ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش دیگر از آن پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
الـا ای بــاد شـبــگـیـری گـذر کـن سـوی هـنـدســتــانکـه از فـر تـو هـنـدسـتــان شـود آراسـتـه بــسـتــان
به هر شهری که بگذشتی به آن شهر این خبر می دهکــه آمــد بـــر اثـــر ایــنــک رکــاب خـــســـرو ایــران
مـلـک مـحـمـود ابــراهـیـم بـن مـسـعـود مـحـمـود آنـکچـو او شـاهـی در این نـسـبـت نـیارد گـنـبـد گـردان
کـــشـــیــده رایــت عـــالـــی بـــر اوج آســـمــان از ویخـجـسـتـه طلعت خـسـرو چـو جـام چـارده رخـشان
غـریـوان کـوس مـحــمـودی چــو رعـد از ابــر نـیـسـانـیسـپـاه گـرد بــر گـردش چـو ابــری کـش بــلـا بــاران
خـروش نـای رویـیـنـش تــو گـفـتــی نـفـخ صـورسـتــیکـه از وی زلـزلـه افـتــاده در جــرم زمـیـن یـکـســان
اگـــر از نــفـــخ او اهــل زمـــیــن گـــردد هــمــی زنــدهکند این نفـخ صـور اینجـا مر اهل شـرک را بـی جـان
خــداونـدا هـمـی گــیـتــی تــو را مأمـور شــد یـکــســررکـاب تــو بــه پــیـروزی خـرامـد سـوی هـنـدسـتــان
هـر آن بــقـعـت کـه اهـل آن بــگـردانـد ســر از طــاعـتبـــر آن بـــقــعــه فــرود آرد عــود گــرز تـــو طــوفــان
چــو بــجــهــد بــرق تــیـغ تــو کــه ابــر رزم خــون بــاردزمــیــن از کــارزار تــو شــود چــون لــالــه نــعــمــان
بــهــر بــیـشــه کــه بــگــزاری ز ســهــم یـوز و بــاز تــوبــریــزد بــبــر را نــاخــن بــیـفــتــد شــیــر را دنــدان
تـو را کـشـتـی چـه کـار آیـد بـه هـر آبـی کـه پـیش آیـدگـذر کـن چـون بـه نیل مصـر بـر موسـی بـن عـمران
کـرا بـود از شـهـنـشـاهـان چـنـین جـاه و چـنـین رتـبـتکه دیدسـت از جـهانداران چـنین قـدر و چـنین امکان
خــداونـدا جــهـان ســلـطـان بــه جــای هـیـچ فـرزنـدیکـجـا کردسـت این اکرام و این اعـزاز و این احـسـان
فـرسـتـادت بـسـی تـحـفـه ز هر نوعـی و هر جـنـسـیز خـاص خـویش خـلـعـت ها کـه فـر مـلـک ازو تـابـان
ســــلـــاح نـــادره بــــی حــــد فـــراز آورده از عــــالـــمز تـیـغ و نـاچـخ و گـرز و عـمـود و خـنـجـر و خـفـتــان
غــلـامـانـی هـمـه کــاری بــه بــزم و رزم شــایـســتــههمه چون شید در مجلس همه چون شیر در میدان
هـمـه بــا تـیـر هـم رخـت و هـمـه بـا نـیـزه هـم خـوابـههـمـه بـا شـیر هـم شـیر و هـم بـا پـیل هـم دنـدان
فــراوان مـرکـب تــازی کـه از مـجــنـونـشــان نـســبــتهمه چـون ابـر در رفـتـن همه چـون چـرخ در جـولـان
بـه تـیـغ کـوه چـون رنـگ و بـه صـحـن دشـت چـون آهـومـیـان آب چـون مـاهـی مـیـان بـیشـه چـون ثـعـبـان
هـمـه بــا ســاز پــر گـوهـر بــســان چــرخ بــا کــوکــبپـر از پـرویـن پـر از خـرقـه پـر از شـعـری پـر از کـیوان
عــمــاری بــر شــتــر رهـبــر جــلــالــش از نــســیـج زربــه در و گـوهـرش از ســر مـرصــع کــرده تــا پــایـان
نــوشـــتـــه عــهــد مــنــشـــوری امــارت را و انــدر ویز هر نوعـی و هر جـنسـی بـکـرده بـر تـو بـر پـیمـان
کــمـر شــمـشــیـر و انـدر وی مـرصــع کــرده گـوهـرهـاکه این را از میان بـرکش جـهان از دشمنان بـسـتـان
سپـاهی بـر نشان بـی حد بـه کین جستـن همه چیرهز گـیـتـی جـور بــردار و ز عـالـم فـتـنـه هـا بــنـشـان
گـر آسـایش هـمـی خـواهـی بـیاسـای و وگـر خـواهیکـه سـوی غـزو بــخـرامـی تــو بــه دانـی رسـوم آن
بــه دســت تــســت امـر تــو تــو را فـرمـان روا بــاشــدزرایـان خــدمـت و طــاعــت ز تــو فــرمـودن فــرمــان
کـنـون زین پـس تـو هر روزی همـه فـتـح و ظـفـر بـینـیشــود پــر نـامـه فـتــحــت هـمـه روم و هـمـه ایـران
ازیـن پــس نـصـرت بــی حـد بــود هـر روز چـون بــاشـدمـعــیـن و یـار تــو بــخــت و دلـیـل و نـاصــرت یـزدان
ســخــا و زور تــو شــاهــا هـدر کــردســت در گــیـتــیســخــای حــاتـــم طــائی و زور رســتــم دســتـــان
گر از خـشم تـو بـودی شب نخفتـی هیچ کس در شبور از رای تــو بــودی مــه نــبــودی مــاه را نـقــصــان
هـمـیـشـه تــا هـمـی تـابــد ز روی چـرخ هـفـت انـجـمهمـیشـه تـا همـی پـاید بـه گـیتـی در چـهـار ارکـان
بــقــا بــادت بــه ســرســبــزی و پــیـروزی و بــهــروزیتــو را هـر روز عـز افـزون دگـر روزت دو صــد چــنـدان
جــلــال و دولــتــت دایـم ز ســلـطــان هـر زمـان افــزونجـلـال و دولـت سـلـطـان بـه گـیتـی مـانده جـاویدانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.