ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»خطاب به شمشیر پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای تــیـغ شــاه مـوســم کــارســت کــار کــنوز خـون کـنـار خـاک چــو دریـا کـنـار کـن
چــون نــام شــهــریــار کــن ایــام شــهــریــاریـک ســر زمـانـه بــر اثــر شــهـریـار کـن
از بـهـر عـون و نـصـرت دیـن حـیـدرسـت شـاهدر دسـت او همـه عـمـل ذوالـفـقـار کـن
چــون بــاد خــیـز و آتــش پــیـشـکـار بــرفـروزچـون ابـر بـارو و راه ظـفـر بـی غـبـار کن
وقـت نشـاط تـسـت بـه دسـت مـلـک بـخـنـدوز خــرمـی خــزان را فــصــل بــهـار کــن
خواهی شراب خوردن و خون باشد آن شراباز کــارزار صــحــن جــهـان لـالـه زار کــن
آن قــبــضــه مــبــارک شــاه جــهـان بــبــوسزان قــبــضــه مـبــارک او افــتــخــار کــن
در رزمـگــاه نـوبــت خــدمــت بــه تــو رســیـدخـدمـت بـه رزمـگـاه مـلـک بـنده وار کـن
بـــا فــتـــح هــمــعـــنــانــی امــروز فــتـــح رابـا خـویشتـن بـه خـدمت او دسـتـیار کن
تــــرکـــان رزمـــســـاز عـــدو ســـوز شـــاه رابـر مـرکـبــان نـصـرت و دولـت سـوار کـن
شـاه جـهان حـصـار گشـادسـت بـاک نیسـتبـر دشـمـنان شـاه جـهان را حـصـار کـن
در دیـده عــدوش ز خــون رســت لــعــل گــلآن لعل گل که رست در آن دیده خار کن
رایـــان هـــنــــد را و هـــزبــــران ســــنــــد رادر بیشه ها بیاب و بـه یک جا بـشار کن
بــتــخــانـهـا بــســوز و بــتــان را نـگـون فـکـندر کــارزار بــر دشــمــنــان کــار زار کــن
در دسـت شـهـریـار بــه هـر حـمـلـه در نـبــردیـک فـتـح کـرده بـودی اکـنـون هـزار کـن
در کــار کــرد ســـطــوت ســـلــطـــان روزگــارتـــاریــخ نــصـــرت و ظــفــر روزگــار کــن
گــردون بــه تــو مـفــوض کــردســت کــار رزمای دسـتــیـار کـاری وقـتــسـت کـار کـن
در کــارزار دشــمــن چــیــزی مــشــعــبـــدیرغـبـت نمای و دسـت سـوی کـارزار کن
مــهــره ز پــشــت و گــردن رایــان بــود تــو رازان مهره لعـبـت شـعبـده ها آشـکار کن
گر تـخـم فـتـح خـواهی کشـتـن بـه بـوم هندخون ران و دشت ها همه پـر جویبـار کن
خــون خــوردنـسـت خـوی تــو گـرت آرزو کـنـدتـا خـون خـوری شبـیخون بـر گنگبـار کن
از بــیــخ و اصــل بـــتــکــده گــنــگ را بـــکــنآنـگــاه قــصــد بــتــکــده قــنــدهـار کــن
از دهــر عــیــش و روز بــدانــدیـش مــلــک راهم طـعـم زهر قـاتـل و هم رنگ قـار کن
در مـغــز بــدســگـال فــرو شــو چــو آفــتــابروزش بـه گریه چون شب دیجـور تـار کن
در عــدل مـلـک پــرور و صــد تــقــویـت بــکـنوآن تــقــویـت بــه قــوت پــروردگــار کــن
قـد عـدو ز هول تـو چـون چـفـتـه مـار گـشـتاکنون سرش بـه ضرب چنو کفتـه نار کن
ای تـیـغ جـانـشـکـاری و وقـت شـکـار تـسـتجـانها ز بـت پـرسـتـان یکسـر شـکار کن
ای آبـــدار تـــیــغ بـــه هــنــد آتـــشــی فــروزآفـاق جــمـلـه پــر ز دخــان و شـرار کـن
بـی رنگی ار چـه هسـتـی زنگارگون بـه خـونشـنگـرف سـاز و روی زمـین را نگـار کـن
هـر مــعــجــزه کــه داری در ضــرب کــار بــنـدهـر قـاعــده کـه دارد دیـن اســتــوار کـن
صـــافــی عـــیــار گــوهــری از آتـــش نــبـــردهر مـلـک را بـه گـوهر صـافـی عـیار کـن
نــاورد کــرد خــواهــد رخــش مــلــک بــه رزمسرهای بـت پـرستـان پـیشش نثـار کن
اوبـــاش را نـــبـــاشـــد نـــزدیــک او مـــحـــلمـغــز ســر ســران ویـلـان اخــتــیـار کـن
در مـــرغـــزار پـــنــجـــه شـــیــران شـــرزه رابـی کـار همچـو پـنجـه سـرو و چـنار کن
در کــار شــو بــرهـنــه و از فــتــح و از ظــفــرمـردیـن و مـلـک را تـو شـعـار و دثـار کـن
تـــو چــرخ پـــر ســتـــاره و از گــوهــر مــلــکمــانـنـد چــرخ گــرد مـمـالــک مـدار کــن
ای نــورمــنــد قـــســـم نــکــو خـــواه نــور دهوی نـار فـعــل خــط بــدانـدیـش نـار کـن
ای مـــار زخـــم دیــده مـــارســـت گـــوهــرتاز زخــم کــام جــان عــدو کــام مـار کـن
آن گــرز گــاوســارت بــاری مــســاعــدســتانــدر مــصــاف یــاری آن گــاوســار کــن
تـــو آبــــدار و رخـــش جـــهـــانـــدار تـــابـــدارای آبــــدار نـــصـــرت آن تـــابــــدار کـــن
ای کـامـگـار زخـم کـم و بـیـش شـرق و غـرببــر کــام و نـهـمـت مـلـک کــامـگـار کـن
جـرمـی بــدیـع وصـفـی وصـف بـدیـع خـویـشانــدر بــدیـع گــفــتــه مــن یـادگــار کــن
امــروز داد و دولــت و دیــن در جــوار تــســتیــاری ده و رعـــایــت حـــق جـــوار کــن
ای بــی قــرار در کـف شــه بــی قــرار بــاشاطــــراف را قــــرار ده و بــــا قـــرار کـــن
بــر بــای عــمــرهـای مــلــوک جــهـان هـمـهبـر تـخـت و ملک و عـمر ملک پـایدار کـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.