ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»درود بر خواجه احمد بن حسن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شــاد بـــاش ای زمــانــه ریــمــنبــکـن آنـچ آیـد از تــو در هـر فــن
تـــن اگـــر روی گـــرددم بـــگـــدازپـشـت اگر سـنگ گرددم بـشکن
گــر بــنـایـی بــرآیـدم بــشــکــوبور نــهــالــی بــبـــالــدم بــر کــن
هر کـه افـتـاد بـرکـشـش در وقـتمـن چـو بـرخـاسـتـم مـرا بـفـکـن
بـــازم انــدر بــلــایــی افــکــنــدیکـه کـشـیـدن نـمـی تــوانـد تــن
انـدر آن خــانـه ام کــه از تــنـگـینــجــهــدم بــاد هــیـچ پــیـرامــن
کـه ز تــنـگـی اگـر شـوم دلـتـنـگنـــتـــوانـــم دریـــد پــــیـــراهـــن
نــور مــهـتــاب و آفــتــاب هـمــیبــه شــب و روز بــیــنــم از روزن
تـرسـم از بـس کـه دیـد تـاریـکـیاندرین حـبـس چـشم روشن من
دیــد نــتـــوانــم ار خــلــاص بـــودهمچـو خـفـاش چـشـمه روشـن
بند من گشت از آنچه نسبت کرداز دل دلــــربـــــای مــــن آهــــن
زان کـنـون هـمـچـو بـچـگـان عـزیزدارمـــش زیـــر ســــایـــه دامـــن
اگـر از مـن بــه حـیـلـه بــبــریـدنـداین همـه دوسـتـان عـهد شـکـن
چـه سـبــب را فـرو گـذاشـت مـراخـواجـه سید رئیس ابـن حـسـن
آنـــکـــه از نـــوبــــهـــاری رادی اوبه خزان رست در جهان سوسن
آنـکــه دانـش بــدو نـمــوده هـنــروانـکـه دانـا ازو گـشـاده سـخــن
ای بـــزرگــی و فــضـــل را مــاویوی کـریـمـی و جـود را مـسـکـن
نــه چــو لــفــظ تـــو در دریــا بـــارنـه چــو کـف تــو ابــر در بــهـمـن
هـر جــوادی بــه نـزد تــو سـفـلـههـر فـصـیـحـی بــه نـزد او الـکـن
تـا هـمـی مـهـر بـردمـد بـه فـلـکتـا همی سـرو بـر جـهد ز چـمـن
در جــهـان دوسـتــکـام بــادی تــوکـه شـدم مـن بـه کـامه دشـمن
بـر تـو نـالـم هـمـی مـعـونـت کـنمـــر مـــرا از زمــــانـــه ریـــمـــن
بــاد جــفــت تــو دولــت مـیـمــونبــــاد یـــار تـــو ایـــزد ذوالـــمـــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.