ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــه نـام ایـزد بـی چـون بـه قـصـد حـضـرت سـلـطـانز هـنـدسـتـان بـرون آمـد امـیر و شـاه هـنـدسـتـان
مــلــک مــحــمــود ابــراهــیــم امــیــر عــالــم عــادلکـه سـیف دولـت و دین اسـت و عـز ملـت و ایمـان
ســر شـاهـنـشـه غـازی پــنـاه مـلـک ابــوالـقـاســمکه خورشید جـلالست و سپـهرش حـضرت سلطان
همـی رانـد او سـوی حـضـرت بـه فـیروزی و بـهروزیکــشــیـده رایـت عــالـیـش ســر بــر تــارک کـیـوان
خـجـسـتـه طـلـعـتـش تـابـان مـیـان کـوکـبـه لـشـکـرچــنــان کــانــدر کــواکــب مــاه افــروزنــده تــابـــان
چــو خــوشـیـد درخــشــنـده نـهـاد او روی در مـغـربشـده فـیروزه گـون گـردون پـسـان دیـبـه کـمـسـان
ســپــهـر نـیـلـگــون گــردی لـبــاس نـیـلـگـون تــوزیزمـین کـهـربـاگـون را شـدی رخ قـیـرگـون یـکـسـان
بــه جـنـگ روز تـاری شـب سـپــاه آوردی از ظـلـمـتدرخـشـان روز از گـیـتـی شـدی از بــیـم او پـنـهـان
شـب تـاری بـه جـنـگ انـدر کـمـان را تـیـز بـگـشـادیزدی بـر سـاج گون جـوشن هزاران عاج گون پـیکان
نشست آن خسرو غازی بـه فرخ مرکبـی بـر کوستبـه موکـب شـمـسـه موکـب بـه میدان زینت میدان
سـماری سـیر و کوه اندام و کوکب چـشـم و رعـد آواجـهان هیئت زمین طـاقت قمر جـبـهت فلک جـولان
رونـده مـرکـبـی تـازی کـه پـیمـایـد جـهـان یـک شـبتـو گـویـی بــا فـلـک دارد بــه گـاه تـاخـتـن پــیـمـان
بـشـسـتـی دسـت هر گه کـوب زین پـای اندر آوردیز رایـت رای هـنـدسـتـان ز خـانـه خـان تـرکـسـتـان
شـمـالـی بـاد هر سـاعـت شـتـابـش را همـی دادیز پــویـه بــوی خــلــق او نــســیــم روضــه رضــوان
تـو گـویی جـامه ظـلـمسـت از عـدلـش شـده معـلـمتـو گـویـی نـامـه کـفـرسـت بـروی از هـدی عـنـوان
چـو صـبـح کـاذب از مـشـرق نمودی روی گـفـتـی تـوعـمود سـیم شـاهسـتـی ابـر سـیمابـگون خـفتـان
چـو روی از کـلـه بــنـمـودی بـه گـیـتـی روز افـکـنـدیبــه روی کـوه و صـحـرا بــر بــه نـور مـهـر شـادروان
مـلــک زاده شــه غــازی بــه رامــش کــردی آرامـشنه گشته لشکرش مانده نه گشته مرکبـش پـژمان
بـسـان تـیـره شـب تـاری بـسـان تـیره شـب روشـنچـو زلـف و دیده حـورا چـو طـبـع و خـاطـر شـیطـان
ز نـور طــلــعــت خــســرو بــســان روز روشــن شــدکـه حـاجـت نامـد اندر وی بـه نور مـشـعـل سـوزان
چو بگذشتی بدی چونان که عقل از وی شدی عاجزز وصـفـش وهم ها خـیره ز نعـتـش فهم ها حـیران
بــیـابــانـی شـده پـیـدا کـه بــودی انـدر او بـی شـکهزاران جان شده بـی تن هزاران تن شده بی جان
و زنــده بـــاد و تــابــان مــهــر در وی راه گــم کــردیجــز ایـن دو نـه درو چــیـزی ز سـیـر ایـن و تــف آن
بـه حـوض اندر شـده آبـش چـو قرطه دلبـران پـرچـینبـه دشت اندر شده تـیغش چو زلف دلبـران پـیچـان
نه جـز خـار خـسک بـسـتـر نه جـز سنگ سیه بـالیننـه جـز بـاد وزان رهـبـر نـه جـز شـیـر سـیه رهـبـان
نه گفتـم چـیز جـز یارب نه جـسـتـم چـیز جـز رستـننه راندم اسـب جـز پـویه نه دیدم خـلق جـز افـغـان
چـو بـگذشـتـی بـدی چـونین که کـردم وصـف او پـیداچــو زیـنـگـونـه بــیـابــانـی گـذاره کـرد او زیـنـسـان
پــدیـدار آمـدی کـوهـی چـو رایـش مـحـکـم و عـالـیبنش بـگذشته از ماهی سرش بگذشته از سرطان
ز راوه . . .گذشـتـی چـون ز نیل مصـر بـر موسـی بـن عـمران
هـمـه کـاری تــوان کـردن چــو بــاشـد یـاورت نـصـرتبـه هر راهی تـوان رفـتـن چـو بـاشـد رهبـرت یزدان
زهر آبـی که بـگذشتـی بـه هر دشتـی که پـیوستیشدی سنگ اندر او لؤلؤ شدی ریگ اندر آن مرجـان
شـه غـازی ملـک محـمود ازین راهی بـدین صـعـبـیبـه فـیـروزی بــرون آمـد بـه نـام حـضـرت سـبــحـان
شـهـنـشــاهـی کـه او داده ســریـر مـلـک را رتــبــتخـداونـدی کـز او گـشـتـه قـوی مـر مـلـک را بـنـیان
بــدو عـالـی شــده دولـت بــدو صـافـی شــده نـیـتبـــدو پــیــراســتــه مــوکــب بــدو آراســتــه ایــوان
شـود ملکش همی افـزون دهد بـخـتـش همی یاریکند دهرش همی خدمت برد چرخش همی فرمان
هــمــی بـــســیــاری دریــا بـــه نــزد کــف او انــدکهـمـه دشــواری عـالـم بــه پــیـش تــیـغ او آســان
صــنـیـع خــویـشــتــن خــوانـد امـیـرالــمؤمـنـیـن او راشـده امـکـان او افـزون کـه بـادش بـر فـزون امـکـان
هـمـایـون بــاد و فــرخــنـده بــر او ایـن عــز و جــاه اوهـمـیـشـه عـزوجــاه او چـو نـامـش بــاد جــاویـدان
رسـیـده بــاد حـلـم او چــو سـهـم او بــه هـر مـوضـعبـر افـزون بـاد تـمـکـینـش ز امـیرالـمؤمـنـین هزمـان
خـداونـدا تـو آن شـاهـی کـه پـیـش تـو هـبــا بــاشـدســخــای حــاتــم طــائی و زور رســتــم دســتــان
ز رای خـویشتـن شـاها بـه یک لحـظه نهی چـرخـیاگــر جــز بـــر مــراد تــو کــنــد چــرخ فــلــک دوران
اگــر نــاگــه حــســود تــو کــنـد عــصــیـان تــو پــیـداشود اندر دلش آتـش بـه ساعت بـی گمان عصیان
هـمـی تــا مـنـتـظـم دارد زمـیـن را دور هـفـت انـجـمهـمـی تـا تـربـیت یـابـد جـهـان از طـبـع چـار ارکـان
هـمـیـشـه شــاد زی شــاهـا بــه روی زاده خــاتــونمی مـشـکـین سـتـان دایم ز دسـت بـچـه خـاقـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.