـهـر در شـرفچـون تـیغ در نـبـردی و چـون شـیر در عـرین
تــازان سـپــاه حـشـمـت جــود تــو در جــهـاناز مـصـر تـا بــه بــصـره و از روم تـا بـه چـیـن
هـر فـصـلـی از مـثـال تـو پـیـری بــود مـصـیـبهـر لـفـظـی از خـطـاب تـو دری بـود ثـمـیـن
هـر جـنـبــشـی ز ذات تـو عـزمـی بـود مـفـیـدهـر فـکـرتــی ز طــبــع تــو رایـی بــود رزیـن
جـــز جـــود را نــداری بـــر گــنــج قـــهــرمــانهر چـنـد نیسـت جـود تـو بـر گـنـج تـو امـین
کــردســت چــرخ گــردان از بـــیــم جـــود تـــودر طـبـع خـاک و سـنـگ زر و سـیم را دفـین
نشـگـفـت اگـر بـه بـزم نبـاشـی امین بـه مالزیرا کـه روز جـنگ بـه جـان نیسـتـی ضـمین
مـشـرف شـنـاخــت بــود یـمـیـن تــو را یـسـارکـانـدک شـمـرد گـنـج یـســار تــو را یـمـیـن
مــامـور شــد بــیـان تــو را چــون بــیـان بــنـانتـا هر هنر بـه نزد تـو شـد چـون نگـین نگین
از طــبـــع بـــی اجـــازت مــهــر تـــو در رحـــمجــان را قــبــول کــرد نــیــارد تــن جــنــیــن
گــر هــیـچ عــمــر یـابــد بــدخــواه مــلــک تــوبــر جـان او ز بـیـم سـنـانـهـا شـود سـنـیـن
نــرهــد ز رنــج خـــنــجـــرت از چـــنــد بـــار زهزایـد ز بــیـم خــنـجــر تــو دشــمـن لــعــیـن
هـرگـز چـگـونـه جـان بـرد از دسـت نـره شـیـرروبــاه اگـر چـه زایـد پــوشـیـده پــوسـتــیـن
هـمـرنـگ ریـگ تــیـغ تــو چـون ریـگ خـورد آبتـشـنه شـود چـو ریگ بـه خـون عـدوی دین
رخشت به دشت حمله چو بـر کوفت پای فتحتــیـغـت ز تــیـغ کـوه بــرانـد بــه زخـم هـیـن
نــصــرت نــهــاد تـــارک رمــح تـــو را ســـنــانچـون فـتــح کـرد قـبــضـه تـیـغ تـو را لـحـیـن
چـون خـنـجــر از هـوای نـهـفـتــه شـود پــدیـدایـن لـون لـالـه گـیـرد و آن رنـگ یـاســمـیـن
از حــرص فــتـــح تـــیــغ بـــرآرد ز خــواب ســربــر جـوش حـمـلـه پـای درآرد اجـل بــه زیـن
روی هـــوا ز گـــرد ســـواران شـــود ســـیـــاهخـاک زمـین بـه خـون دلـیـران شـود عـجـین
از حــربــه سـیـنـه مـانـد چــون کـنـده از تــبــروز گـرد مـغــز گـردد چــون جــامـه از کــدیـن
شــمـشــیـر تــو چــو بــرق بــکـوبــد در ظــفـرشــبــدیـز تــو چــو بــاد بــروبــد ره کــمــیـن
نــام تـــو را چـــو یــاد کـــنــد لـــفـــظ روزگـــاراز فــخــرش احــتــراز کــنــد گــنــبــد بــریـن
چون جسم و روح ملک و سعادت شوند جفتاز پـیـش آنـکـه بـنـدد در حـرف مـیم و سـین
مـجــد و سـنـا و عـاطـفـت و رج و دولـتــســتدر پـیش تـو بـه راسـتـی ای چـرخ راسـتـین
ای آفــریــده جــانــت جــان آفــریــن بــه حــقاز آفــریــن کــه از وی بـــر جـــانــت آفــریــن
گــشــتــنـد ســرفــراز عــزیـزانـت بــر مــلــوکچـونـانـکـه بــر بــنـات سـرافـراز شـد بـنـیـن
جــاویـد مــانــد خــواهـی انــدر کــنــار مــلــکبـــا صــد هــزار نــاز چـــو فــرزنــد نــازنــیــن
گــر خــســرو پــســیــن بـــود آخــر زمــانــه رابـیشک تـو بـود خـواهی آن خـسـرو پـسـین
تــا جــان بــه زنـدگـانـی تــن را شــود کـفـیـلتـا مـی بـه شـادکـامـی دل را شـود ضـمین
از بــهـر شـادی دل و جــان جـام مـی سـتــاناز دست آنکه هست به خوبی چو عور عین
ای اصــل خــرمــی هـمــه در خــرمــی خــراموی ذات فـرخــی هـمـه در فـرخـی نـشـیـن
هــر کــام کــان عـــزیــزتـــر از اوج چـــرخ یــابهـر مـیوه کـان لـذیذتـر از شـاخ بـخـت چـین
بـر هر مکان بـه پـای شـرف سـوی تـخـت شودر هر نـظـر بـه چـشـم طـرب روی لـهو بـین
شـاهی تـو را مـسـاعـد و شـادی تـو را عـدیلدولـت تــو را رهـی و بــزرگــی تــو را رهـیـن
گیتـی اسـت رام و بـخـت بـه کام و فلک غلامیـزدان دلـیـل و دهـر مـطـیـع و فـلـک مـعـین
از سـعـد هـفـت کـوکـب هـر هـفـتـه ای تــو راجـشنی خجـستـه در شرف ملک همچـنینپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.