ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح دیگر از آن پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
مگر که هجـران هست از چهار طبـع جهانکــه چــار طــبــع مـرا داد هـر زمـان هـجــران
دلـم پـر آتـش گـردید و گـشـت دیده پـر آبتنم چو بـاد سبک گشت و سر چو خاک گران
بــبــرد جــانـم جــانـان و زنـده مــانـدم مـنکــه دیــد هــرگــز در دهــر زنــده بـــی جــان
عـجـب نبـاشـد اگـر زنده ام کـه در تـن منمــرکــب اســت ز هـجــران او چــهــار ارکــان
چـو شد حرارت عشقش بـر این دلم غالباز این دو دیده گـشـادم مـن اکـحـل و شـریان
اگـر حـرارت کـمـتــر شـود بــه رفـتـن خـونچـــرا حــرارت مــن شــد فــزون ز رفــتـــن آن
شـبـی گـذشـت مـرا دوش دور از آن دلـبـرسـیـاه و تــیـره چـو دیـدار و فـکـرت شـیـطـان
ســیـه نـبــود ولــیـکــن مـرا ســیـاه نـمـودســیــاه بــاشــد خــود روز عــاشــق حــیـران
به چشم همچو هم آمد مرا سیاه و سپیدبـه حـکـم هر دو چـو هم بـود آشـکـار و نـهان
چـنان نمود بـه چـشـم مـن از درازی شـبنـبــود خــواهـد گـویـی کــه هـرگـزش پــایـان
چـو خـیـل پــرویـن بــر آسـمـان پــدیـد آمـدبــنـات نـعــش نـهـان شــد ز گــنـبــد گــردان
پـگـاه دلـبـر دلـجـوی مـن ز حـجـره خـویشنــهــاد دســت بـــر آن روی بـــیــروان و تــوان
ز لـعـل و شـکـر در وی دمـیـد بــاد بـه هـمهـزاردسـتــان گـفـتـی کـه مـی زنـد دسـتـان
چــو گـشـت گـویـا آن بــی زبــان هـزار آوازگـــل مــورد او گـــشـــت لـــالـــه نــعـــمـــان
نـگـر چــه گـفــت مـرا گـفـت مـرمـرا درنـیکه خـیز و بـرجـه مسـعـود سـعـدبـن سـلمان
مدیح گـوی کـه فـردا بـه شـادکـامی و لـهوشــراب خــواهـد خــوردن خــدایـگـان جــهـان
سـر ملـوک جـهان تـاج خـسـروان مـحـمودکه هر چه گویمش از مدح هست صد چندان
خـدایگانی و شـاهی کـه مدح و خـدمت اوگزیده چـون هنرست و ستـوده چـون احسان
بـه گـاه بـخـشـش مـانـنـد عـیـسـی مـریمبــه گـاه کـوشــش مـانـنـد مـوســی عـمـران
دو دسـت او بـه گـه بـزم بـر ولـیـش جـنـانحــســام او بــه گــه رزم بــر عــدو ثــعــبـــان
زمـین شـود چـو هوا و هوا شـود چـو زمینچـو شـد گران و سـبـک شـاه را رکاب و عنان
خــدایـگــانـا شــاهـا کــیـا تــو آن مـلــکــیکه در کمال تـو عاجـز شـدسـت وصف و بـیان
زمــانـه حــرزی ســازد هـمـی از آن نـامــهکـه سـیف دولـت مـحـمـود بـاشـدش عـنـوان
بـه کـشـوری که بـه نامت کنند خـطـبـه ادادرو نــبــیـنــنــد از قــحــط و از نــیـاز نــشــان
هـر آن بـنـا کـه بـه نـامـت نـهـنـد بـنـیادشبــه عــمـرهـا نـکــنـد دســت حــادثــه ویـران
هـر آن دیـار کـه ویـران کـنـد سـیـاسـت تـوفـــلـــک نــدانــد کـــردنــش هــرگـــز آبـــادان
ز رای تـسـت هـمـه مـعـجـزات دهـر پـدیـدز لـفـظ تـسـت همـه مـشـکـلـات چـرخ عـیان
بـه نـزد دسـت تـو بـسـیـار سـوزیـان انـدکبـــه نــزد تـــیــغ تـــو دشــوار روزگــار آســـان
همـیشـه تـا بـود از آسـمـان زمین سـاکـنکـنـد بــه گـرد زمـیـن آســمـان هـمـی دوران
بــه قـدر و رفـعــت مـانـنـد آســمـان بــادیچـو آسـمـانـت روانـت بــاد بـر جـهـان فـرمـان
سـپـهر بـا تـو بـکـرده بـه مـمـلـکـت بـیعـتزمـانـه بـا تـو بـبـسـتـه بـه خـسـروی پـیـمـان
بـه عون دولت عـالم بـه دوسـتـان بـسـپـاربـه تـیغ نـصـرت گـیتـی ز دشـمـنـان بـسـتـان
بــزن بــه بــاغ جـلـالـت سـرای پــرده فـتـحدرو بــگـســتــر از انـصــاف و عـدل شــادروان
بـسـاط خـسـروی اندر جـهان فـرو گـسـتـرعــلــامــت مــلــکــی از ســپــهـر بــر گــذران
ز مـلـک خـویـش بـنـاز و عـدل خـود بـرخـوربــه کـام و لـهـو بــپـای و بـه عـز و نـاز بــمـان
تـو شـادمـانـه و سـلـطـان اعـظـم ابـراهیمبـــه روزگــار تـــو هــمــواره خـــرم و شـــادانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.