ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»باز در مدح آن شهریار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـه سـوی هند خـرامید بـهر جـسـتـن کینرکـاب خـسـرو مـحـمود سـیف دولـت و دین
گـشـاده چـتـر همـایون چـو آسـمـان بـلـندکــشــیـده رایـت عــالــی بــر اوج عــلـیـیـن
قــرار بـــرده ز بـــرنــده خــنــجــر هــنــدیز بــهـر آنـکـه دهـد بــوم هـنـد را تـسـکـیـن
ز عـکـس خــنـجــر او آفـتــاب خـیـره شـدهز ســم مـرکــب او زلــزلـه گــرفــتــه زمـیـن
چــه تــاب دارد نــخــجــیـر و آهــو و روبــاهچـو سـوی صید خـرامد ز بـیشـه شیر عرین
خــدایـگـانـا ایـن داسـتــان مـعـروف اسـتکه کرد بـنده بـه شـعر خـود اندرون تـضمین
هـــزار بــــنــــده نــــدارد دل خــــداونـــدیهــزار کــبــک نــدارد دل یــکــی شــاهــیـن
هــزار ســرکــش هــر روز بــامــداد پــگــاهبـه پـیش فرش تـو بـر خاک می نهند جبـین
همه غـلام تـو اند بـا که کـرد خـواهی رزمهمه رهی تو اند از که جست خواهی کین
مگـر ز بـهر تـماشـا بـه راه و رسـم شـکـاریـکـی خـرامـی نـاگـه ز راه هـنـد بــه چـیـن
بـگـرد شـاهـا انـدر جـهان کـه گـشـتـن تـودهـد جـهـان را تــرتـیـب و مـلـک را تــزیـیـن
تـو آسـمـان بـریـنـی و بـی گـمـان بــاشـدثــبــات گـیـتــی از گـشـت آســمـان بــریـن
بــه کـار نـایـدت از بــهـر رزم تـیـغ و عـمـودنـه نـیز حـاجـت بـاشـد بـه خـنـجـر و زوبـین
جـهـان بـگـیری بـی آنـکـه هـیچ رنـج بـریبـه حـزم صـادق و عـزم درسـت و رای رزین
زهـی مـوفـق و مـسـعـود پــادشـاه بــزرگزهـی مـظــفـر و مـنـصــور شــهـریـار زمـیـن
هـزار بــحــری هـنـگـام بــزم در یـک صــدرهــزار شــیــری هــنــگــام رزم در یــک زیـن
تـو را بـیژن و گـرگـین صـفـت چـگـونه کـنمکه هر غلام تـو صـد بـیژنسـت و صد گرگین
چـو بـر فـروخـتـی از تـیـغ آتـش انـدر هـنـدبــه شــهـر فــارس فــرو مـرد آتــش بــرزیـن
بـه هر چه قصد کنی مر تو را چه بـاک بـودچـو هـسـت ایـزد در کـارهـا دلـیـل و مـعـین
به هر کجا که نهی روی باشدت بی شکفـتـوح و نـصـرت پـیوسـتـه بـر یسـار و یمـین
هـمـیـشـه بــادی تـابـنـده تـر ز بـدر مـنـیـرهـمـیـشـه بــادی پـایـنـده تـر ز کـوه مـتـیـن
بـه هـر رهی کـه روی رهـبـر تـو فـتـح بـودکـراسـت در هـمـه آفـاق رهـبــری بـه ازیـن
نه دیر بـاشـد شـاها که کلک هفـت اقلیمچـنـانـکـه هنـد شـود مـر تـو را بـه زیر نگـین
هـزار شـهـر گـشـایی ز شـهـرهـای بـزرگهـزار نـامــه فــتــحــت رود ســوی غــزنـیـن
مـحـل رتـبـت تـو بـر شـده بـه مهر سـپـهرثـبـات ملک تـو پـیوسـتـه بـر شهور و سنین
مــبــاد هــرگــز عــمــر تــو را فــنــا یــا ربمــبـــاد هــرگــز مــلــک تـــو را زوال آمــیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.