ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح منصوربن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دوش گـفـتـی ز تـیـرگـی شـب مـنزلــف حــورســت و رای اهـریـمـن
زشت چون ظلم و بیکرانه چو حرصتـیره چـون محنت و سیه چـو حزن
مـانـده شــد مـهـر گـویـی از رفـتــارسـیر شـد چـرخ گویی از گـشـتـن
هــمــچــو زنــگــار خــورده آیـنــه ایمـــی نــمـــود از فـــراز مـــن روزن
کــه زرنـگــش نـمــی تــوانــســتــمانــــدرو روی صــــبـــــح را دیــــدن
چـــرخ مــانــنــد گــرزنــی کــه بـــودانـــــدرو در و گـــــوهـــــر گـــــرزن
آتــش انـدر دلـم بــسـوخـتــه صـبــرآب ازیـن دیـدگــان بــبــرده وســن
مـهـر چــون آتــشـی فـرو شــد و زوپــــر ز دود ســــیــــاه شــــد روزن
گـــر نـــه دود ســـیـــاه بــــود چـــرازو روان گـــشـــت آب دیــده مـــن
از سـیـاهـیـش چـشـم مـن اعـمـیوز نــهــیـبــش زبــان مــن الــکــن
در دلـم تــرجــمـان شــده کــلـکــیچـون زبـانم همی گشاده سـخـن
از دلــم چـــون شـــب ســـیــاه آورداز مـــعـــانــی کـــواکـــب روشـــن
گر نه آبـسـتـن است از چـه سـبـبنـــاشـــکـــیـــبـــا بـــود گـــه زادن
کـس نـدانـد کـه او چــه خـواهـد زادایـن چـنـیـن بــاشـد آری آبـسـتـن
بـه سـرش رفـتـن و کـشـان از پـسگـیسـوی عـنـبـرینـش چـون دامـن
تــــیـــز رفـــتــــار گـــردد و چـــیـــرهچــونـکــه مــجــروح گــردد از آهـن
دشـمـن اوسـت آهـن و کـه شـنـیدکس که باشد صلاحش از دشمن
نـــوبـــهـــاری هـــمـــی بــــرآرد زودکــه ازو عــقــل را بــود گــلــشــن
زآن ســیــاهــیـش چــون دل لــالــهبـر سـپـیدیش همچـو روی سـمن
بــســت زنـار و شـد نـگـار پــرســتصــاحــب از بــهـر آن زدش گــردن
خـواجـه منصـوربـن سـعـید کـه کـردزنــده آثـــار احــمــدبـــن حــســن
ای ســخــای تــو در جــهـان ســایـروانـکــه گــرداردی ســخــات بــدن
بــه جــهــان در نــمــانــدی خــالــیاز هــوا جـــای یــک ســـر ســوزن
وعــده تـــو نــدیــد هــرگــز بـــطـــلبـخـشـش تـو نـداشـت هرگـز مـن
نـیـسـت پــاداشـنـی سـخـای تـو رانـه سـخـای تـو هـسـت پـاداشـن
تـو حـسـامـی بـه گـوهـر و بـه هـنـربــاز پــیـش حــســام فـقـر مـجــن
ویـن عـجــب تــر کـه تــیـغ دانـش راهم تـو صیقل شدی و هم تـوسن
بــه گــه آفــریــنــش از حــشــمــتبـاقـیـی مـانـد گـشـت اصـل فـتـن
ای ز بــــــــــــهــــــــــــر وزارت آوردهمــر تــو را ســروری چــو در عــدن
دری و در نـــظــــم و نـــثــــر تــــو راکــس نـدانـد دریـن زمــانـه ثــمــن
از دل و جـــان رهــی خـــاص تـــوامتـــا مــرا جــان و دل بـــود در تـــن
در هــوای تــوام بــبــســتــه مــیـاندر ثــنــای تـــوام گــشــاده دهــن
مـــن بـــیــفـــتـــاده ام مـــرا بـــرداربـــار انـــدوه از تـــنـــم بـــفـــکـــن
خــز کـوفــی مـدار هـمـچــو پــلـاسگـل سـوری مـبــوی چــون راسـن
ای شـکـسـتـه مـنـازعـان را پـشـتپـشـت اندیشه را بـه من بـشـکن
رخ بــرافـروز هـمـچــو مـهـر سـپــهـرسـر بـرافـراز هـمـچـو سـرو چـمـن
بــــاده گــــیـــر از کــــف دلـــارایـــیلــعــبــتــی مـاهـروی زهـره ذقــن
گر نماندسـت سوسن و گل هستعارض و روی چـون گل و سوسـن
مجـلسـت چـرخ بـاد و تـو خـورشـیدسـاغـرت مـاه و می سـهیل یمـن
بــاد دســتــار نــیـکــخــواهــت تــاجبـــاد پـــیــراهــن عـــدوت کــفـــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.