ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
طـبـع هوا بـگـشـت و دگـرگـونـه شـد جـهانحـال زمین دگـر گـشـت از گـشـت آسـمان
دور ســپــهـر گـشــت رحــاوی و چــون رحــاکـافـور سـوده بــارد بــر بــاغ و بــوســتــان
بـاد خـزان همـی جـهـد از هـر طـرف چـو تـیرتا گشت شاخ گلبـن خم گشته چون کمان
تـا آب هـمـچـو بـاده هـمـی خـورد شـاخ گـلچـون روی مست لعل همی بـود بـوستـان
اکــنـون ز هـول بــاد خــزان گـشــت زرد رویبرگش چو زعفران شد شاخش چو خیزران
رویــش چــراســت زرد اگــر نــاتــوان نــشــدوآبـش چـراسـت روشـن اگر گشـت ناتـوان
تـا تـاج زر نـهـاد بــه سـر بــر درخـت بــسـتگـلـبــن بــه خـدمـتــش کـمـر زر بــر مـیـان
تـــا آب جـــویــبـــار چـــو تـــیــغ زدوده شـــدپـــوشــیــده آبـــگــیــر زره هــا ز بـــیــم آن
بـاشـد چـو روی و قـامـت زهاد بـرگ و شـاخقــمــری بــزد ز بــیـم نـواهـای دلــســتــان
تــا پــر ســتــاره بــود ز گــل بـــاغ را چــمــنپـیـوسـتـه بــود بــلـبــل در بــاغ پــاسـبــان
اکنون که بـرگ شـاخ چـو خـورشـید زرد شـدبـلبـل چـو پـاسـبـانان معـزول گـشـت از آن
چـون گـشـت بــاغ پــیـر نـهـان گـشـت راز اوچـونـان کـه بــود پـیـدا آنـگـه کـه بــد جـوان
آری جــوان و پــیـر هـمـیـدون چــنـیـن بــونـدکـایـن راز خـود پـدیـد کـنـد وان کـنـد نـهـان
گـــویــی کـــه کـــاروانــی از زعـــفـــران تـــرآمـــد بـــه بــــاغ و بــــاد بـــزد راه کـــاروان
بــاد وزان هـمـی جـهـد اکـنـون ازیـن نـشـاطکـش هسـت بـیکـرانه و بـی مـرز زعـفـران
بـر جـسـتـنش مـلـال نه از سـیر و مـاندگـیگویی کـه هسـت رکـب شـاهنشـه جـهان
مـحـمـود سـیـف دولـت و دین پـادشـاه دهـرتــاج مـلـوک و فـخــر زمـیـن خــسـرو زمـان
شــاهـی کـه گـشــت زنـده و تــازه ز رای اودیــن رســول تـــازی و آیــیــن بـــاســتــان
بــا حـلـم او زمـیـن گـران چــون هـوا سـبــکبـا طـبـع او هوای سـبـک چـون زمین گـران
بـر مـلـک او سـیاسـت او گـشـتـه پـای بـنـدبــر کـنـج او سـخـاوت او گـشـتـه قـهـرمـان
جــز در مـدیـح او هـمـه فـضـل زمـانـه نـقـصبـیرون ز خـدمـتـش همـه سـود جـهان زیان
ابــرســت و بــاد مــرکــب تــازیـش در نـبــردگــر ابـــر بـــا رکــاب بــود بـــاد بـــا عــنــان
از ســم او بـــبــیــنــی بـــر دشــت هــا اثــرز آوای او بــیــابــی در گــوش هــا نــشــان
تـیغش بـه روز کوشـش مانند صـاعـقه سـتذکرش بـه عـالم اندر گشـتـسـت داسـتـان
چـرخیست پـرستـاره و ابـریست پـرسرشکآبـیست بـی تـحـرک و ناریست بـی دخـان
ای پـــادشــاه عــادل و ای شــهــریــار حــقای خــســرو مـظــفــر و ای شــاه کـامـران
ای گــاه بـــردبـــاری و رادی چـــو اردشـــیــروی وقــت کــامـگــاری و مـردی چــو اردوان
ای عـدل را کـمـال تـو چـون چـشـم را بــصـروی ملک را جـلـال تـو چـون جـسـم را روان
در وصـف کـرده های تـو حـیران شـده ضـمیروز نـعـت داده هـای تـو عـاجـز شـده بــیـان
هرگز که ساخت اینکه تو سازی همی شهااز خــســروان کـافــی و شــاهـان کـامـران
در مـلـک دید هـیچـکـس این رتـبـت و شـرفدر جـود داشت هیچ کس این قدرت و تـوان
آمــد خــزان فــرخ شــاهــا بـــه خــدمــتـــتشـد بـوسـتـان و بـاغ بـه دیگر نهاد و سـان
در بــوسـتـان بـه جـای گـل و لـالـه و سـمـنآمــد تــرنــج و نـرگــس و نــارنـج بــیـکــران
گـر ارغـوان ز بـاغ بـشـد هـیـچ بـاک نـیسـتمــی خـــواه ارغـــوانــی بـــر یــاد ارغـــوان
فـرخـنـده بـاد بـر تـوش هـا مـهـرگـان ز مـهـربـگـذار در نـشـاط دو صـد مـهـر و مـهـرگـان
تـو بـر سـریر و آنـکـه تـو را دوسـت در سـرورتـو بـاهوای خـویش و عـدو مـانـده در هوان
تــو سـرفـراز خـسـرو و شـاهـان تـو را رهـیتـو شـادمـان و آنکـه بـه تـو شـاد شـادمـان
جـاه تـو بــی تـغـیـر و مـلـک تـو مـسـتـقـیـمعــز تــو بــی کــرانـه و عــمـر تــو جــاودانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.